Hotărârea nr. 430/2001

Subventionarea de la bugetul local a Asociatiei Filantropice Crestin Ortodoxe "Sf. Vasile cel Mare"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


HOTĂRÂREAîif. 430 din 27 12 2001

privind: subvenționarea de la bugetul local a Asociației Filantropice Creștin Ortodoxe "Sf. Vasile cel Mare”.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 368 640/20.12.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere prevederile art 38, alin 2, lit. “s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă grila de evaluare a Asociației Filantropice Creștin Ortodoxe "Sf. Vasile cel Mare”, în vederea acordării subvenției, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă nivelul lunar al subvenției în sumă de 3 300 000 lei/asistat.

Art.3 - Subvenționarea se va face în limita prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2002.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


PreșeM'intede ședință

Rânfceâ.Nicolae

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei/ .Ă

jf

GRILA DE EVALUARE

a asociațiilor și fundațiilor conform Legii 34 /1998 și HG 1153 / 2001 de aprobare a Normelor metodologice

Punctaj obținut de unitatea de asistență socială Așezământul social filantropic “Sf Vasile cel Mare”, administrat de Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf Vasile cel Mare” Galați

Nr crt

Criteriul

Punctaj maxim

Punctaj obținui-Media aritm.

1

Justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu prioritățile și necesitățile de asistență socială ale comunității

10

/O

2

Ponderea serviciilor de asistență socială pentru care se solicită subvenția în raport cu celelalte activități desfășurate. Capacitatea organizațională și de funcționare a unității de asistență socială

10

3

3

Resursele materiale adecvate acordării serviciilor de asistență socială

10

9

4

Resursele umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială

10

/O

5

Nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială

io

î

6

Experiența asociației sau fundației în domeniul serviciilor de asistență socială

10

9

7

Aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistență socială, în cazul în care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat

10

<9 ■

TOTAL

70

Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local conform Legii 34/1998:


Borca Tasciuc Constanța

membru'

Florea Paul

membru.

State Lucian

membru

Rainea Nicolae

membru

Matei Grigore

membru^

Sta mate Doina

membru

Palade Viorica    / ț\.'.........

membru