Hotărârea nr. 43/2001

Infiintarea publicatiei Primariei si Consiliului Local Galati - "Informatia de Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 43 dini 03 2001

privind: înființarea publicației Primăriei și Consiliului Local Galați -“Informația de Galați”.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați             i

j

1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10726&26.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă înființarea publicației Primăriei și Consiliului local Galați “Informația de Galați” - periodic format tabloid ,4-8 pagini.

Art.2 - Finanțarea cheltuielilor necesare editării ziarului vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2001, la cap. 51.02.30.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.