Hotărârea nr. 41/2001

Esalonarea la plata a debitelor datorate bugetului local de catre SC BOLOGA SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 41 din 01 03 2001

privind: eșalonarea la plată a debitelor datorate bugetului local de către

S.C.BOLOGA S R L.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. 714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct. 28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 87 644 496 lei, datorată bugetului local de către S.C. BOLOGA S.R.L, reprezentând impozit pe clădiri și taxe pe mijloacele de transport,aferent anului 2000, în sumă de 52 892 013 lei , precum și majorări aferente acestor debite în sumă de 34 752 483 lei pe o perioadă de 6 luni, în rate lunare egale

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei