Hotărârea nr. 44/2001

Folosirea panourilor pentru afisaj

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA m. 44

dini 03 2001

privind: folosirea panourilor pentru afișaj

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6374/6.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. “g” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

Având în vedere prevederile art.1O, pct “f”, din HCL nr. 107/11.09.1997, privind aprobarea normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere și înfrumusețare a municipiului Galați;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă folosirea panourilor publicitare, instalate în perioada alegerilor. Locurile unde sunt instalate panourile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Taxa pentru afișaj pe panourile publicitare menționate la art.1 este de 1000 lei/mp/zi/afiș care are ca obiect activitățile culturale, sportive, învățământ, sănătate, asistență socială, culte și diferite probleme umanitare,.

Solicitantul va achita anticipat taxa pentru afișaj și va consemna pe afiș în partea dreaptă sus numărul și data chitanței de plată a taxei până la care este valabil afișul.

Nu este permisă aplicarea unui afiș peste un alt afiș a cărui valabilitate nu a expirat.

Art.3 - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor HCL nr. 107/1997 a Consiliului local al municipiului Galați.

Afișajul care are caracter de reclamă comercială nu face obiectul prezentei hotărâri, fiind reglementat prin HCL nr.73/2000.Pe cele 40 de panouri nu se vor expune afișe cu sloganuri de reclamă comercială.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR MATEI GRIGORE

ANEXA

la HCL nr. / /_

Lista amplasamentelor panourilor pentru afisaj

1

Gara calatori

2

Complex Studenti

3

Parc Eminescu

4

Potcoava de Aur

5

Complex "Ancora"

6

Casa de Cultura - str. G. Cosbuc

7

Complex Tiglina I

8

Piața Micro 19

9

Piața Micro 17

10

Comple/X Flora

11

Complex Șiretul

12

Piața Energiei

13

Piața Micro 40 (Rondou)

14

Piața Micro 39 (Alee piața)

15

Bariera Traian

16

Piața Centrala

17

Ada Marinescu (ieșire) - Cimitir Catusa

18

Primăria municipiului Galați

19

Cinema Dacia

20

Capat Traseu 9

21

Domneasca c/c Gării (Miorița)

22

Spitalul Județean

23

Aleea Comerțului ( Micro 19)

24

Regiment 11 Șiret (Francezi)

25

Cimitir Eternitatea

26

i. r ornic C/C Mhcov

27

Cosbuc c/c H. Coanda (Patinoar)

i 28

Faleza (Sf. Precista)

29

Romarta

30

Gara Fluviala (str. Portului)

. 31

Str. Balcescu (Dunarea)

32

Str. Siderurgistiior c/c str. Ghe. Asachi (Casa Roșie)

33

STIREX

34

Str. Domneasca c/c str. T. Vladimirescu

■ 35

N. Leonard c/c Tecuci c/c Basarabiei

i 36

Parc Rizer

i 37

Traian Nord

• 38

B-dul Dunarea c/c b-dul Galați

39

N. Balcescu c/c Gării

! 40

Siderurgistiior c/c str. Ghe. Doja