Hotărârea nr. 51/2001

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor mijloace fixe si scoaterea acestora din functiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 51 din 1 03 2001

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe și scoaterea acestora din funcțiune.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 762/27.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 10, alin.2, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 modificată și completată prin O.G.nr.59/1997 și a HG nr.909/1997;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. 2, lit.”g”, art.79 și art. 81 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a mijloacelor fixe prevăzute în anexa care face parte întegrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe prevăzute în anexa care face parte întegrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


i a ik.;i, iir _       / (■ ci Â&C'f

SITUAȚIA M. .DACELOR FIXE        I’ENTRU TRECERi DIN

DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

IN VEDEREA CASARII SAU VALORIFICĂRII ACESTORA


NR.

CRT

DENUMIRE BUNURI

NR.

BUC.

P.U.

(LEI)

VALOARE

TOTALA (LFJ)

CARACTERISTIC 1 TEHNICE CARE AU

DETERMINAT PROPUNEREA PENTRU

DECLASARE

CONCLUZII

GESTIUNEA ZONE VERZI - PEPINIERA

1

GARD IMPRJEMUIRE

78ml

120

9360

DETERIORAT

INUTILIZABIL

2

GARD ÎMPREJMUIRE

43ml

120

5160

DE TERIORAT

INUTILIZABIL

GESTIUNEA GARA I - S I R. FLORILOR 44

1

RAMA AMPLIFICA TOR

2

1066572

2133144

SPARTA;DE TERIORATA 100%

INUTILIZABIL

2

RAMA AMPLIFICA TOR

I

2657094

2657094

SPARTA;DE TERIORATA 100%

INUTILIZABIL

3

RAMA AMPLIFICATOR

1

1040690

1040690

SPARTA;DETERIORATA 100%

INUTILIZABIL

4

RAMA AMPLIFICATOR

1

1040747

1040747

SPARTA;DE1 ERIORA TA 100%

INUTILIZABIL

5

LINII RADIOFICARE PE

TRASEU

1

138540

138540

CAZUTA;DE/TERIORATA 100%

INUTILIZABIL

6

LINIE AERIANA

RADIOFICARE

I

4189

4189

CAZUTA;I)ETERIORATA 100%

INUTILIZABIL

7

LINIE AERIANA

RADIOFICARE

1

131083

131083

CĂZUTĂ DETERIORATA 100%

INUTILIZABIL

8

MAȘINA DE MARCAT

TRANSVERSALA

I

180770

180770

DETERIORAT 100%

INUTILIZABIL

9

MAȘINA DE MARCAT AXIALA

1

207200

207200

DETERIORAT 100%

INUTILIZABIL

10

MAȘINA DE ÎMPRĂȘTIAT

GUNOI

I

164400

164400

DETERIORA I 100%

INUTILIZABIL

i

I

t

I

:

l

î

I