Hotărârea nr. 432/2001

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 12 2001

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2002

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.743/11.12.2001;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit."d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2002, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Veniturile suplimentare provenite după închiderea bilanțului pe anul 2001, se vor repartiza pe capitole de cheltuieli începând cu luna iulie a anului curent, prin Hotărârea Consiliului Local.

Art.3 - Pentru trimestrele II, III și IV suma ce se alocă pentru asigurarea venitului minim garantat se va face prin Dispoziția Primarului.

Art.4 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președintele ședință RaineaNicblae

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei //


ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA


ANEXA I

la HCL^d?/^ &


BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2002

LA CAPITOLELE DEVENITURI

mii lei

Nr crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET APROBAT

2002

1

VENITURI TOTAL (rd. 2+72+80+88+92)

0001

1.351.160.667

2

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd. 3+54+59)

48.02

598.420.000

3

[.VENITURI CURENTE (rd 4+32)

0002

566.250.000

4

AVENITURI FISCALE( rd 5+25)

0003

487.403.262

5

A.1. IMPOZITE DIRECTE (rd 6+7+17+18+21)

0004

481.191.762

6

IMPOZITUL PE PROFIT

01.02

0

7

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd 8 la 16)

03.02

101.887.000

8

Impozitul pe veniturile liber profesioniștilor,meseriașilor,altor p.f. independente

03.02.01

0

9

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

03.02.02

73.320.000

10

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, fizice

03.02.03

9.666.000

11

Impozitul pe venitul din închirieri,subinchirieri,locații de gest si arendări

03.02.04

0

14

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

03.02.08

0

15

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

03.02.09

5.580.000

16

Alte impozite si taxe de la populație

03.02.30

13.321.000

17

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

04.02

769.109

18

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA PERS JURIDICE (rd 19+20)

05.02

360.190.528

19

Impozitul pe clădiri persoane juridice

05.02.01

351.437.814

20

Impozitul pe terenuri persoane juridice

05.02.02

8.752.714

21

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd 22 + 23+24)

08.02

18.345.125

22

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, juridice

08.02.05

10.845.125

23

Impozitul pe venitul agricol

08.02.06

0

24

Alte incasari din impozite directe

08.02.30

7.500.000

25

A.2. IMPOZITE INDIRECTE (rd 26+27)

13.00

6.211.500

26

Impozit pe spectacole

15.02

200.000

27

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd 28 la 31)

17.02

6.011.500

28

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

17.02.03

2.010.000

29

Taxe de timbru pt contestațiile si plângerile asupra sumelor constat

17.02.11

1.500

30

Taxe extrajudiciare de timbru

17.02.13

4.000.000

31

Alte incasari din impozite indirecte

17.02.30

0

32

B .VENITURI NEFISCALE ( rd 33+34+44)

20.00

78.846.738

33

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

20.02

1.250.000

34

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd 35 la 43)

21.02

27.850.000

35

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

21.02.06

6.500.000

36

Venituri din încasarea lucr. de combatere a dăunătorilor

21.02.07

0

37

Veniturile punctelor de insamantari artificiale

21.02.08

0

38

Veniturile circumscripțiilor sanitar veterinare

21.02.09

0

39

Contribuții părinți pentru întreținerea copiilor in crese

21.02.11

350.000

40

Varsaminte din dispon. Inst. publice si act. autofinantate

21.02.12

0

41

Contribuții datorate de pers, benef. de serv, cantinelor

21.02.14

250.000

42

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

21.02.15

0

43

Alte venituri de la instituțiile publice

21.02.30

20.750.000

44

DIVERSE VENITURI (rd 45 la 53)

22.02

49.746.738

45

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

22.02.02

140.000

46

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

22.02.03

1.000.000

47

Restituiri de fond.din finant. buget local a anilor precedenti

22.02.05

1.600.000

48

Imp pe venitul din conces bun S. C. sau C.N. la care statul este acționar maj si de la Reg aut

22.02.06

0

49

Venituri din concesiuni si închirieri

22.02.07

14.722.558

50

Venituri din penalitati pentru nedeclarare la termen

22.02.08

500.000

51

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate

22.02.12

0

52

Venituri real iz. din adm. sau valorificarea fostelor CAP

22.02.17

0

53

Incasari din alte surse

22.02.30

31.784.180

54

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd 55)

30.00

4.900.000

55

VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI ALE STATULUI (rd 56 la 58)

30.02

4.900.000

56

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

400.000

57

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fond. Stat

30.02.03

4.500.000

58

Venituri din privatizare

30.02.04

0

59

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 60)

31.00

27.270.000

60

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 61 la rd 71)

31.02

27.270.000

61

Taxe speciale

31.02.01

20.000.000

62

Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând dom.privat

31.02.02

0

63

Venituri din fondurile pentru drumurile publice

31.02.03

0

64

Venituri din fondurile de intervenție

31.02.04

0

65

Venituri din fondurile pt. locuințe

31.02.05

6.720.000

66

Venituri din amortizarea mj. fixe

31.02.06

0

67

Donații si sponsorizări

31.02.08

550.000

68

Sume acordate de pf. si pj. pt. finanțarea unor activ, de interes public

31.02.09

0

69

Venit, pt finant prog de pietruire a drum si aliment cu apa a satelor

31.02.10

0

70

Venit pt finant act privind red risc seismic al construct locuințe

31.02.11

0

71

Venituri din închirierea, vanz.,conces. unor bunuri aflate in adm. spitalelor

31.02.12

0

72

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd 73 la rd 75)

32.00

752.340.667

73

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

0

74

Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale

33.02

402.850.667

Sume defalcate din TVA pentru invatamint

33.02.01

386.805.200

Sume defalcate din TVA pentru susținerea sist de protecție a copilului

33.02.02

1.663.770

Sume defalcate din TVA pentru susținerea sist de protecție a pers cu handicap

33.02.03

9.987.697

Sume defalcate din TVA pentru crese

33.02.04

3.249.000

Sume defalcate din TVA pentru centre consultanta

33.02.05

1.145.000

75

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ( rd 76 la 79 )

34.02

349.490.000

76

Cote defalcate din imp.pe venit

34.02.01

292.280.000

77

Sume defalcate din imp. pe venit pt echilibrarea bugetelor locale

34.02.02

11.210.000

78

Sume defalcate din imp. pe venit pt subv energ termice livrate populației

34.02.03

46.000.000

79

Sume alocate de C.J. din imp. pe venit pt echilib. bugetelor locale

34.02.04

0

80

VI. SUBVENȚII (rd 81+85)

37.00

400.000

81

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd 82 la 84)

37.02

0

82

Subv din buget ptr investiții finant parțial din împrumuturi externe

37.02.03

0

83

Subv primite de BL pt finant elab si actualiz planurilor urbanistice

37.02.11

0

84

Subv primite de BL pt aeroporturi de interes local

37.02.12

0

85

SUBV PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd 86 + 87)

