Hotărârea nr. 49/2001

Modificarea HCL nr.187 14.12.2000 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 34,81 ha teren arabil degradat in scopul infiintarii unei perdele de protectie prin impadurire

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 49 dini 03 2001

privind: modificarea HCL nr. 187/14.12. 2000 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 34,81 ha teren arabil degradat în scopul înființării unei perdele de protecție prin împădurire.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”k”, din O.G. 81/1998, privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă modificarea art.1, din HCL nr. 187/14.12.2000, privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 34,81 ha teren arabil degradat în scopul înființării unei perdele de protecție prin împădurire, care va avea următorul cuprins:

“ Art.1 - Se aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenului neproductiv, situat în Galați, tarlalele 149, 162, 170, 171 și 180 amplasate în vecinătatea S.C. SIDEX S.A, în suprafață de 32,54 ha, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.ll - Se aprobă modificarea art.2, din HCL nr. 187/14.12.2000, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 - Suprafața de 32,54 ha va fi împădurită prin înființarea unei perdele de protecție.”

Art.lll— Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri.

Art.lV-Secretarul municipiului Galați va asigura prezentei hotărâri.


transmiterea și publicitatea