Hotărârea nr. 394/2001

Modificarea impozitelor si taxelor locale stabilite conform legii nr. 27/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2002

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


H O T Ă R Â R E A ut 394 din 20 11 2001

privind: modificarea impozitelor și taxelor locale stabilite conform Legii nr.27/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2002.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Avîând în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, modificată și completată prin OUG nr.62/1998 și OUG nr.15/1999;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, valorile impozabile și amenzi, pe anul 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


ANEXĂ

la HCLnr. 394/20.11.2001

I. IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ÎN SUME FIXE

1.Impozitul pe teren

1.1.Impozitul pe terenurile deținute de persoanele fizice se propune a se modifica astfel:

lei/mp/an

Zone în cadrul localității

Aprobat

HCL 325/2001

Indexare cu 30,8%

Aprobat 2002

A

3.000

3.924

4.000

B

2.250

2.943

3.000

C

1.500

1.962

2.000

D

750

981

1.000

1.2. .Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice se propune a se majora astfel:

lei/mp/an

Zone în cadrul localității

Aprobat

HCL 152/2000

Indexare cu 30,8%

Aprobat

2002

A

4.300

5.624

5.700

B

3.200

4.186

4.200

C

2.100

2.747

2.800

D

1.100

1.439

1.500

2. Taxa asupra mijloacelor de transport

2.1.Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică se propune a se majora astfel:

-pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune de capacitate sub 500 cm3 -lei/an

Aprobat

HCL 152/2000,

HCL 325/2001

Indexare cu 30,8%

Aprobat

2002

-autoturisme deținute de persoane fizice

52.000

68.016

68.000

-autoturisme deținute de persoane juridice

52.000

68.016

68.000

-autobuze, autocare.microbuze. autocamioane de orice fel

103 000

134.724

135.000

-autotrenuri de orice fel

120.000

156.960

157.000

-tractoare înmatriculate în evidențele organelor de poliție

69.000

90.252

90.500

-motociclete,motorete și scutere

26.000

34.008

34.000

-biciclete și tricicluri cu motor

19.000

24.852

25.000

3. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor

3.1 .Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se propune a se majora astfel:

- lei-

Suprafața de teren pentru care se solicită certificat

Aprobat

HCL 152/2000

Indexare cu 30,8%

Aprobat

2002

-până la 150 mp

21.000

27.468

27.500

“   250 mp

29.000

37.932

38.000

“   500 mp

43.000

56.244

56.500

“   750 mp

50.000

65.400

65.500

“  1000 mp

57.000

74.556

75,000

-peste 1000 mp

72.000+501ei/mp pt.suprafețe .mai mari de lOOOmp

94.500+1 OOlei/mp pt.suprafețe .mai mari de lOOOmp

3.2. Autorizația de foraje și excavări, necesare studiilor geo-tehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări, se majorează astfel:

-lei-

EXPLICAȚII

Aprobat

HCL 152/2000

Indexare cu 30,8%

Aprobat ,

2002

-pentru fiecare m.p.

32.000

41.856

42.000

3.3. Taxă privind autorizarea construcțiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice precum și pentru amplasarea corpurilor și panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, se propune a se majora astfel:

-lei-

EXPLICAȚII

Aprobat

HCL 152/2000

Indexare cu 30,8%

Aprobat

2002

-pentru fiecare m.p.

43.000

56.244

56.500

B. Autorizații sanitare de funcționare eliberate contribuabililor

-lei-

EXPLICAȚII

Aprobat

HCL 152/2000

Indexare cu 30,8%

Aprobat 1

2002

-autorizații sanitare de funcționare

_________ ....   .......J____                       -                                     î

72.000

94.176

94.500

3.7. Alte lucrări:

A.Copii heliografice de planuri cadastrale sau de pe alte asemenea

planuri,deținute de consiliile locale, de fiecare m.p. de plan, se propune a se majora astfel:

EXPLICAȚII

Aprobat FICL

Indexare

Aprobat

152/2000

cu 30,8%

2002

-la scara 1:500

215.000

281.220

281.500

-la scara 1: 1.000

322.000

421.176

421.500

-la scara 1:2.000

429.000

561.132

561.500

B.Eliberarea sau viza anuală a autorizațiilor ce dau dreptul de a executa proiecte, se propune a se majora astfel:

_____-lei-

EXPLICAȚII

Aprobat HCL

152/2000

Indexare cu 30,8%

Aprobat

2002

-taxă eliberare sau viza anuală a autorizațiilor pt.a executa proiecte

322.000

421.176

421.500

4. Taxa pentru firma instalată la locul exercitării activității se propune a se majora astfel:

-lei-

EXPLICAȚII

Aprobat

HCL 152/2000

Indexare cu 30.8%

Aprobat

2002

-taxă anuală pe mp.

165.000

215.820

216.000

III. AMENZI FISCALE

Pentru anul 2002, amenzile prevăzute la art. 52 din Legea nr.27/1994*, vor avea următoarele cuantumuri:

  • - pentru contravențiile prevăzute la lit. a) amenda este de la 600.000 lei la 1.500.000 lei;

  • - pentru contravențiile prevăzute la lit. b) ) amenda este de la 1.500.000 lei la 6.000.000 lei.