Hotărârea nr. 61/2001

Modificarea actului constitutiv al SC APATERM S.A. privind forma de administrare si conducere a societatii

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 61 dini 03 2001

privind: modificarea actului constitutiv al SC APATERM S.A. privind forma de administrare și conducere a societății

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10 774/27.02.2001;

Având în vedere prevederile OUG nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în 1998;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea actului constitutiv al SC APATERM SA Galați privind stabilirea administrării și conducerii societății.

Art. 2 - Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație constituit din 7 membri, condus de un președinte.

Art. 3 - Președintele consiliului de administrație este și director general al societății, numit în condițiile legii.

Art. 4 - Gestiunea societății este supravegheată de 3 cenzori.

Art. 5 - Administratorul unic își va exercita atribuțiunile până la numirea consiliului de administrație când încetează contractul de administrare, numai în ceea ce privește actele curente de administrare care vizează conservarea patrimoniului societății.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.