39.02

400.000

86

Subv de la alte B. L. pt sust sistemului de protecție a drepturilor copilului

39.02.04

0

87

Subv primite de la bugetul fondului special pt. dezv sistemului energetic

39.02.05

400.000

88

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUT. ACORDATE (rd 89)

42.00

0

89

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd 90+91)

42.02

0

90

Incasari din rambursarea impr. temporare pt înființarea unor instituții și servicii publice de interes

42.02.13

0

91

Incasari din ramb. microcreditelor acordate de agențiile guvernamentale

42.02.17

0

92

IX. ÎMPRUMUTURI (rd 93+96)

44.00

0

93

ÎMPRUMUTURI PT INVESTIȚII (rd 94+95)

44.02

0

94

împrumuturi interne pt investiții

44.02.01

0

95

împrumuturi externe pt investiții

44.02.02

0

96

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE (rd 97)

45.02

0

97

împrumuturi temporare din trezoreria statului

45.02.02

0

ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT

46.02

0

ANEXAI.

LaHCLnr/3^/2.2^/

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2002 PE TITLURI DE CHELTUIELI.

cod

Denumirea indicatorilor

indicator

BUGET 2002

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

59,171,130

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

49,171,130

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

35,300,000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

13,871,130

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

10,000.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000,000

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

45MG5200

din care:

A CHELTUIELI CURENTE

01

449,105,200

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

385,309,400

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

63,225,000

* TRANSFERURI

38

1,270,800

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

10,000,000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000,000

SĂNĂTATE

58.02.

7,575,000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

7.575.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

3,249,000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4,326,000

CULTURĂ. RELIGIE SI ACȚIUNI

59.02.

31,352,000

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ SI DE TINERET

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

31,352,000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

1,352,000

* SUBVENȚII

34

30,000,000

ASISTENTA SOCIALĂ,

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

60.02,

52,457,360

si Indemnizații

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

51.782,360

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8,738,000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

13,276,000

* SUBVENȚII

34

7,000,000

* TRANSFERUL

38 .

22,768,360

B. CHELTUIEI i DE CAPITAL

69

; 675,000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

675,000

SERVICII SI DEZVOLTARE

63.02.

548,284,489

PUBLICĂ

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

286.925,226

* ‘ CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2,697,500

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

159,227,726

* SUBVENȚII

34

1.10,000,000

* TRANSFERURI

38

15,000,000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

261.359,263

* CHELT UIELI DE CAPITAL

70

261,359,263

AGRICULTURĂ SI

67.02.

1,145,000

SILVICULTURĂ

-

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

1,145,000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

992,009

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

152,991

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

68.02.

60,000,000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

60,000,000

* SUBVENȚII

34

60,000,000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

715,000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

715,000

* TRANSFERURI

38

715,000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

9,985,488

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

9.016.468

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

9,016,468

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

969,020

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

969,020

DOBÂNZI AFEREiNTE DATORIEI

88.02.

r 400,000

PUBLICE LOCALE

A. CHELTUIELI CURENTE

01

19.400,000

* DOBÂNZI

49

19,400,000

RAMBURSĂRI DE

90.02.

52,000,000

ÎMPRUMUTURI

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE

78

52,000,000

* RAMBURSĂRI CREDITE, DOBÂNZI

84

52,000,000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

22.000.000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICTT

89

22,000,000

* REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

22,000,000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE

96.02.

27,270,000

SPECIALĂ

din care:

-

A. CHELTUIELI CURENTE

01

25,070,000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

25,070,000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

2.200,000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,200,000

tea!'
TOTAL CHELTUIELI (I-X)


1,351460,667


RAINEA'K^-fcdLAE'\

c. ■- b

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2002 PE ORDONATORI DE CREDITE

Mij L£l

Nr. crt.

UNITATEA

COD

BUGET

2002

0.

1.

z

3.

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02,

59,171,130

1

Primăria Mun. Galați

59,171,130

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

459,805,200

' din care:

1

Școala nr.17 "Nicbite Stănescif* Galați

6,321,100

2

Școala nr.24 Galați

4,573,200

3

Școala nr.31 "Gh. Munteanu1* Galați

5,507,840

4

CF 1 - Școala nr.25 "Petra Rareș" Galați

9,932,800

5

CF 2 - Liceul "Emil Racovița" Galați

31,061,786

6

CF 3 - Grădinița 53 "Nicolae Labiș" Galați

5,994,000

7

CF 4 - Liceul Teoretic "Dunărea" Galați

5,648,910

8

CF 5 - Grădinița nr.61 "Ion Creangă" Galați

7,883,000

9

CF 6 - Școala nr.28 "Minai Eminescu" Galați

17,669,020

10

CF 7 - Școala nr.34 "Mihai Viteazul" Galați

16,933,700

11

CF 8 - Grădinița nr.9 "Sf. Nicolae" Galați

9,079,000

12

CF 9 - Școala nr.33 "Sf. Dumitru" Galați

22,749,000

13

CF 11 - Grădinița nr.45 "Parfumul Teilor"

5,915,000

14

CF 12 - Colegiul "Al. I. Cuza" Galați

8,032,900

15

CF 13 - Grădinița nr.l "Luceafărul" Galați

7,059,400

16

CF 15 - Grădinița nr.41 "Codruța" Galați

4,928,010

17

CF 16 - Școala nr.10 "Petre Țuțea" Galați

17,480,700

18

CF 29 - Școala nr. 29 "Sf. Ana " Galați

13,167,343

19

CF 32 - Grădinița nr.51 "Motanul încălțat"

9,837,000

20

CF 33 - Școala nr. 11 "M. Sadoveanu" Galați

13,199,794

21

CF 34 - Școala nr.3 Galați

12,115,900

22

CF 35 - Școala nr.40 "Iulia Hașdeu" Galați

12,755,301

23

Colegiul "Vasile Alecsandri" Galați

10,044,240

24

Gr.Șc. Alimentar nr.2

9,378,280

25

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

8,629,300

26

Gr.Șc. Energetic

10,306,300

TI Gr.Șc. Transport Auto

 • 28  ' Grădinița nr.3 Galați

 • 29  Grădinița nr.38 Galați

 • 30  Grădinița nr.49 Galați

 • 31  Grupul Școlar "Anghel Saligny" Galați

 • 32  Grupul Școlar "Elena Doamna" Galați

 • 33  Grupul Școlar "Gh. Asachi" Galați

 • 34  Grupul Școlar "Radu Negru" Galați

 • 35  Grupul Școlar "Sf Maria" Galați

 • 36  Grupul Școlar "Ti < an" Galați

 • 37  Grupul Școlar Metalurgic Galați

 • 38  Grupul Școlar Transport CFR Galați

 • 39 ■ Inspectoratul Școlar

 • 40  Liceul cu Program Sportiv Galați

 • 41   Liceul de Artă "D. Cuclin" Galați

 • 42  Liceul de Marină

 • 43  Liceul Pedagogic "C. Negri" Galap

 • 44  Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

 • 45  Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

SĂNĂTATE

din care:

 • 1   C.R.T.S.

 • 2   Spitalul de pediatrie(creșa)

CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ SI DE TINERET

din care:

 • 1  Primăria Mun. Galați

 • 2  Teatrul de păpuși

 • 3  Teatrul Dramatic

 • 4  Teatrul Muzical N. Leonard

ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, ajutoare si Indemnizații

din care:

 • 1  Cămin de Pensionari

 • 2  Cantina de Ajutor Social

 • 3   Centrul de îngrijire si asistenta nr.55

 • 4  Centrul de ingrijire si asistenta nr.56

 • 5  Primăria Mun. Galați (Aj.soc,Ind.nastere,Subv.

 • 6  Primăria Mun. Galați (Alte act.de asist.soc.)

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

din care:

1 Alte acțiuni

12,369,760

2,949,000

2,399,000

2,110,000

6,992,760

11,044,017

12,077,000

 • 12.997.100

 • 9.237.600

14,743,800

14,881,640

7,156,486

10,000,000

8,251,000

12,649,997

13,079,516

 • 10.763.100

 • 6.705.600

3,195.000


58.02,

7,575,000

2,800,000

4,775,000

59.02.

35,352,000


1,352,000

8,000,000

7,000,000

19,000,000


60.02.

52,457,360

7,000,000

9,111,000

5,220,000

7,718,000

21,778,360

1,630,000

63.02.

348,284,489

114,855,663


• &    vaiiaiizoiu •

3 . Puncte termice

133,567,200'

4 Iluminat public

16,450,000

5 Alimentare apă

26,774,600

6 Locuințe

22,265,726

7 Salubritate

18,975,000

8 Străzi

196,907,600

9 Zone verzi

6,653,200

AGRICULTURĂ SI SILVICULTURĂ

67.02.

1.145,000

1 Centre locale de consultanță agricolă

1,145,000

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

68.02.

60,000,000

1 Transurb

60,000,000

}   ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

715,000

1  Primăria Mun. Galați

715,000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

9,985,488

1 Primăria Mun. Galați

9,985,488

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

88.02.

19,400,000

1 Primăria Mun. Galați

19,400,000

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI

£

90.02.

52,000,000

1 Primăria Mun. Galați - Rambursări împrumuturi interne

52,000,000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

22,000,000

1 Fonduri de rezervă

22,000,000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

27,270,000

1 Primăria Mun. Galați

27,270,000

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

1.355.160,667ANEXA III

La HCL nr. ?.?/?? Zz

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2002 PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

Ml l£(’

EXPLICAȚII

COD

BUGET 2002-

1.

2.

3.

TOTAL CHELTUIELI (I - X)

1,351,160,667

AUTORITĂȚI PUBLICE

51

59,171,130

A. CHELTUIELI CURENTE

01

49,171,130

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

35,300,000

- Cheltuieli cu salariile

10

25,400,000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

6,100,000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

1,270,000

plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

1,000,000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

1,530,000

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

13,871,130

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

9,021,130

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

1,300,000

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă

26

1,000,000

durată și echipament

- Reparații curente

27

1,000,000

- Reparații capitale

28

500,000

- Cărți și publicații

29

150,000

- Alte cheltuieli

30

900,000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

10,000,000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000,000

- Investiții ale instituțiilor publice

72

10,000,000

ÎNVĂȚĂMÂNT

57

459,805,200

A. CHELTUIELI CURENTE

01

449,805,200

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

385,309,400

- Cheltuieli cu salariile

10

282,884,085

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

66,781,694

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

14,926,617

plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

91,671

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

20,625,333

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

63,225,000

- Drepturi cu caracter social

21

600,000

- Hrană

22

324,000

- Medicamente și materiale sanitare

23

19,000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

36,080,217

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

321,600

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă

26

4,543,236

durată și echipament

- Reparații curente

27

19,978,851

- Reparații capitale

28

350,000

- Cărți și publicații

29

525,846

- Alte cheltuieli

30

482,250

- Manuale

31

0

3. TRANSFERURI

38

1,270,800

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

1,153,827

- Transferuri neconsolidabile

40

116,973

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

10,000,000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000,000

- Investiții ale instituțiilor publice

72

10,000,000

SĂNĂTATE

58

7,575,000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

7,575,000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

3,249,000

- Cheltuieli cu salariile

10

2,630,063

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

408,017

■ Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

87,800

plata ajutorului de șomaj

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

123,120

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICE

20

4,326,000

- Drepturi cu caracter social

21

2,800,000

- Hrană

22

260,000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

976,000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

8,000

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă

26

150,000

durată și echipament

- Reparații curente

27

132,000

CULTURA, RELIGIE ȘI ACȚIUNI                      59            31,352,000

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ ȘI DE TINERET

A. CHELTUIELI CURENTE

 • 1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICE

 • - Alte cheltuieli

 • 2. SUBVENȚII

 • - Subvenții

ASISTENTA SOCIALĂ,

01

20

31,352,000

1,352,000

1,352,000

30,000,000

30,000,000

52,457,360

34

30

35

60

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE si Indemnizații

A. CHELTUIELI CURENTE

01

51,782,360

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8,738,000

- Cheltuieli cu salariile

10

7,258,000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

875,000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

12

150,000

- Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate

14

455,000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

13,276,000

- Drepturi cu caracter social

21

5,000

- Hrană

22

8,347,000

- Medicamente și materiale sanitare

23

345,000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

2,882,000

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

435,000

- Reparații curente

27

490,000

- Cărți și publicații

29

40,000

- Alte cheltuieli

30

732,000

3. SUBVENȚII

34

7,000,000

- Subvenții

35

7,000,000

4. TRANSFERURI

38

22,768,360

- Transferuri neconsolidabile

40

22,768,360

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

675,000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

675,000

- Investiții ale instituțiilor publice

72

675,000

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63

548,284,489

A. CHELTUIELI CURENTE

01

286,925,226

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2,697,500

- Cheltuieli cu salariile

10

1,850,000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

440,000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

92,500

plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

200,000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

115,000

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

159,227,726

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

6,130,000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

41,612,726

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă

26

3,820,000

durată și echipament

- Reparații curente

27

33,050,000

- Reparații capitale

28

62,800,000

- Alte cheltuieli

30

11,815,000

3. SUBVENȚII

34

110,000,000

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

110,000,000

4. TRANSFERURI

38

15,000,000

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

15,000,000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

261,359,263

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

261,359,263

- Investiții ale instituțiilor publice

72

215,744,863

- Investiții ale regiilor autonome

73

45,614,400

AGRICULTURA SI

67

1,145,000

SILVICULTURĂ

A. CHELTUIELI CURENTE

01

1,145,000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

992,009

- Cheltuieli cu salariile

10

730,456

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

170,415

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

36,523

plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

3,483

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

51,132

asigurări sociale de sănătate

2, CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

152,991

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

122,991

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă

26

10,000

durată și echipament

■ Cărți și publicații

29

20,000

TRANSPORTURI SI

68

60,000,000

COMUNICAȚII

A. CHELTUIELI CURENTE

01

60,000,000

1. SUBVENȚII

34

60,000,000

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

60,000,000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69

715.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

715,000

1. TRANSFERURI

38

715,000

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

715,000

ALTE ACȚIUNI

72

9,985.488

A. CHELTUIELI CURENTE

01

9,016,468

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

9,016,468

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

73,000

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

8,446,468

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

486,000

- Reparații curente

27

1,000

- Cărți și publicații

29

7,000

- Alte cheltuieli

30

3,000

)    B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

969,020

1, CHELTUIELI DE CAPITAL

70

969,020

- Investiții ale instituțiilor publice

72

969,020

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

88

19,400,000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

19,400,000

1. DOBÂNZI

49

19,400,000

- Dobânzi aferente datoriei publice locale

50

19,400,000

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI

90

52,000,000

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE

78

52,000,000

1. RAMBURSĂRI CREDITE, DOBÂNZI

84

52,000,000

|              - Rambursări de împrumuturi

87

52,000,000

FONDURI DE REZERVĂ

95

22,000,000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

22,000,000

1. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

22,000,000

- D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd. 104)

89

22,000,000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE

SPECIALĂ

96

27,270.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

25,070,000

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

25,070,000

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

20,000,000

- Reparații curente

27

4,520,000

 • - Alte cheltuieli

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

 • - Investiții ale instituțiilor publice

PRESEDL


DE ȘEDINȚA


ANEXA IV

PROGRAMUL                   ia h.c.l. nr. 2

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE ASE EXECUTA IN AN NUL 2002

MILIOANE LEI

NR. CRT.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl AL.TE CHELTU!ELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 30. H.2C01

REALIZAT LA 31.12.2001

REST 2002

PROPUS

2002

BUGET LOCAL

Alte

surse

TOTAL

restanta2001 | de realizat

program

0    1    234  567   8

TOTAL

2.651.456,9

414.591,5

1.710.730,6

67.631,8

221.671,5

2.200,0

291.453,3

CAP.51 - TOTAL

33.912,2

274,0

33.638,2

15,0

9.985,0

10000,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

289,0

274,0

15,0

15,0

,0

15

1

Amenajare și modernizare Incinta Primărie,

HC 79/98

289,v

274,0

15,0

15,0

15

B

OBIECTIVE NOI

23^73,2

23.773,2

135,0

135

1

Modernizare si consolidare Sediu Primărie

HCL 118/2001

28.527,8

28.527,8

135,0

135

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

9.350,0

9.850,0

9.850,0

9.850,0

CAP.57 - INVATAMANT

565.169/

23.609,1

27.064,1

2.764.1

7.285,9

10.000,0

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

50.757,2

23.609.1

27.064,1

2.764,1

1.085.9

10

3.800,0

1

Centrala termica Gr.Scoiar Alimentar 1 „Elena

Doamna"

3.819,5

3.064,5

755,0

755,0

755,0

2

Refunctionalizare etaj3 cămin GrupScolarEcergetic HCL46/2000

2.960,0

1.690,9

1.269/

743,1

256,9

1.000,0

3

Modernizare școala nr.24 Galet? HCL46/2000

2.820,0

1.030,8

1.789,3

286,0

214,0

500,0

4

Grup Școlar Traian cons.carrri

11.542,4

5.201,8

6.340,6

15,0

15,0

5

Extindere Grup Școlar economic

11.624,4

11.600,3

100,0

50,0

6

Liceul de Arta D.Cuclin

17.347,9

437,8

16.910,1

930,0

500,0

1.430,0

7

Centrala termica Școala nr.19

583,0

583,0

50,0

50,0

B

OBIECTIVE NOI

508.661.9

10

10

10

350.0

iQ

.350,0

1

Centrala termica Grădiniță nr.1

640,0

50,0

50,0

2

Centrala termica Grup S;olar Gh.Asachi

2.496,0

50,0

50,0

3

Centrala termica Grup Școlar D.Motoc

3.099,7

40,0

40,0

4

Extindere Școala nr.40 lulia Hasdeu

27.007,7

40,0

40,0

5

Grădiniță 12 săli aruoa Micro 39C

17.978,1

40,0

40,0

6

Grădiniță 4 săli grupa str.Steiei

8.652,7

40,0

40,0

7

Sala de Sport Școala nr.28 M.Eminescu

2.43Ț7

40,0

40,0


5


1

I; $■s;cZ

8 C

Extindere Grădiniță nr.4 Lizuca DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

446.256,0

5.850,0

CAP.59 - Cultura

9.008.7

384,0

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

4,683.7

384,0

1

Instalație antiincendiara-Teatrul Dramatic

1.586,7

150,0

2

Centrala termica-Teatrul Dramatic

3.097,0

234,0

3

Monument Sf.Andrei HCL nr.86/99

15.902,5

1.789,1

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

4.325,0

CAP.60.02.02. - Asistenta Sociala

9.505.807

1.406.000

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1.636,000

1.406.000

1

Centrala termica cantina de ajutor social str.Dogariei nr.26 A HCLnr.118/2001

365,0

140,0

2

Centrala termica cămin pensionariMF361/98

1.271,0

1.266,0

B

OBIECTIVE NOI

7.314,7

,0

1

2

C

Corp spatii deservire cămin spital bolnavi cronici str.Domneasca nr.160HCL nr.118/2001

Casa mortuara str.Domneasca nr.160bis

HCL46/2000

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

6.405,0

909,7

555,1

CAP.63

2.001.722,9

388.918,4

CAP.63,02,02-Gosoodarie Comunala

807.339.9

215.807.9

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

590.321,0

215.807,9

1

Modernizare str. Tudor Vladimirescu M.F. 1165/1995

4.116,3

4.105,1

2

Modernizare str.Aurel Vlaicu M.F. 152/96

1.455,6

1.454,4

3

Modernizare str.Sarpelui M.F.669/96

835,3

832,5

2

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Brăilei M.F. 1166/95

12.627,3

7.514,2

3

Modernizare str. Dumitru Chicuș M.F. 149/96

6.125,5

3.784,5

4

Modernizare str. Morilor M.F. 1054/96

16.363,6

10.827,6

5

Modernizare str,. Lemnari M.F. 1744/96

2.091,9

2.058,9

6

Modernizare str. Română m.f. 1862Z95,hclh8/2001

20.317,2

5.531,2

7

Spații parcare Micro 19 M.F. 1836/95

1.030,1

1.028,0

8

Modernizare str. Smârdan M.F. 199/98

3.038,3

3.014,3

9

Modernizare str. Vânători M.F.198/98

3.543,2

3.493,2

10

Modernizare str. Miron Costin M.F. 1504/98

8.054,4

1.9244

11

Modernizare Drum Zona Liberă M.F. 1504/98

7.448,4

5.372,4

12

Modernizare Dr. Centură - Traian - Calea Prutului MF 1WU/QR

13 964 fi

11 AR4 fi


50,0

5.850,0

50,0

5.850,0

8.624,7

172,0

5.828,0

6.000,0

4.299,7

172,0

1.503.0

1.675,0

1.436.7

38,0

503,0

541,0

2.863,0

134,0

1.000,0

1.134,0

14.113,4

,0

.6

0,0

4.325,0

4.325,0

4.325,0

8.099,807

370.000

555,100

925,1

230,000

230,000

,000

,000

230,000

225,0

225,0

-

225,0

5,0

5,0

5,0

7.314,7

140,0

,0

140,0

6.405,0

105,0

105,0

909,7

35,0

35,0

555,1

555,1

555,1

1.612.339,9

64.310,7

197.048,5

0,0

261.359,2

591.567.4

26.113.6

90.894,0

117.007,6

374.549,1

26.053,6

86.070,0

,0

112.123,6

11,2

11,2

,0

11,2

1,2

1,2

,0

,0

1,2

2,3

2,8

,0

.0

2,8

5.113,1

,0

4.000,0

,0

4.000,0

2-341,0

115,0

500,0

,0 -

615,0

5.536,0

2.536,0

1.000,0

,0

3.536,0

33,0

33,0

,0

.0

33,0

14.786,0

3.076,0

5.000,0

.0

8.076,0

2,1

2,1

,0

,0

2,1

24,0

24,0

,0

,0

24,0

50,0

,0

50,0

.0

50,0

6.130,0

941,0

1.500,0

,0

2.441,0

2.112,0

445.0

100,0

,0

545,0

1Rfi fi

snn n

n

ARH n

13

Modernizare Dr. Centură C.S.G. - Coșbuc

M.F. 1504/98

22.937,2

14

Modernizare str. Basarabiei: Traian - Coșbuc

M.F. 1504/98

57.157,6

15

Modernizare str.M.Kogalniceanu

M.F. 1860/1995

3.758,3

16

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul G.Coșbuc

M.F. 685/97

22.909,2

17

Modernizare str. Abrud M.F. 2316/95

1.244,5

18

Modernizare str. Răchitași M.F. 2314/95

* 2.534,6

19

Modernizare str. S. Bolintineanu M.F. 726/96

2.134,0

20

Modernizare Drum acces Lac Vânători

HCL 86/99

2.773,5

21

Modernizare str. Păcii M.F. 1504/98

38.467,9

22

Drum Legătură DN - 2B Bărboși M.F. 150/96

4.883,1

23

Modernizare str. Ariei M.F. 1504/98

2.143,4

24

Modernizare str. Borzești M.F. 20/98

5.013,1

25

Modernizare str. Arcașilor m.f. 1504Z98+hcli18/2001

17.499,5

26

Modernizare Alei laterale T. Vladimirescu

M.F. 1504/98

18.198,0

27

Modernizare str. Muzicii M.F. 1504/98

6.736,8

28

Modernizare str. Mihai Eminescu HCL 86/99

25.403,7

29

Modernizare str. 24 Ianuarie HCL 86/99

8.412,2

30

Modernizare str. Spătarului HCL 86/99

5.877,5

31

Modernizare str. Aprodu Purice M.F. 200/98

5.402,6

32

Modernizare linii tramvai str. Traian

HCL 86/99

47.846,0

33

Modernizare str. Cezar HCL 86/99

11.993,4

34

Modernizare str. Științei HCL 86/99

34.444,7

35

Modernizare str. Ep. Melchisedec S. (Vultur)

HCL 86/99

14.058,9

36

Modernizare str. Crinului HCL 86/99

6.649,4

37

Modernizare str. A. lancu M.F. 2315/95

2.467,1

38

Modernizare str.Gradina Veche

H.C.L. 46/2000

19.517,9

39

Modernizare str.Posta Veche H.C.L. 46/2000

26.791,3

40

Modernizare str.Radu Negru H.C.L. 46/2000

17.166,0

41

Modernizare Alei Laterale str.Arcasilor

H.C.L. 46/2000

18.231,6

42

Modernizare str.Dr.Petru Groza

HCL nr.118/2001

5.860,0

43

Modernizare Drumul Viilor HCL nr.46/2000

11.247,0

Of OnîrSHrtr»         H4 0/OAA4

c cca n

15.461,2

7.476,0

2.115,5

1.000,0

,0

3.115,5

33.686,0

23.471,6

2.206,0

18.000,0

o

18.206,0

1.489,3

2.269,0

73,2

,0

.0

73,2

198,4

22.710,8

1,0

1.500,0

,0

1.501,0

348,0

896,5

16,5

880,0

,0

896,5

110,6

2.424,0

1,7

,0

,0

1,7

412,0

1.7220

55,0

,0

,0

55,0

1.051,9

1.721,6

54,0

500,0

,0

554,0

28.432,9

10.035,0

1.592,0

8.000,0

.0

9.592,0

4.832,1

51,0

51,0

,0

.0

51,0

1.726,4

417,0

167,0

250,0

,0

417,0

464,1

4.549,0

95,0

1.000,0

,0

1.095,0

6.682,5

10.817,0

1.917,0

1.000,0

,0

2.917,0

2.944,0

15.254,0

1.854,0

3.500,0

,0

5.354,0

2.091,8

4.645,0

551,0

2.090,0

.0

2.641,0

5.096,2

20.307,5

1.911,4

7,500,0

,0

9.411,4

5.597,2

93,5

2.815,0

5.784,0

290,0

1,0

1.000,0 ,0

,0

1.290,0

1,0

92,6

5.310;0

1,0

,0

,0

1,0

108,8

47.737,2

,1

,0

,0

0,1

4.554,7

7.438,7

2.295,3

3.000,0

,0

5.295,3

24.842,7

9.602,0

353,0

9.200,0

.0

9.553,0

1.598,9

12.400,0

945,0

1.000,7

.0

1.945,0

3.999,4

2.650,0

962,5

1.000,0

.0

1.962,5

2.080,1

387,0

387,0

,0

,0

387,0

55,9

19.462,0

47,0

2.000,0

,0

2.047,0

54,6

26.736,7

14,5

2.000,0

,0

2.014,5

54.0

17.112,0

38,3

2.000,0

0

2.038,3

4.580,8

13.650,8

597,0

1.000,0

.0

1.597,0

34,0

5.326,0

49,4

2.000#G

,0

2.049,4

60,0

11.187,0

16,0

2.000,0

.0

2.016,0

45

Modernizare str.Câmpului HCL nr. 118/2001

13.693,3

98,

B

OBIECTIVE NOI

216.618,9

I

1

Modernizare str.Aleea Trandafirilor H.C.L.nr.46/2000

8.905,7

ț

2

Modernizare alei str.Tunelului

H.C.L. nr.46/2000

5.550,0

I

3

Modernizare str.Anul Revoluției 1848 H.C.L. nr.

38.579,6

4

Modernizare str.Razboieni

H.C.L. nr.46/2000

62.903,3

J

5

Modernizare str.Naruja H.C.L. nr.118/2001

16.316,9

6

Modernizare str.LivezeniH.C.L.nr.118/2001

7.428,8

7

Modernizare str.Plugului H.C.L. nr.118/2001

8.776,5

J

8

Modernizare str.Unirii H.C.L. nr118/2001.

34.974,7

ț

9

Modernizare str.Banului H.C.L. nr.118/2001

8.789,1

10

Modernizare str.Gerului H.C.L. nr.46/2000

6.697,4

J

11

C

Modernizare str.Bucurestii Noi H.C.L. nr.46/2000

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

17.696,9

400,0

,0

CAP. 63.02.04.

5.646,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

246,2

46,

1

Amenajare baza ecarisaj HCL 79/1998

246,2

46,

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.400,0

CAP. 63.02.05.

6.689,2

4.177,

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

6.689,2

4.177,

1

Amenajare V. Țiglinei M.F. 836/94

2.835,1

1.781,

2

Amenajare Parc Cloșca M.F. 836/94

3.854,1

2.395,

CAP. 63.02.08.

11.026,6

3.305,

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

3.876,6

3.305,

1

Modernizare imobil str. Columb nr.49 HCL 79/98

205,6

195,

2

Modernizare imobil str. Tecuci nr.125 HCL 79/98

58,2

55,

3

Modernizare bloc I2/M40 H.C.L. 46/2000

2.113,2

1995,

O O O O O O O O         CM CM O COj CO O) CB CXțl CD CO CM CM

13.595,3

15,5

2.000,0

,0

2.015,5

216.618,3

,0

4.484,0

,0

4.484,0

8.905,7

,0

400,0

,0

400,0

5.550,0

,0

400,0

,0

400,0

38.579,0

,0

400,0

,0

400,0

62.903,3

,0

400,0

,0

400,0

16.316,9

,0

400,0

,0

400,0

7.428,8

,0

400,0

,0

400,0

8.776,5

,0

400,0

,0

400,0

34.974,7

,0

400,0

,0

400,0

8.789,1

,0

484,0

,0

484,0

6.697,4

,0

400,0

,0

400,0

17.696,9

,0

400,0

,0

400,0

400,0

60,0

340,0

,0

400,0

5,600,0

131,0

5.469,0

10

5.600,0

200,0

131,0

69,0

200,0

200,0

131,0

69,0

,0

200,0

5.400,0

,0

5.400,0

,0

5.400,0

2.511,4

107,0

946,2

10

1.053,2

2.511,4

107,0

946,2

,0

1.053,2

1.053,2

107,0

,0

,0

107,0

1.458,2

,0

946,2

,0

946,2

7.721,0

1.221,0

12.277.0

iQ

13.498.0

571,0

471,0

100,0

,0

571,0

10,0

10,0

,0

,0

10,0

3,0

3,0

,0

3,0

118,0

118,0

,0

118,0

4

Modernizare imobil str.Dogarîei nr.89 H.C.L. 46/2000

1.499,6   .

1059,6

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

7.150,0

,0

CAP. 63.02.09.

391.294/

23.838,5

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

164.346,6

23.828,1

1

înlocuire conducte ape uzate str. 8 Martie P-ța 30 Dec. M.F. 1416/1993

2.456,2

767,6

2

înlocuire conducte apă str. N. Bălcescu, Parcului, Florilor M.F. 1299/1993

12.941,6

7.031,2

3

înlocuire conducte apă b-cluî. G, Coșbuc

M.F. 94/1994

27.582,6

32,2

4

înlocuire conducte aducțiune râu Bârlad

M.F. 648/1996

2.834,5

2.332,9

5

înlocuire conductă ... 0 rr. Carol Davila

M.F. 648/1996

18.297,0

1.897,3

6

înlocuire conductă apă str. Pă^ăritului, Plantelor, Plugului M.F. 1434/1993

17.342,3

11,3

7

înlocuire conductă apă str. Sindicatelor, Grivițeî

M.F. 92/1994

18.145,4

1.308,0

8

înlocuire conductă apă str. D. Chicuș HCL 79/1998

757,5

721,3

9

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97

11.313,5

4.762,4

10

înlocuire conducta apa str.Stiintei M.F. 251/1994

6.212,0

830,0

11

Consolidare rez. Stația Filești M.F. 632/96

8.799,1

242,7

12

Echipare trafo 2X630 KWA si sistematizare inst. 0,4 kv Uzina I HCL 46/2000

1.648,7

1.228,1

13

Înlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu HCL 46/2000

2.637,6

28,1

14

Modernizare hidroedilîtara str.Dogarîei

HCL nr.46/2000

3.583,600 •

2.274,3

15

înlocuire conducta apa rtr.Traiar.

M.F.91/1994

27.946,400

33C,.'

16

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian Nord HCL 118/2001

1.848,600

440,0

340,0

100,0

,0

440,0

7.150,0

750,0

12.177,0

,0

12.927,0

367.455.6

2.619.8

22.304.8

iQ

24.924,6

140.518,5

2.619,8

21.757,8

,o

24.377,6

1.688,6

4,0

4,0

5.910,4

367,7

2.132,3

2.500,0

27.550,4

,0

3.0

,0

3,0

501,6

,0

430,0

430,0

16.399,7

712,1

2.287,9

3.000,0

17.331,0

,0

3,0

.0

3,0

16.837,4

,0

200,0

.0

200,0

36,2

36,2

,0

,0

36,2

6.551,1

603,2

2.396,8

,0

3.000,0

5.382,0

437,0

3.000,0

,0

3.437,0

8.556,4

5,9

794,1

.0

800,0

420,6

353,5

396,5

,0

750,0

2.609,5

,0

2.000,0

.0

2.000,0

1.309,3

,0

700,0

,0

700,0

27.585,7

102,6

6.897,4

,0

7.000,0

1.848,6

1,6

512,8

.0

514,4

OBIECTIVE NOI

înlocuire conductă apă str. Războieni, T.VIadimirescu, Nordului bl.N1-N6 M.F. 95/94 lnloc.cond.apa str. Bucovinei .Posta Veche,Turnul de apa M.F.1428/1993 Modernizare echipamente pompare la priza Dunăre M.F. 134/1997

Conductă refulare Dn 1200 -Șerbești Etapa I M.F. 1149/93

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzinal Țiglina I HCL 129/99

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzina2 Țiglina l HCL 129/99

Reabilitare str.Movilei H.C.L. 129/1999

Reabilitare str.Silozului H.C.L. 73/2000 Reabilitare str.Brailei H.C.L. 73/2000

Dezvoltare rețele apa rece zona Traian Nord.Mazepa II H.C.L. 46/2000 Deviere conducta apa str.Otelarilor H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Stadionului H.C.L. 46/2000

Deviere conducta Dn 1000 mm zona pasaj Hanu Conachi H.C.L. 73/2000

Reabilitare conducta Dn 400 str.N.Leonard HCL nr. 118/2001

Modernizare statii hidrofor mun.Galati H.C.L. nr. / înlocuire conducta apa Drumul Viilor HC.L.nr. 118/2001

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

CAP.63.02.10. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Modernizare 3 PT -uri M.F. 1307/1993

Modernizare 6 PT-uri M.F. 1350/1993 înlocuire rețele 5 PT - uri M.F. 9784/95 Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97 Modernizare SC 34 M.F. 198/97

Devieri rețele termice SC-15 M.F.1255/97 Instalații de incalzire centrala imobil str.M.Bravu nr.6.Galati HCL nr.118/2001

 • 226.947.5

 • 9.735.500

 • 9.838.300

 • 12.382.400

 • 64.569.400

 • 12.657.400

 • 12.657.400

 • 6.602.500

7.099,400

6.602,500

21.855,000

10.116,900

 • 7.138.300

 • 9.322.400

3.913,800

 • 29.431.5

3.024,8


109.196,3

40.668,4

5.310,7

 • 4.923.5

 • 7.595.6

7.826,9

9.292,3

4.462,5

132,2


10,4

226.937,1

,0

547,0

,0

547,0

9.735,5

,0

. 1.0

,0

1.0

9.838,3

,0

1.0

.0

1.0

12.382,4

,0

1.0

.0

1,0

10,4

64.559,0

.0

1,0

.0

1,0

12.657.4

,0

.0

,0

0,0

12.657,4

,0

,0

6.602,5

,0

1,0

,0

1,0

7.099,4

.0

1,0

,0

1,0

6.602,5

,0

1.0

.0

1,0

21.855,0

.0

1,0

,0

1,0

10.116,9

0

1,0

,0

1,0

7.138,3

.0

1.0

,0

1,0

9.322,4

,0

1.0

.0

1,0

3913,8

,0

335,0

,0

335,0

29.431,5

,0

1,0

,0

1,0

3.024,8

,0

200,0

,0

200,0

.0

13.626,4

95.569,9

882,4

6.334,8

,0

7.217,2

13.626,4

27.042,0

882,4

6.328,8

,0

7.211,2

2.446,8

2.8639

.0

2.000,0

,0

2.000,0

3.008,1

1.915,4

,0

1.650,0

,0

1.650,0

3.819,1

3.776,5

1162

1.383,8

,0

1.500,0

1.088,7

6.738,2

,0

1,0

,0

1,0

364,3

8.928,0

,0

2,0

,0

2,0

2.871,4

1.591,1

606,2

693,8

,0

1.300,0

132,2

50,0

82,2

.0

132,2

Centrala termica str.Basarabiei nr.24-Alimentare cu căldură HCL nr. 118/2001

Centrala termica Grădiniță nr.45 HCL nr.118/2001

OBIECTIVE NOI

Modernizare S.C.-5 Micro 38 M.F. 1255/97

Modernizare puncte termice:P.T.-L,P.T.-Albatros,P.T.-9 Tig.l M.F.1998/97 Transformare PTW3 in CT W3 H.C.L. 46/2000 Transformare PT Razboieni in CT HCL nr.46/2000

Transformare 5 blocuri in CT gaze H.C.L. 46/2000

Deviere rețele termice af. bl.E2,B1,D1,D3 alim.din SC12Tiglina II HCL 118/2001 DOTĂRI SI PLĂȚI PROIECTE

CAP.63.02.11 OBIECTIVE ÎN CONTINUARE înlocuire colector canalizare, str. Dogăriei, Griviței M.F. 1445/93

înlocuire colector canalizare str. Păcii

M.F. 1429/93 Racord canalizare str.Stiintei nr.40 H.C.L.86/1999

Extindere statie pompare Vulcan si colector zona Gara C.F.R. M.F, 358/1995

Extindere statie pompare SP 13 Iunie H.C.L. 86/1999

Nod hidarulic la intersecția str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunăre SP 13 iunie Inloc.colector canaliz.str.D.Bolintineanu H.C.L. 46/2000

Colector canaliz.str.Alex.Cemat

H.C.L. 46/2000

OBIECTIVE NOI

înlocuire colector canalizare str. Gării -

Gara 8 M.F. 141/93 înlocuire colector str. Silozului, Roșiori, M.F. 1426/93

598,7

526,0

 • 68.527.9

11.370,0

28.610,6

8.742,0

 • 2.738.9

12.075,4

4.991,0

174.400,2

 • 90.660.3

 • 14.278.9

11.887,1

132,3

 • 8.910.3

 • 5.729.9

44.234,5

3.565,0

 • 1.922.3

 • 83.739.9

 • 13.435.3

 • 13.155.3


28,0

570,7

100,0

,0

.0

100,0

526,0

10,0

516,0

,0

526,0

,0

68.527,9

,0

6,0

,0

6,0

11.370,0

,0

1,0

.0

1.0

28.610,6

.0

1,0

.0

1,0

8.742,0

,0

1,0

,0

1.0

2.738,9

,0

1

,0

1,0

12.075,4

,0

1.0

.0

1,0

4.991,0

,c

1,0

,0

1,0

24.971,8

149.428.4

1.201,0

10.034.5

10

11.235,5

24.971,8

65.683,5

1.201,0

10.030,5

,0

11.231,5

9,630,0

4.648,9

249.5

2.750,5

,0

3.000,0

6.135,2

5.751,9

209,5

3.290,5

,0

3.500,0

131,3

1,0

1,0

,0

,0

1,0

4.805,5

4.104,8

660,0

1.840,0

,0

2.500,0

3.258,8

2.471,1

,0

150,0

,0

150,0

1.001,0

43.233.5

30,0

,0

,0

30,0

10,0

3.555,0

2,5

500,0

.0

502,5

1.922,3

48,5

1.499,5

1.548,0

,0

83.739,$

,0

4,0

,0

4,0

13.435,3

:0

1,0

,0

1,0

13.155,3

.0

1,0

,0

1,0

 • 3

 • 4

C

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii-Navelor H.C.L.46/2000

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314 str.Marasti HCL nr. 118/2001

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

56.717,7

431,6

56.717,7

431,6

,0

,0

1,0

1,0

,0

,0

1,0

1,0

CAP.63.02.50 TOTAL

496.130.4

103.144.2

392.986,2

32.088,700

48.734,4

,000

80.823,1

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

408.166,000

103.144,200

305.021,800

31.035,700

32.900,0

,000

63.935,7

1

Cimitir Vest M.F. 1285/91

6.558,1

4.253,1

2.305,0

305,000

2.000,000

,000

2.305,0

2

Amenajare Piață Calea Prutului M.F. 1087/95

14.241,8

12.604,8

1.637,0

637,000

800,000

,000

1.437,0

3

Asigurare stabilitate versant Micro 21 M.F. 719/96

48.405,9

175,9

48.230,0

,000

,000

,000

0,0

4

Obor animale M.F. 1196/95

36.827,8

953,0

35.874,8

,000

,000

,000

0,0

5

Lucrări tehnico-edilitare M.F. 1168/95

27.475,0

12.550,0

14.925,0

8.925,000

5.000,000

,000

13.925,0

6

lucrări tehnico-edilitare la blocuri Micro 17 M.F. 1482/97

15.918,3

9.407,5

6*510,8

760,000

4.000,000

,000

4.760,0

7

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

26.945,6

8.447,4

18.498,2

543,000

1.000,000

,000

1.543,0

8

Măsuri de protecție împotriva inundațiilor str. Lemnari HCL 79/1998

2.933,7

2.698,7

235,0

235,000

,000

,000

235,0

9

Modernizare iluminat Plaja Dunărea HCL 79/1998

1.690,1

1.662,0

28,1

28,100

,000

,000

28,1

10

Modernizare Cimitir Ștefan Gel Mare H.C.L. 86/1999

8.595,3

6.735,3

1.860,0

492,000

,000

,000

492,0

11

Amenajare spatii agrement plaja Dunarea H.C.L 86/19999

2.725,2

2.402,7

322,5

122,500

200,000

,000

322,5

12

L.T.E.-Locuinte H.C.L. 86/1999

5.909,5

5.271,5

638,0

38,000

600,000

,000

638,0

 • 13

 • 14

Realizare repere fixe de adâncime

H.C.L. 86/1999 Extindere statie pompare Faleza H.C.L. 86/1998

21.161,3

5.321,7

5.315,8

3.836,5

15.845,5

1.485,2

1.222,000

143,200

1.000,000

1.000,000

,000

2.222,0

1.143,2

15

Amenajare zona complex Tiglina I H.C.L. 86/1999

3.507,7

59,7

3.448,0

,500

,000

,000

0,5

16

Depresionare nivel freatic prin foraj orizontal H.C.L. 86/1999

21.007,2

10.842,2

10.165,0

10.165,000

,000

,000

10.165,0

17

Puțuri piezometrice HCL nr.86/1999

2.357,3

902,3

1.455,0

1.455,000

,000

,000

1.455,0

18

L.T.E.-blocuri Gradina Publica bl.A,B,C,11,12-str.Domneasca HCL nr.46/2000

4.398,4

397,2

4.001,2

455,300

2.000,000

,000

2.455,3

19

Amenajare versant Turn T.V. H.C.L. 86/1999

66.394,5

270,0

66.124,5

,000

,000

,000

0,0

20

L.T.E.-locuinte Faleza HCL 46/2000

18.851,3

12.505,4

6.345,9

3.586,200

2.757,000

,000

6.343,2

21

Modernizare Patinoar H.C.L. 46/2000

44.200,7

423,0

43.777,7

162,000

6.500,000

,000

6.662,0

22

L.T.E.-locuinte Tiglina l.;-aleza Tiglina 1, HCL nr.86/1999

6.102,6

23

L.T.E.-camine Pictor Isser HCL nr.118/2001

3.893,0

24

L.T.E.-bloc P4 HCL nr.86/1999

5.860,0

25

Extindere Cimitir Ștefan cel Mare HCL nr. 118/2001

2.168,9

26

Extindere Cimitirul de Vest HCL nr. 118/2001

4.715,1

B

OBIECTIVE NOI

72.630,0

1

Evacuare ape pluviale DN 2B-Barbosi

HCL nr.46/2000

500,0

2

L.T.E.-bloc Miorița HCL nr.79/1998

2.202,8

3

L.T.E.-bloc Răchită HCL nr.86/1999

5.051.3

4

Resistematizare versant Gradina Publica

HCL nr. 118/2001

14.905,2

5

Consolidare zid de i .Sindicatelor rir.iG

441,7

6

Micro Diata aoroalimentara H.C.L. nr.118/2001

9.000,0

7

L.T.E.-locuinte sociale M13

H.C.L. cr.383/20.11.2001

14.030,5

8

LT.E.-loc-uinte sociale zona Gării C.F.

H.C.L. nr.383/20. i 1.2001

26.498,5

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

15334,4

CAP.68.02. TOTAL

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE TRANSURE

CAP.72. TOTAL

969,0

C

DOTĂRI AL. A.

969,0

CAP.96.02.04

31.169.2

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

31.169.153

1

Construcție bloc D19/M19

31.169,153

1.430,2

4.672,4

3.893,0

5.860,0

2.168,9

4.715,1

715,400

1.000,0

10,0

2,1

33,4

,0

72.630,0

53,0

500,0

2.202,8

5.051,3

,0

,0

,0

14.905,2

53,0

441,7

9.000,0

,0

,0

14.030,5

,0

26.498,5

.0

15334,4

1.000,000

>0

10

969,0

969,0

10

19.494.9

10

J9.4ii;9oo

150,000

,000

865,4

2.893,0

,0

3.893,0

1.000,0

,0

1.010,0

1.000,0

,0

1.002,1

1.000,0

,0

1.033,4

6.500,0

.0

6.550,0

,0

,0

0,0

500,0

,0

500,0

1.500,0

,0

1.500,0

.0

,0

53,0

500,0

,0

500,0

3.500,0

,0

3.500,0

200,0

,0

200,0

300,0

,0

300,0

9.334,400

10

,000

10.334,4

969.000

969

969,000

969

iO

2.200.0

2200

2.200,0

2.200,0

2200