Hotărârea nr. 48/2001

Aprobarea calcularii chiriei pentru spatiile inchiriate partidelor politice

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA m. 48 din 1 03 2001

privind: aprobarea calculării chiriei pentru spațiile închiriate partidelor politice

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 744/27.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 26, alin.3 din OUG nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;

Având în vedere prevederle art.33 din Legea nr. 27/1996 a partidelor politice;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă calcularea chiriei pentru spațiile închiriate partidelor politice, în conformitate cu prevederile art.26, alin 3 din OUG 40/1999.

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează