Hotărârea nr. 391/2001

Stabilirea redeventei lunare ce trebuie platita de SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 391 din 20 11 2001

privind: stabilirea redevenței lunare ce trebuie plătită de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului publicai municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2002 ce trebuie plătită de S.C.

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A., pentru bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Galați concesionate în baza contractului nr. 22664/7.08.1998, în sumă de 14 100 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2002 ce trebuie plătită de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A pentru bunurile concesionate conform HCL nr. 299/2001, în sumă de 70 620 mii lei.

Art.3 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2002 ce trebuie plătită de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A, pentru bunurile concesionate conform HCL nr.300/200'l, în sumă de 31 503 mii lei.

Art.4 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2002 ce trebuie plătită de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A, pentru bunurile concesionate conform HCL nr.301/2001, în sumă de 28 000 mii lei.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință rinContrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Mateif z.


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei/ /

Anexa I


CHIRII SPA . II CU ALTĂ DESTINAȚIE, STABILITE PRIN HCL 392/2001

lei/mp/lună

Nr crt

Natura activității pentru care se închiriază spațiul

Stabilit - 2002 -

Indexat - 2003 -

Indexat -2004-

1

Case schimb valutar, sedii de bănci, jocuri mecanice, electronice și jocuri de noroc

130.000

154.440

178.842

2

Comerț cu produse lactate, produse de panificație, produse și preparate din carne, produse de cofetărie, patiserie, simigerie și altele exclusiv legume, fructe și flori

50.000

57.400

68.785

3

Difuzare ziare reviste și alte publicații

30.000

35.640

41.271

4

Comerț cu produse industriale (nealimentare)

70.000

83.160

96.299

5

Comerț cu legume, fructe, flori, semințe și produse agricole și plante medicinale

35.000

41.580

48.150

6

Baruri, restaurante, turism

130.000

154.440

178.842

7

Activități de producție și prestări servicii (inclusiv cabinete medicale, mcdico-veterinare și farmacii)

30.000

35.640

41.271

8

Activități de interes umanitar social culturale și non profit (unități școlare, sanitare, de asistență socială,cantine,sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependințele aferente sediilor, etc.)

4.000

4.752

5.503

9

Unități bugetare

4.000

4.752

5.503

10

Pentru suprafața aferentă grupurilor sanitare (Grădina Publică și Faleză)

1.000

1.188

1.376

11

Spații ocupate cu activități administrative (birouri)

30.000

35.640

41.271

12

Depozite de materiale nedestinate comercializării

20.000

23.760

27.514*

13

Garaje

7.500

8.910

10.381*

14

Activitate notarială

180.000

213.840

247.627

15

Tranzacții imobiliare și mobiliare

150.000

178.200

206.356

*) pentru persoanele fizice prevăzute de HCL nr. 537/2003 chiria se stabilește astfel:

- depozite de materiale nedestinate comercializării

20.000 lei/mp/lună

- garaje

7.500 lci/mp/lună

SERVICIUL PREȚURI,

COMPENSĂRI, ACHIZIȚII

întocmit,

Ec. Valentin Grecu

Ref. