Hotărârea nr. 50/2001

Aprobarea caietului de sarcini necesar inchirierii terenului agricol, in suprafata de 25,119 ha

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 50 din 1 03 2001

privind: aprobarea caietului de sarcini necesar închirierii terenului agricol, în suprafață de 25,119 ha.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.8, din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

în temeiul ari. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă caietul de sarcini necesar închirierii terenului agricol, în suprafață de 25,119 ha.

închirierea terenului agricol în suprafață de 25,119 ha este aprobată prin HCL nr. 12/25.01.2001.

Caietul de sarcini este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA


CAIET DE SARCINI


La HCL nr»DC


privind inchirirerea terenului situat in incinta BRATES, T 130+131, T 133/1 la licitația din data de_________________________________________

1 OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1. Teren agricol, situat in incinta Brates, in suprafața de 25.119 ha.

 • 1.2. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Galați.

1.3.Scopul inchirierii : teren agricol.

1.4.Terenul dispune in partea de Sud de canal de irigație.

2. DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Terenul se inchiriaza pe o perioada de 12 luni, in conformitate cu Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicata in 1996.

3. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul minim al chiriei aferente terenului agricol este de 750 lei/mp./an si a fost determinat in conformitate cu H.C.L. nr. 12 din 25.01.2001.

 • 3.2. Garanția de participare la licitație reprezintă valoarea chiriei anuale a terenului, calculata la la prețul de pornire a licitației. Pasul de majorare a ofertei reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației.

 • 3.3. Prețul inchirierii, licitat, va fi cel puțin egal cu cel inscris la punctul 3.1.

 • 3.4. Modul de achitare a chiriei cat si clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plata se vor stabili prin contractul de închiriere.

4.OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

 • 4. l.Este interzisa folosirea terenului drept GAJ in alte afaceri.

 • 4.2. Chiriașul se obliga sa respecte normele agrotehnice , precum si rotatia culturilor.

 • 4.3. Este interzisa subinchirierea terenului.

5.ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

 • 5.1.ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIN RETRAGERE

5.1.1 .inchirierea se retrage si contractul se reziliaza in situația in care chiriașul nu respecta obligațiile asumate prin contract, constatarea facandu-se de organele de control autorizate.

 • 5.1.2. Chiriașul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenției sale proprietarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, daca chiriașul nu isi indeplineste obligațiile in acest interval.

 • 5.1.3. Forța majora exonerează părțile de răspunderi in ceea ce privește indeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea ca prin forța majora se intelege orice eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile.

 • 5.1.4. Apariția si incetarea cazului de forța majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente, in perezenta pârtilor.

 • 5.2. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

 • 5.2. 1 In caz de necesitate, adica restructurare urbanistica, proprietarul are dreptul sa rezilieze contractul de inchiriere.

 • 5.2.2. La incetarea închirierii chiriașul are obligația de a preda terenul închiriat liber de orice sarcina .

 • 5.3. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

 • 5.3.1. In cazul nerespectarii prevederilor contractuale.

6.CLAUZE SPECIALE

 • 6.1. Controlul respectării de către chiriaș a caietului de sarcini si a obligațiilor asumate se efectuează de către imputemicitii Consiliului Local al Municipiului Galați.

DIRECTOR,

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI Ing. Mariana Aascalitei