Hotărârea nr. 57/2001

Aprobarea datei concursului pentru ocuparea postului de director la Teatrul de Papusi din Galati si a componentei comisiei de examinare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 1 03 2001

privind: aprobarea datei concursului pentru ocuparea postului de director la Teatrul de Păpuși din Galați și a componenței comisiei de examinare.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10 720/26.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 20, alin.2 lit. “i” și “n” din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

Având în vedere prevederile HCL nr.133/1999 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși, pe anul 1999;

Având în vedere prevederile Legii nr.154/1998 privi]nd sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Numirea directorului Teatrului de Păpuși din Galați, se va face prin Hotărârea Consiliului Local în urma rezultatelor concursului organizat de Consiliul local Galați, conform legislației în vigoare.

Art.2 - Concursul pentru ocuparea postului de director la Teatrul de Păpuși se organizează în data de 26.04.2001.

Art.3 - Se aprobă următoarea componență a comisiei de examinare:

  • 1. Lucian Podlați - Viceprimarul municipiului Galați

  • 2. Dan Basarab Nanu - Inspector Șef - Inspectoratul pentru Cultură

  • 3. Pepino Cristian - Director - Uniunea Internațională a Teatrelor de Marionete -

Secțiunea România

  • 4. Zarafescu Marius -Consilier-Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția Generală

Instituții de Spectacole

  • 5. Bugeag Gheorghe - Consilier local - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement, a Consiliului local Galați

Art.4 - Comisia de examinare constituită la art.3, va stabili tematica de concurs, până la data de 26 martie 2001.

Art.5 - Se aprobă următoarea componență a comisiei pentru soluționarea contestațiilor :

  • 1. Primarul municipiului Galați

  • 2. Secretarul Consiliului Local

  • 3. Reprezentant Inspectoratul pentru Cultură

Art.6- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

Grigore Matei