Hotărârea nr. 433/2001

Modificarea si completarea Normelor de organizare si desfasurare a circulatiei vehiculelor cu tractiune animala in municipiul Galati aprobate prin HCL nr. 333/30.10.2001

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 433 din 27 12 2001

privind: modificarea și completarea Normelor de organizare și desfășurare a circulației vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Galați aprobate prin HCL nr. 333/30.10.2001

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.367 826/17.12.2001;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile Legii sanitar veterinare nr. 60/1994 republicată, cu verificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii Protecției mediului nr. 137/1995 cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată:

Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat;

Având în vedere prevederile OG nr. 1/1992 privind registrul agricol;

Având în vedere HCL nr. 172/31.05.2001 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere și înfrumusețare a municipiului Galați, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea art. 7,8,9 din Normele de organizare și desfășurare a circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe teritoriul municipiului Galați, care vor avea următorul cuprins:

“Art. 7  - Nerespectarea prezentelor norme constituie contravenție și se

sancționează cu amenzi în cuantumul și pe baza procedurii de constatare, aplicare a sancțiunii și efectuarea plângerii împotriva sancțiunilor aplicate, prevăzute de art. 53, 54,

55, 112 lit. a,b,e,f, 116 și 117 din Regulamentul aprobat prin Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat în anul 1999 “.

“ Art. 8 - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei și următoarele fapte:

  • > circulația cu vehicule fără placă de înmatriculare sau cu placă de înmatriculare necorespunzătoare;

  • > circulația cu vehicule nedotate cu pneuri și fără caroserie;

  • > circulația cu vehicule nedotate cu mătură, foraș, lopată pentru colectarea gunoiului de grajd și plasă pentru a nu permite împrăștierea furajelor folosite la hrana animalelor;

  • > circulația cu vehicule fără a poseda și prezenta actul de identificare a conducătorului atelajului și certificatul de înmatriculare a vehiculului;

Contravențiile se constată prin proces-verbal de împuterniciți ai Primarului, agenți de circulație, cât și de ofițeri sau subofițeri de poliție, gardieni publici care și sancționează contravenții.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției însoțită de copia acestuia se depune la organul din care face parte agentul constatator în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal.

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se soluționează de Judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Art. 10 a cărui conținut rămâne neschimbat devine art. 9.

Art. 2 - Articolele 7, 8, 9 și 10 din Normele de organizare și desfășurare a vehiculelor cu tracțiune animală din municipiul Galați aprobate prin HCL nr. 333/ 30. 10. 2001 își încetează valabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea le îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


to de ședință


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR,

Grigore Matei