Hotărârea nr. 434/2001

Modificarea si completarea HCL nr. 385/20.10.2001 privind aprobarea taxei de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere (taxa de habitat)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

HOTĂRÂREAtir. 434

din 27 12 2001

privind: modificarea și completarea HCL nr. 385/20. 10. 2001 privind aprobarea taxei de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere (taxa de habitat)

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.368482 / 20. 12. 2001 ;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 4, art. 8, alin 2 și art. 13 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 12, alin 3, fit “e” din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 21 din OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit. “d" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă'Ș T E

Art. I - HCL nr. 385/20. 11. 2001 privind aprobarea taxei de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere ( taxa de habitat) se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“ Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de habitat”

Art. II - Articolul 1 va avea următorul cuprins:

" Art. 1 - Se aprobă introducerea taxei speciale de habitat în sumă de 17. 000 lei/lună/persoană începând cu 1. 01. 2002.

Taxa de habitat înlocuiește taxa plătită de persoanele fizice operatorilor serviciilor de salubritate prin asociațiile de locatari - proprietari sau direct.

Art. 111 - Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art.2 - Pentru deținătorii de grădini și animale, cuantumul taxei de habitat va fi suplimentat conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3 - Taxa de habitat se încasează de Direcția Fiscalitate în aceleași condiții în care sunt încasate toate taxele și impozitele aferente și potrivit Regulamentului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V - Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4 - în bugetul local pentru anul 2002, veniturile și cheltuielile cu această destinație vor fi cuprinse distinct, gestionarea fiind asigurată de Direcția Economică.

Art. VI - Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5 - Sumele rămase după decontarea serviciilor prestate de operatorii desemnați în condițiile legi, se vor utiliza pentru îmbunătățirea condițiilor de habitat, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VII - Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6 - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. VIII - Articolul 7 va avea următorul cuprins?

Art.7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IX - Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art.8 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei

hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei / z

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR /;

Anexa 1

IaHCL nr.           M /2.   2001

Privind stabilirea taxei suplimentare la taxa de habitat pentru deținătorii de grădini și animale din municipiul Galați

 • I.  Taxa suplimentară la taxa de habitat ce se va încasa de la deținătorii de grădini

■ taxă aprobtă: 3.000 lei/lună/100 mp

 • II. Taxa suplimentară la taxa de habitat ce se va încasa de la deținătorii

  de animale - stabilirea taxei pentru principalele specii de animale:


 • 1. Bovine:

 • ■  taxă aprobată: 50.000 lei/cap/lună

 • 2. Porcine:

 • ■  taxă aprobată: 10.000 ’ei/cap/lună

 • 3. Cabaline, măgari $i catâri

 • ■  taxa aprobată: 100.000 lei/cap/lună

 • 4. Ovine, caprine

 • ■  taxă aprobată: lO.tiOO lei/cap/lună

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ N1COIAMUINEA

ANEXA 2

LaHCLnr. 434/27.12.2001

REGULAMENT

Pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei de habitat

Art, 1 - Taxa de habitat stabilită de Consiliul Local se datorează de persoane fizice care locuiesc în municipiul Galați, respectiv au domiciliul sau reședința în municipiul Galați;

Art. 2 - Constatarea și așezarea taxei de habitat pe cap de familie se face de către Serviciul Asociații de locatari - proprietari pa baza declarațiilor depuse până la finele anului pentru anul următor în care se va menționa numărul de persoane din gospodărie.

Declarația se întocmește de contribuabil pe propria răspundere și se verifică la prezentare și ulterior când se pot solicita și documente justificative. Verificarea ulterioară se poate efectua și prin colaborarea cu alte compartimente (asistență socială, stare civilă, etc.), precum și cu organele de la serviciul de evidența populației de la poliție, asociații de locatari/proprietari.

Art. 3 - înregistrarea pe plătitori a taxei anuale de habitat datorate se va face de către Direcția de Fiscalitate la rolurile deschise pentru celelalte categorii de impozite și taxe, pe baza situațiilor comunicate de Serviciul Asociații de locatari - proprietari.

Art. 4 - Taxa de habitat se plătește de capul familiei (gospodăriei) trimestrial, în rate egale până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru ( 15.03, 15.06, 15.09, 15.12), data până la care nu se plătesc majorări.

Pentru plata cu întârziere a taxei se datorează majorări la nivelul celor stabilite pentru celelalte obligații bugetare.

