Hotărârea nr. 427/2001

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 427 din 27 12 2001

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din aparatul

propriu al Consiliului Local Galați


Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 368 630 /20,12,2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. "a1’ și “e” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Local, individualizate în anexele I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Anexa III de la HCL nr. 131/1999 privind reorganizarea serviciilor, aprobarea statului de funcții și fișelor de evaluare a posturilor personalului din aparatul propriu al Consiliului Local devine anexa III, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se abrogă HCL nr. 131/1999 privind reorganizarea serviciilor, aprobarea statului de funcții și fișelor de evaluare a posturilor personalului din aparatul propriu al Consiliului Local și HCL nr. 163/31.05.2001 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Local,

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului G               a transmiterea și publicitatea prezentei


hotărâri.

Pre               ință


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați


^W&ORGANIgRAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI


DIRECȚIA TEHNICA .


DIRECTOR


DIRECTOR ADJUNCT


4

J" SECRETARIAT TEHNIC


VICEPRIMARPRIMAR

l

r —... —'

1

r

VICEPRIMAR

SECRETARIAT TEHNIC

1

H

SECRETARIAT TEHNIC

1

CONSILIERI

3

L

CONSILIERI

1


SERVICIUL COODONARE, URMĂRIRE SI CONTROLUL SERVICIILOR PUBLICE


SERVICIUL INVESTIT!!


(SERVICIUL REPARAȚII STRĂZI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI SI TRANSPORT URBAN


I COMP. SIGURANȚA

CIRCULAȚIEI, TRANSPORT URBAN


I      SERVICIUL

APROVIZIONARE,

DEPOZITE, INTRETINERE|27


SERVICIUL REPARAȚII CLĂDIRIDIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR

1

57

19

CONTABIL SEF

1

SERVICIUL DE CONTABILITATE GENERALA

1

8

COMP EVIDENTA CONTABILA

A PATRIMONIULUI

4

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL SI EVIDENTA ANGAJ. BUGETARE

1

6

B. ELABORARE RECTIFICARE B.VC..REPART., DESCHIDERI SI VIRAM. DE CRED. BUG.

3


RECAPITULATE

TOTAL TESA

Muncitori

O.T.

43

27

D.E.

50

19

D.F.

00

DAPL

54

DU

35

O.GP

49

2

PRIMAR

VICE PRIMAR

VICEPRIMAR

SECRETAR

1


SERVICIUL

ADM. GOSP„ APROV., LICITAȚII, MAGAZII


TOTAL TESA =398 TOTAL MUNCITORI =52DIRECȚIA FISCALITATE


DIRECTOR


DIRECTOR ADJUNCT


SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERS. FIZICE


COMP. IMPOZITE SI TAXE


COMP. AMENZI


SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERS. JURIDICE


COMP.STABILIRE, IMPUNERE, CONTROL


COMP. URMĂRIRE


SERVICIUL CONTESTAT!! [-1 EXECUTARE SILITA


SERVICIUL CULEGERE S! PRELUCRARE AUTOMATA A DATELOR


BIROU SECRETARIAT ADMINISTRATIV, CASIERII


19


RE CA PITULAT IE

TOTAL TESA

Muncitori

REGISTRUL AGRICOL

2

AUDIT INTERN

11

RESURSE UMANE

5

PROTECȚIE C MILA

7

4

ASOCIAȚII PROPRIETARI

9

CORP CONTROL

0

RELAȚII CU PUBLICUL

s

LICITAȚII. LICENȚE. RECL

s

CANCELARIE

0

JURIDIC

13

CONSILIERI

5

CeCAgT^IATETilHCCȘ

41

SERVICIUL AUDIT INTERN

10

BIROU GESTIUNE * INTERNA

J__

3

BIROU AUDIT INTERN INVATAMANT

1

2

COMP. AUDIT INTERN CULTURA SI SANATATE

2

COMP. AUDIT INTERN ASISTENTA SOCIALA

1

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE, NTS, PSI

1

4

INSPECTORATUL PROTECȚIE CIVILA

l.

6

4

SERVICIUL ASOC. PROPRIETARI

A.

8

BIROU ASISTENTA JURIDICA ASOC. PROPRIETARI

1

2

CORP CONTROL PRIMAR

1

B

SERV. RELAȚII CU PUBLICUL

J_

7

COMP. DIALOG CU SOLICITANTII

3

COMP. SESIZĂRI,

RECLAMAT», AUDIENTE.......

4

SERV. LICITAȚII, AUTORIZĂRI,LICENȚE

J_

8

BIROU LICITAȚII

3

SERVICIUL DEZVOLTARE DURABILA LOCALA

1

&

SERVICIUL REVENDICĂRI

1DiRECTIA URBANISM DIRECTOR

1

34

ARHITECT SEF

1zi

~ 7*-'

SECRETAR


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA DIRECTOR

1

53

SERVICIUL COMUNICARE

1

RELAȚII EXTERNE

3

BIROU INFORMARE,

COLABORARE CU O N.G.

ETNII SI INSTITUTIt

PUBLICE DE ASIST.

3

SOCIALA

BIROU HCL.

1

DISPOZIȚII PRIMAR

RELAȚII CU CONSILIERII

4

SERVICIUL

MONITORIZARE,

RESOCIALIZARE

ASISTENTA SOCIALA

12

SERVICIUL

1

STARE CIVILA

12

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARA

13

BIROU ÎNSOȚITORI

1

PERSOANE CU

HANDICAP

2

2REGISTRUL AGRICOL


SERVICIUL CANCELARIE


TE DE SEDATĂ hainea \


COMP.KEG GENERALA, ARHIVA ... GENERALA .....

........-cow:....... TEHNOREDACTARE MULTIPLICARE ----SERVICIUL

CONTENCIOS

—_

~"COMP. PROBLEME" JURIDICE Si

CONTENCIOS— —COMPTROBLEME” DE TEHNICA ADMINISTRATIVA SI ANAI PA ORGANIZATiONALA


12


-----------!

________3C-__.__ DIRECȚIA

GESTIUNEA PATRIMONIULUI DIRECTOR


DIRECTOR ADJUNCTSERV. ADMINISTRARE

FOND LOCATIV Si SPATII CU ALTA DESTINAȚIE


COMP OPERATIV SECTOARE


18COMP. SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

7

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU

1

9

COMP. EVIDENTA DOMENIU PUBLIC

4

COMP. EVIDENTA DOMENIU PRIVAT

3

COMP EVIDENTA CARTE

CONSTRUCȚII. URMĂRIRE COMPORTARE IN TIMP A CONSTRUCȚIEI

2

SERVICIUL CADASTRU SI CONCESIONARI BUNURI PATRIMONIALE

1

12

2


ANEXA II la HCL nr. ?  /2U/2,2^g.{

CONDUCERE

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Primar

2

Viceprimar

3

Viceprimar

4

Consilier juridic

SS

I

1

Secretar

DIRECȚIA TEHNICA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Director

Pregătire tehnica

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Director adjunct

Pregătire tehnica, construcții

SERVICIUL COORDONAREA, URMĂRIREA SI CONTROLUL SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Pregătire tehnica+ curs specilaizare administrație publica

COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC, SALUBRITATE, APA CANAL-ENERGIE TERMICA, CIRCULAȚIE, ECARISAJ SI

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PE1

RICOLEL<

JR ANIMALE, COORDONARE DOMENIUL PUBLIC

2

Inspector specialitate

S.S.

I

Pregătire electrotehnica, energetica

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Construcții

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

5

Referent de specialitate

S.S.D.

IA

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Pregătire electrotehnica, energetica

8

Inspector

S.M

IA

Studii medii veterinare

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii superioare veterinare

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii superioare tehnice, ad-tive

11

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii^superioare tehnice, ad-tive

12

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii superioare tehnice, ad-tive

13

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii superioare tehnice,ad-tive

SERVICIUL INVESTIȚII

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Construcții, atestat dirigentie

COMPARTIMJ

ENT INVESTIȚII PROPRII

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

3

Inspector specialitate

S.S. .SS.D

IA

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

4

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

5

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

6

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

COMPARTIMENT

SNVESTITII FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL

7

Inspector specialitate

S.S.

, S.S.D

IA

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

8

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

9

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

10

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

11

Inspector specialitate

 • 5.5.

  • 5.5. D

IA

SERVICIUL REPARAȚII SI

!RAZI, SIGURANȚA CI

RCULATIEI SI TRANSPORT URBAN

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

s.s.

IA

Sef serviciu

Construcții, drumuri, specilizari

2

Inspector specialitate

s.s.

IA

Construcții, drumuri

3

Inspector specialitate

s.s.

IA

Construcții, drumuri

COMPARTIMENT SIGURAN'

rA CIRCULAȚIEI, TRANSPORT URBAN

4

Inspector specialitate

s.s.

IA

Pregătire tehnica

5

Inspector specialitate

s.s.

IA

Pregătire tehnica

SERVICIUL APROVIZIONARE, DEPOZITE, ÎNTREȚINERE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

I

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii tehnice

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Ing. mecanic

3

Inspector specialitate

SS

IA

4

Referent

S.M.

IA

MUNCITORI

1

Muncitor calificat

I

2

Muncitor calificat

I

3

Muncitor calificat

I

4

Muncitor calificat

I

5

Muncitor calificat

I

6

Muncitor calificat

I

7

Muncitor calificat

I

8

Muncitor calificat

I

9

Muncitor calificat

III

10

Muncitor calificat

I

11

Muncitor calificat

III

12

Muncitor calificat

III

13

Muncitor calificat

I14

Muncitor calificat

III

15

Muncitor calificat

I

16

Muncitor calificat

III

17

Muncitor calificat

III

18

Muncitor calificat

III

19

Muncitor calificat

III

20

Muncitor calificat

III

21

Muncitor calificat

T

1

22

Muncitor calificat

I

23

Muncitor calificat

I

24

Muncitor calificat

I

25

Muncitor calificat

1

26

Muncitor calificat

I

27

Muncitor calificat

I


SERVICIUL REPARAȚII CLĂDIRI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

s.s.

IA

Sef serviciu

2

Inspector specialitate

s.s.

IA

3

Inspector specialitate

s.s.

IA

4

Inspector specialitate

s.s.

IA

5

Inspector specialitate

s.s.

IA

6

Inspector specialitate

s.s.

IA

7

Inspector specialitate

s.s.

IA

8

Inspector specialitate

s.s.

IA

9

Inspector specialitate

s.s.

IA

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Director

Pregătire economica

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Contabil sef

Pregătire economica

SERVICIUL CONTABILITATE GENERALA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

3

Inspector

S.M

IA

Studii economice

4

Inspector

S.M

IA

Studii economice

5

Inspector

S.M.

IA

Operare PC

COMPART1MEN

T EVIDEN

TA CONTABILA A PATRIMONIULUI

6

Inspector

S.M.

1

Studii economice

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

8

Inspector

S.M.

1

Studii economice

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

_____________a._____________________________________________________________________________________________________________________________

SERVICIUL FI

[NANCIAR CONTABIL SI EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice sau cursuri

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

COMPARTIMENT ELABORĂRI

E RECTIFICA]

RE B.V.C. REPART. DESCE

LIDERI SI VIRAMENTE DE CREDITE BUGETARE

5

Inspector

S.M

IA

Studii economice sau cursuri

6

Referent de specialitate

S.S.D

I

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

SERVICIUL CONTABILITATEA VENITURILOR

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Inspector specialitate

S.S.

I

Studii economice

3

Inspector

S.M

IA

Studii economice

4

Inspector

S.M

IA

Studii economice

5

Inspector

S.M.

IA

Studii economice sau cursuri

6

Inspector

S.M.

IA

Studii economice sau cursuri

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice sau cursuri

BIROU COMPENSĂRI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

“s^

IA

Sef birou

Studii economice sau cursuri

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice sau cursuri

3

Inspector

S.M.

IA

Studii economice sau cursuri

4

Inspector

S.M.

IA

Studii economice sau cursuri


BIROU TARIFE PRETURI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef birou

Studii economice

2

Inspector

S.M

IA

Studii economice, sau curs specializare

3

Referent de specialitate

S.S.D.

IA

Studii economice, sau cursuri

4

Inspector

S.M,

IA

Studii economice, sau cursuri

SERVICIUL INCASARI PLĂTI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Referent

S.M.

IA

Studii economice, sau curs specializare

3

Casier II

S.M., S.G.

Studii medii sau generale, cursuri

4

Casier II

S.M., S.G.

Studii medii sau generale, cursuri

5

Casier II

S.M. ,S.G.

Studii medii sau generale, cursuri

6

Casier II

S.M., S.G.

Studii medii sau generale, cursuri

7

Casier I

S.M.

Studii medii sau generale, cursuri

8

Casier I

S.M.

Studii medii sau generale, cursuri

9

Casier II

S.M., S.G.

Studii medii sau generale, cursuri

10

Casier I

S.M.

Studii medii sau generale, cursuri

11

Casier I

S.M.

Studii medii sau generale, cursuri

SERVICIUL INFORMATIZARE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

s.s.

IA

Șef serviciu

Specializări

2

Inspector specialitate

s.s.

IA

Specializări

3

Inspector specialitate

s.s.

IA

Specializări

4

Referent

S.M.

IA

Specializări

5

Inspector specialitate

S.S.

1IA

Specializări

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

Specializări

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Specializări

COMPARTIMENT G.I.S.

8

Inspector specialitate

S.S.

1IA

Specializări

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

Specializări

10

Inspector specialitate

s.s.

IA

Specializări

11

Referent

S.M.

IA

Specializări

SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, APROVIZIONARE, GESTIUNI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

2

Referent

S.M.

IA

3

Referent

S.M.

IA

MUNCITORI

1

Electrician

I

Calificare in domeniu

2

Lacatus mecanic

I

Calificare in domeniu

3

Tamplar

I

Calificare in domeniu

4

Centralista

I

Vechime in domeniu

5

Centralista

I

Vechime in domeniu

6

Îngrijitor

I

7

îngrijitor

I

8

îngrijitor

I

9

îngrijitor

I

10

îngrijitor

I

11

îngrijitor

I

12

îngrijitor

I

13

îngrijitor

I

14

îngrijitor

I

15

îngrijitor

I

%

16

îngrijitor

I

17

îngrijitor

I

18

îngrijitor

I

19

îngrijitor

I

DIRECȚIA FISCALITATE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Director

Pregătire economica

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Director adjunct

Pregătire economica

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE I

PERSOANE FIZICE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

CON

IPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

2

Inspector

S.M

IA

3

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

4

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

5

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

6

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

7

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

8

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

9

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

10

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

11

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

12

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studireconomice

13

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

14

Inspector specialitate

S.S.

IA ’

Studii economice

15

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

16

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

-17

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice18

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

19

Inspector specialitate

s.s.

IA

Studii economice


SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

"s.s.

IA

Scf serviciu

Studii economice

COMPARTIMENT SI

rABILIRE, IMPUN

ERE, CONTROL

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

3

Inspector specialitate

s.s.

IA

Studii economice

4

Inspector specialitate

s.s.

IA

Studii economice

5

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

COMPARTIMENT URMAF

LIRE

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

8

Inspector specialitate

s.s.

IA

Studii economice

9

Inspector

S.M.

IA

Studii economice

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

SERVICIUL CONTESTAT!!, EXECUTARE SILITA

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier juridic

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Consilier juridic

S.S.

IA

3

Inspector specialitate

S.S

IA

Studii economice

4

Consilier juridic

S.S.

II

5

Consilier juridic

S.S.

II

6

Consilier juridic

S.S.

I

SERVICIUL CULEGEREA PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Referent

S.S.D

IA

Studii economice

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice + operare PC

4

Referent

S.M.

IA

Studii economice + operare PC

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice + operare PC

6

Inspector

S.M.

IA

Studii economice + operare PC

7

Referent de specialitate

S.S.D.

IA

Studii economice + operare PC

8

Inspector

S.M.

IA

Studii economice + operare PC

9

Inspector

S.M.

IA

Studii economice + operare PC

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice + operare PC

11

Referent

S.M.

IA

Studii economice + operare PC

12

Inspector specialitate

S.S.

I

Studii economice + operare PC

13

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice + operare PC

14

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice + operare PC

15

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice + operare PC

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

Nr. cri

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Director

Specializări

Nr. crt

Denumire funcție

........ s------

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

7 --------

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

2

Referent

S.M.

I

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

Nr. cit

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef birou

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

BIROU HCL, DISPOZIȚII PRIMAR, RELAȚII CU CONSILIERII

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef birou

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

SERVICIUL MONITORIZARE, RESOCIALIZARE, ASISTENTA SOCIALA

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

2

referent

S.M

IA

3

Inspector

S.M

IA

4

Inspector specialitate

S.S.

LA

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

8

Referent

S.M.

IA

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

11

Inspector specialitate

S.S.

IA

12

Inspector specialitate

S.S.

IA

13

Consilier juridic

S.S.

IA


SERVICIUL STARE CIVILA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

3

Referent

S.M

IA

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

5

Referent

S.S.D "

IA

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

8

Inspector specialitate

S.S.

IA

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

10

Referent

S.M.

IA

11

Referent

S.S.D.

IA

12

Inspector specialitate

S.S.

IA

13

Inspector specialitate

S.S.

IA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

3

Referent

S.M.

1

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

5

Referent

S.M.

I

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

8

Inspector specialitate

S.S.

IA

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

11

Consilier juridic

S.S.

IA

BIROU ÎNSOȚITORI PERSOANE CU HANDICAP

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef birou

2

Inspector specialitate

s.s.

IA

3

Inspector specialitate

S.S.

I

DIRECȚIA DE URBANISM

Nr. cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Director

Arhitectura, construcții

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Arhitect sef

Arhitectura

SERVICIUL STRATEGIE, DEZVOLTARE URBANA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Construcții, tehnice, (cunoștințe limbi străine)

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Instalații, fluide

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

Arhitectura verde, arheologie, monumente, situri

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice               '

SERVICIUL

DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Construcții

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Construcții

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Construcții

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

Tehnice, arhitectura

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

Tehnice, arhitectura

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

Tehnice

7

Consilier juridic

S.S.

IA

8

Inspector specialitate

S.S.

IA

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

11

Inspector specialitate

S.S.

IA


COMPARTIMENT RECLAME

Nr. cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Referent

S.M.

IA

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

SERVICIUL AUTORIZĂRI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Construcții cu experiența in construcții civile, industriale, drumuri, imb. funciare

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Construcții, arhitectura

3

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Construcții

4

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Construcții, instalații

5

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Construcții, instalații electrice

6

Inspector de specialitate

S.S.

IA

7

Inspector de specialitate

S.S.

IA

8

Inspector de specialitate

S.S.

IA

9

Inspector de specialitate

S.S.

IA

10

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Bl

[ROU PROIECTARE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef birou

Construcții, Tehnice

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

cunoștințe proiectare pe calculator

3

Inspector de specialitate

S.S.

IA

cunoștințe proiectare pe calculator

COMPARTIMENT CONCESIONARI TERENURI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Construcții, Tehnice

2

Referent

S.M.

IA

cunoștințe proiectare pe calculator

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Director

Economice, Tehnice,

2

Inspector de specialitate

s.s.

IA

Director adjunct

Construcții, arhitectura

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV SI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

COMPARTIME

NT OPERATIV SECTOARE

2

Referent

S.M.

I

3

Referent

S.M.

IA

4

Inspector de specialitate

S.S.

IA

5

Inspector de specialitate

S.S.

IA

6

Inspector de specialitate

S.S.

IA

7

Referent

S.M.

IA

8

Inspector de specialitate

S.S.

IA

9

Inspector de specialitate

S.S.

IA

10

Inspector de specialitate

S.S.

IA

11

Inspector de specialitate

S.S.

IA

COMPATIMENT CONr

IRACTE, CHIRII

E’OND LOCATIV

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

3

Inspector de specialitate

S.S.

IA

4

Referent

S.M.

IA

5

Referent

S.M.

IA

6

Inspector

S.M.

IA

•••

COMPARI

UMENT SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

1

Referent

S.M.

IA

2

Referent

S.M.

IA

SERVICIUL EVALUĂRI, VANZARI SI ACHIZIȚII CONSTRUCȚII FOND LOCATIV

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

COMPARTIMENT EVA1

LUĂRI / VANZARI

FOND LOCATIV

2

Inspector de specialitate

s.s.

IA

3

Inspector

S.M.

IA

COMPARI

flMENT SPATII CU ALTA

DESTINAȚIE

4

Inspector de specialitate

S.S.

IA

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIULUI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Economice

COMPARTIMENT DOMENIUL

PUBLIC

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

3

Referent

S.M.

IA

4

Referent

S.M.

IA

5

Referent

S.M.

IA

COMPARTIMENT DOMENIUL

PRIVAT

6

Consilier juridic

S.S.

IA

7

Inspector de specialitate

s.s.

IA

8

Referent

S.M.

IA

C

OMPARTIMENT EVIDEN

TA CARTE CONSTRUCȚII, URMĂRIRE COMPORTARE IN TIMP A CONSTRUCȚIEI

9

Inspector de specialitate

S.S.

IA

10

Inspector de specialitate

S.S.

IA

SERVICIUL CADASTRU SI CONCESIONARI BUNURI PATRIMONIALE

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Tehnice, topo, geodezie, agronomie

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Geodezie

3

Referent

S.M.

IA

Cartografie

4

Referent

S.M

IA

Specializare cadastru

5

Referent

S.M

IA

Specializare cadastru

6

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Specializare cadastru

7

Inspector de specialitate

S.S.

IA

8

Referent

S.M.

I

9

Referent

S.M

IA

10

Inspector de specialitate

S.S.

IA

11

Inspector de specialitate

S.S.

IA

12

Inspector de specialitate

S.S.

IA

13

Inspector de specialitate

S.S.

IA

MUNCITORI

1

Muncitor calificat

I

2

Muncitor calificat

IREGISTRUL AGRICOL

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Agronomie

2

Referent

S.M.

IA

Studii medii agricole

SERVICIUL AUDIT INTERN

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Economist, vechime 3 ani

BIROU GESTIUNE INTERNA

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef birou

Economist, vechime 3 ani

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Economist, vechime 3 ani

4

Referent

S.S.D

IA

Subinginer

5

Referent

S.M

IA

BI1

ROU AUDIT INTERN INVATAMANT

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef birou

Economist, vechime 3 ani

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Economist, vechime 3 ani

8

Consilier

S.S.

I

1

COMPARTIMENT AUDIT IN

TERN CULTURA ,SANATATE

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

Economist, vechime 3 ani

10

Inspector specialitate

S.S.

IA

Economist, vechime 3 ani

COMPARTIMENT AU

DIT INT1

ERN ASISTENTA SOCIALA

11

Inspector specialitate

S.S.

IA

%■---

Economist, vechime 3 ani

• •• •

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Nr.

ort

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Specializare in managerial, informatica

2

Inspector (contabil)

SM

IA

Contabil

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

4

Inspector (personal)

S.M.

IA

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

Administrație Publica Locala

INSPECTORATUL DE PROTECȚIE CIVILA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

pregătire de specialitate (militară)

2

Referent

S.M.

IA

pregătire militară

3

Referent de specialitate

S.S.

I

4

Inspector de specialitate

S.S.

IA

specialitate transmisiuni, telecomunicații sau ofetier rezerva specialitate transmisiuni

5

Referent de specialitate

S.S.

I

-

6

Referent de specialitate

S.S.

I

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

MUNCITORI

1

Electromecanic intretinere sirene

I

Muncitor specialitate, vechime min. 5 ani

2

Electromecanic intretinere adăposturi

I

Muncitor specialitate, vechime min. 5 ani ( si cu atribuții de zugrav)

3

Șofer

III

Muncitor specialitate (si cu atribuții de vopsitor)

4

Mecanic intretinere

I

Muncitor specialitate (si cu atribuții de zugrav -vopsitor)

SERVICIUL ASOCIAȚII LOCATARI

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii economice

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii economice

BIROU ASISTENTA JURIDICA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier juridic

SS

IA

Sef birou

Drept

2

Consilier juridic

SS

IA

Drept

3

Consilier juridic

SS

IA

Drept

CORP CONTROL PRIMAR

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Studii tehnice, economice, juridice

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice, economice, juridice

3

Inspector specialitate

S.S.

I

Studii tehnice, economice, juridice

4

Inspector specialitate

S.S.

I

Studii tehnice, economice, juridice

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice, economice, juridice

6

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice, economice, juridice

7

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice, economice, juridice

8

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice, economice, juridice

9

Inspector specialitate

S.S.

IA

Studii tehnice, economice, juridice

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Drept sau Administrație Publica

COMPARTIM

IENT PENTRU DIALOG CU SOLICITANTII

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef birou

Administrație Publica

3

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Construcții

4

Consilier juridic

S.S.

IA
7

Consilier juridic

S.S.

I

8

Consilier juridic

S.S.

IA


Jl


BIROU SECRETARIAT, ADMINISTRATIV, CASIERII

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef Birou

2

Referent

S.M.

IA

3

Referent

S.M.

IA

4

Referent

S.M.

IA

5

Referent

S.M.

IA

6

Referent

S.M.

IA


COMPARTIMENT DE SESIZĂRI, RECLAMATII SI AUDIENTE

5

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef birou

6

Inspector de specialitate

S.S.

IA

7

Inspector de specialitate

S.S.

IA

8

Consilier juridic

S.S.

IA

SERVICIUL LICITAȚII, AUTORIZĂRI, LICENȚE

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

2

Inspector de specialitate

S.S.

IA

3

Inspector de specialitate

S.S.

IA

4

Inspector de specialitate

S.S.

IA

5

Inspector de specialitate

S.S.

IA

BII

IOU LICITAȚII

6

Inspector de specialitate

S.S.

IA

Sef birou

7

Inspector de specialitate

S.S.

IA

8

Referent

S.M.

IA

9

Referent

SSD

IA
SERVICIUL CANCELARIE


Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S.

IA

Sef serviciu

Administrație Publica

COMPARTIMENT Rl

EGISTRATURA GENERALA, ARHIVA GENERALA

2

Referent

S.M.

IA

3

Referent

S.M.

IA

4

Referent

S.M.

TA

5

Referent

S.M.

IA

6

Referent

S.M.

IA

COMPARTIMENT TEHNOREDACTARE MULTIPLICARE

7

Secreta r-dactilograf, steno

I

8

Referent

S.M.

IA

9

Referent

S.M.

IA

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC

Nr.

ort

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier juridic

S.S.

IA

Sef serviciu

Drept

COMPARTIMENT PROBLEME JURI]

MCE SI CONTENCIOS

2

Consilier juridic

SS

II

Drept

3

Consilier juridic

S.S.

IV

Drept

4

Consilier juridic

S.S.

II

Drept

5

Consilier juridic

S.S.

II

Drept

6

Consilier juridic

S.S.

IA

Drept

7

Consilier juridic

S.S.

II

Drept

COMPARTIMENT PROBLEME DE TEH

NICA ADMINISTI

IATIVA SI ANALIZA ORGANIZATIONALA

8

Consilier juridic

S.S.

IA

Drept

9

Consilier juridic

S.S.

IA

Drept

10

Consilier juridic

S.S.

LA

Drept

11

Consilier juridic

S.S.

IA

Drept

12

Consilier juridic

S.S.

IA

Drept

13

Consilier juridic

S.S.

IA

Drept

CONSILIERI

Nr. cri

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

s.s.

IA

2

Consilier juridic

s.s.

IA

3

Inspector specialitate

s.s.

IA

4

Inspector specialitate

s.s.

IA

5

Inspector specialitate

s.s.

IA

SECRETARIAT TEHNIC

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Referent

S.M.

IA

2

■Secretar-dactilograf

S.M.

IA

3

S ecretar-dacti lograf

S.M.

IA

4

Consilier juridic

S.S.

IA

SERVICIUL DEZVOLTARE DURABILA LOCALA

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector specialitate

S.S.

IA

2

Inspector specialitate

S.S.

IA

3

Inspector specialitate

S.S.

IA

4

Inspector specialitate

S.S.

IA

5

Inspector specialitate

S.S.

IA

6

Consilier

S.S. (A)

I

I

SERVICIUL REVENDICĂRI

(prin redistribuirea salariatilor cuprinși in structura altor servicii din cadrul Primăriei)

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii (categorie}.

Grad

Funcția de conducere

Observații

Inspector specialitate

S.S.

IA

Sef serviciu

Inspector specialitate

S.S.

IA

Consilier juridic

S.S.

IA

Consilier juridic

S.S.

IA

Consilier juridic

S.S.

IA

Inspector specialitate

S.S.

IA

Inspector specialitate

S.S.

IA

Inspector specialitate

S.S.

IA

Inspectos specialitate

S.S.

IA