Hotărârea nr. 435/2001

Aprobarea criteriilor pentru a beneficia de venitul minim garantat

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E A nr. 435 din 27 12 2001

privind: aprobarea criteriilor pentru a beneficia de venitul minim garantat

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.368 624/20.12.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere, prevederile HG nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obține din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, spațiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile, prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și veniturile minime care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor, păsărilor și altor bunuri realizate în gospodărie, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru personele care nu au domiciliul în municipiul Galați se va face în baza actelor doveditoare care confirmă statornicia în municipiul Galați precum și motivul șederii fără a avea domiciliul în municipiul Galați.

Art.3 - Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și persoanele singure apte de muncă beneficiare de ajutor social, care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități desfășurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă, au obligația de a efectua lunar, acțiuni sau lucrări de interes local, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Persoanele care se consideră îndreptățite să nu presteze lunar zilele de muncă aprobate la art.3, vor prezenta certificate medicale avizate de medicul angajat conform actului adițional la Convenția încheiată între Consiliul Local și Fundația “Nursing Comunitar”,

Art.5 - Beneficiarii apți de muncă care refuză nejustificat efectuarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local nu vor beneficia de ajutorul social pentru luna respectivă

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președinte de ședință Rainea Njcolae

i .

A,

Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR.

Grigore Matei

Anexa 1 -t®. la HCL nr. U 5~ / 2/. /?■ 2001

Limitele minime ale veniturilor nete obținute din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, spațiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile

Surse de venit

Venitul net

I. TERENURI

 • 1. Extravilan

 • 2. intravilan

 • -  Utilizare

 • -  arendă

 • -  vânzare

 • -  chirie

 • -  vânzare

600 lei/mp/an

1.200 lei/mp/an

2.150 lei/mp

300 lei/mp/lună 60.000 lei/mp

II. CLĂDIRI, ALTELE DECÂT LOCUINȚA

 • -  chirie

 • -  vânzare

20.000 lei/mp/lună

1.700.000 lei/mp

III. SPAȚII LOCATIVE, ALTELE DECÂT LOCUINȚA

________________________________ 7__________________________________________________

 • -  chirie

 • -  vânzare

10.000 lei/mp/lună

1.620.000 lei/mp

Limitele minime ale veniturilor nete propuse au rezultat din:

 • -  analiza prețurilor privind valoarea de circulație a imobilelor - intravilan -extravilan, teritorii administrative arondate Judecătoriei Galați;

 • -  normele de venit agricol impozabil stabilite conform O.U.G. 8/2001 - pentru v, modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol;

 • -  chirii pentru terenuri agricole aprobate prin H.C.L. nr. 85/1999, actualizate ' . pentru anul 2002;

 • -  chirii pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe stabilite prin

H.C.L. nr. 392/2001;               ’                                      L

 • -  tarife lunare de chirie pe mp pentru spații locative și pentru curți și grădini aferente spațiilor locative stabilite conform O.U.G. nr. 40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de • locuințe, actualizate pentru 2002.

PREȘEDINTELE ȘEDI

Anexa 2

la HCL nr. 4 5^ / 2-X./2. 2001

Limitele minime ale veniturilor nete care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor, păsărilor și altor bunuri realizate în gospodărie

PRINCIPALELE CATEGORII DE ANIMALE ȘI PĂSĂRI

lei/an și unitate

L BOVINE

 • -   vaci, bivolițe

 • -  boi, bivoli

 • -  viței până la 6 luni

 • -   tăurași

3.000.000

5.000.000

1.000.000

2.000.000

2. PORCINE

1.000.000

3. OVINE

200.000

4. CAPRINE

200.000

5. CABALINE

 • -   cai

 • -  măgari

 • -   catâri

6.000.000

2.000.000

3.000.000

6. PĂSĂRI

 • -   rate

 • -   găini

 • -  gâște

 • -   curci

80.000

110.000

100.000

170.000

7. FAMILII DE ALBINE

300.000

8. IEPURI DE CASĂ

100.000

9. NURCI, NUTRII

250.000

EXPLOATARE TEREN ARABIL

1. GRĂDINĂRIT - LEGUME; FRUCTE

4.000.000

2. TEREN ARABIL - CEREALE

12.000.000

Limitele minime de venit propuse au rezultat din indexarea cu indicele de inflație a veniturilor nete care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor și păsărilor, activitatea de grădinărit și exploatarea terenurilor arabile, care sunt considerate ca fiind necesare nevoilor familiale, aprobate prin HCL nr.

19/1997 - privind stabilirea ajutorului social.

criteriilor și condițiilor proprii de acordare aANEXA NR. 3

[a HCLnr. 435/27.12.2001

Nr. Crt.

Cuantum ajutor social - limite lei

Număr de zile/familie

1

50.000 -70.000

2

2

70.001 - 140.000

3

3

140.001 -210.000

4

4

210.001 -280.000

5

5

280.001 + 350.000

6

6

350.001 - 630.000

7

7

630.001 - 1.000.000

8

8

peste 1.000.000

9