Art. 5 - Plata serviciilor prestate din taxa de habitat colectată se aprobă de ordonatorul principal de credite numai pentru acțiunile și activitatea pentru care a fost înființată această taxă.

Art. 6 - Sumele rămase la sfârșitul anului, ca diferența între taxele încasate și plătite efectuate se raportează în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 7 - Pentru realizarea sarcinilor cu privire la constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei de habitat, compartimentele de specialitate au următoarele atribuții:

7.1 Serviciul Asociații de locatari - proprietari asigură:

 • a) preluarea și verificarea declarațiilor prezentate de contribuabili și stabilirea taxei pe total gospodărie;

 • b) stabilirea din oficiu a sumelor datorate pentru gospodăriile care nu au depus declarațiile;

 • c) transmiterea situațiilor cu sumele datorate de fiecare gospodărie la Direcția de Fiscalitate, la începutul anului până la data de 15 ianuarie și lunar a modificărilor intervenite;

 • d) verificarea ulterioară a realității și sincerității declarațiilor care se poate realiza și colabararea cu alte compartimente (asistență socială, stare civilă, etc.) precum și cu organele de la Serviciul de evidența populației de la Poliție, asociațiile de proprietari-locatari, etc.;

  7.2. Direcția de Fiscalitate asigură:


 • a) înregistrarea în evidențele fiscale (roluri) a sumelor datorate pe baza situațiilor transmise de Serviciul asociații de locatari - proprietari precum și a modificărilor intervenite în cursul anului;

 • b) încasarea taxei de habitat în cuantumul și la termenul stabilit iar pentru plata cu întârziere calculează și încasează majorările legale;

 • c) urmărirea debitelor restante provenite din neplata la termenele stabilite a taxei de habitat și încasarea acestora inclusiv prin procedurile de executare silită;

 • d) depunerea sumelor încasate reprezentând taxa de habitat în contul deschis la Trezorerie;

  7.3. Direcția Tehnică asigură:


 • a)  încheierea contractelor cu prestatorul (prestatorii) serviciilor, urmărirea derulării acestora, recepția serviciilor prestate în condițiile stabilite prin contract; în contractele de prestări servicii vor fi detaliate condițiile tehnice și organizatorice stabilite pentru ducerea la îndeplinire a fiecărei activități în parte;

 • b)  organizarea rampelor pentru depozitarea deșeurilor provenite de la populație separat de cele colectate de la agenții economici de stat și privați; dotarea cu utilajele de descărcare și compactare necesare, asigurarea instalației de cântărire a deșeurilor;

 • c)  conceperea documentelor (contracte, grafice, procese verbale de recepție zilnică, tabele nominale cu locatari / străzi sau asociații deservite, bonuri cântărire) necesare pentru evidențierea distinctă a:

 • -  peridiocității ridicării deșeurilor menajere (minim de 2 ori pe săptămână);

 • -  confirmarea efectuării prestației de către beneficiar (populație);

 • -  cantitate (kg., tone) de deșeuri transportate de fiecare mijloc de transport în parte, pe societăți, zile și cumulat pe fiecare lună;

 • d)  certificarea situațiilor de lucrări lunare și prezentarea acestora la controlul financiar preventiv;

 • e)  întocmirea detaliată a unor instrucțiuni, aprobate de către Primar, privind derularea tuturor prestațiilor ce intră în noțiunea de taxă de habitat.

Toate detaliile tehnice vor fi stabilite în contractele de prestări servicii.

7.4. Direcția Economică asigură:

 • a) întocmirea planului de venituri și cheltuieli pentru această activitate, în colaborare cu celelalte compartimente;

 • b) exercitarea controlului financiar preventiv asupra documentelor de plata serviciilor prestate și prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite;

 • c) evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor pentru această activitate;

ANEXA 3

la HCL nr. ^34 /

ACTIVITĂȚILE CE SE VOR DESFĂȘURA, ALTELE DECÂT COLECTAREA,

TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA GUNOIULUI MENAJER, ANIMALIER Șl VEGETAL, PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE HABITAT

 • -  dezinsecția municipiului;

 • -  dezinfecție prin stropire străzi și văruit copaci;

 • -  evacuarea cadavrelor de animale abandonate pe domeniul public;

 • -   activități de ecarisaj.

/ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ;ț «f\ Ă          Rai nea