Hotărârea nr. 53/2001

Repartizarea a 4 locuinte sociale tinerilor proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 53 dini 03 2001

privind: repartizarea a 4 locuințe sociale tinerilor proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10 876/27.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile ari. 43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată; în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

»      • o

... rV *                           ’’

Art.1 - Se aprobă repartizarea a 4 locuințe sociale tinerilor proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 2- Lista cu tinerii îndreptățiți să li se repartizeze aceste 4 locuințe va fi supusă aprobării Consiliului local.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei