Hotărârea nr. 392/2001

Stabilirea chiriilor lunare pe mp. pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinte si pentru terenurile ocupate de constructii, aflate in patrimoniul municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local, pe anul 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 392

din 20 11 2001

privind: stabilirea chiriilor lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe și pentru terenurile ocupate de construcții, aflate în patrimoniul municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local, pe anul 2002

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și art. 125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință pentru anul 2002, prevăzute în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Chiriile pentru spațiile cu altă destinație care nu au încălzire centrală se reduc cu 20 %.

Art.3 - Se aprobă chiriile pentru terenurile ocupate de construcții pentru anul 2002, prevăzute în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Chiriile pentru spațiile cu altă destinație prevăzute la art. 1 și art. 2, chiriile pentru terenurile ocupate de construcții prevăzute la art. 3 precum și taxele de concesiune se plătesc trimestrial în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Art. 5 - Pentru plata cu anticipație la primul termen a obligațiilor anuale se acordă t o bonificație de 5 %.

Art. 6 - Pentru neplata la termen a chiriilor și taxelor de concesiune se datorează majorări de întârziere conform legislației în vigoare care reglementează impozitele și taxele locale.

Art. 7 - Chiriile și taxele de concesiune se indexează anual până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni, care sfârșește la 1 noiembrie a aceluiași an și se aplică în anul următor.

Art. 8 - Orice alte prevederi contrare anterioare se abrogă.

Art.9 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei //

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR.

Grigore Matei '

Anexa J -la HCL nr. 5ff2  /^.//2«/

CHIRII SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

* *

Nr crt

Natura activității pentru care se închiriază spațiul

Aprobat

-2002 -lei/mp/lună

1.

Case schimb valutar, sedii de bănci, jocuri mecanice, electronice și jocuri de noroc

130.000

2.

Comerț cu produse lactate, produse de panificație, produse și preparate din came, produse de cofetărie, patiserie, simigerie și altele exclusiv legume, fructe și flori

50.000

3.

Difuzare ziare reviste și alte publicații

30.000

4.

Comerț cu produse industriale (nealimentare)

70.000

5.

Comerț cu legume, fructe, flori, semințe și produse agricole și plante medicinale

35.000

6.

Bai uri, restaurante, turism

130.000

7.

Activități de producție și prestări servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare și farmacii)

30.000

8.

Activități de interes umanitar social culturale și non profit (unități școlare, sanitare, de asistență socială,cantine,sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependințele aferente sediilor, etc.)

4.000

9.

Unități bugetare

4.000

10.

Pentru suprafața aferentă grupurilor sanitare (Grădina Publică și Faleză)

1.000

11.

Spații ocupate cu activități administrative (birouri)

30.000

12.

Depozite de materiale nedestinate comercializării

20.000

13.

Garaje

7.500

14.

Activitate notarială

180.000

L

Tranzacții imobiliare și mobiliare                            Xk ’

,                       T

150.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa II-la HCL nr. 532       ZȘcI

CHIRII PENTRU TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCȚII

Nr. crt.

Natura activității pentru care se închiriază terenul

Aprobat

-2002-

lei/mp/lună

1.

Comercializare produse de panificație, produse lactate, produse din preparate de came,preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, semințe și produse agricole și plante medicinale.

20.000

2.

Ziare, reviste,cărți, papetărie și alte publicații.

15.000

3.

Pentru activitatea de alimentație publică,de comercializare a altor produse nenominalizate și turism

30.000

4.

Pentru activitățile de producție și prestări servicii.

15.000

5.

Pentru terenuri ocupate de garaje.

5.000

6.

Pentru amenajări de șantier.

10.000

7.

Pentru spații ocupate de activități administrative (birouri)

20.000

8.

Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora.

15.000

9.

Pentru activități recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.).

60.000

10.

Terase.

30.000

11.

Pentru activități notariale, cabinete avocatură, activități bancare, amanet, schimb valutar, tranzacții mobiliare și imobiliare

70.000

12.

Teren din incinta curților aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe:

a) curți interioare folosite pentru depozite

15.000

b) căi de acces și peluze

2.000

13.

Balcoane (dependință la locuință)                Zc /

2.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ P QPA FLO F IN