Hotărârea nr. 429/2001

Aprobarea actului aditional la Conventia incheiata intre Consiliul local Galati si Fundatia "Nursing Comunitar"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA tif. 429 din 27 12 2001

privind: aprobarea actului adițional la Convenția încheiată între Consiliul local și Fundația ) Consiliul local al municipiului Galați

Nursing Comunitar’


INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.368588/20.12.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”s” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001 ;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă actul adițional la Convenția încheiată între Consiliul local și Fundația “Nursing Comunitar”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei / Z

ROMÂNIA

ANEXĂ

IaHCL nr.429/27.12.2001


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

Act adițional

Nr.___________/J________2001

pentru completarea Convenției nr 32988 / 5 / 1.06.2001

A

Intre :

Consiliul Local al Municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont de virament 24600220 deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Primarul municipiului Galați, Ing. Dumitru Nicolae, Director Direcția Economică, Ec. Stamate Doina, Șef Serviciu Contencios Juridic, Cj. Bunulescu Mitică

și:

Fundația “Nursing Comunitar” Galați, cu sediul în str. Regiment 11 Șiret, nr. 34, cod Fiscal 130390 10, cont de virament 2511013193 deschis la CEC Sucursala Galați, reprezentată de Moroșanu Magda președinte al Fundației “Nursing Comunitar’’ Galați

a intervenit prezentul act-adițional.

  • □  în temeiul art. 1 din OG nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvemamentale;

  • □  în temeiul prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

Art I. Se completează art. 1 din capitolul I — Obiectul convenției, după cum urmează:

  • -  1 normă medic ( medicină generală, medic familie);

  • -  1 normă asistent medical,

și se introduce art.2 care va avea următorul cuprins: Art.2 - Achitarea a 50% din cheltuielile lunare cu energia electrică a Centrului de îngrijiri de Sănătate administrat de Fundația “Nursing Comunitar” .

Art.II. Rămân valabile celelalte prevederi ale Convenției nr 32988 / 5 / 1.06.2001.

Art.IIL Prezentul act-adițional face parte integrantă din Convenția nr. 32988 / 5 / 1.06.2001.

Art. IV. Prezentul act-adițional s-a încheiat în două exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar și fiind de acord cu prevederile acestuia.

PRIMAR,

Fundația “Nursing Comunitar” Galați Președinte,

Moroșanu Magda


Ing Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică,

Ec. Doina Stamate

Șef Serviciu Contencios Juridic, Cj. Bunulescu Mitică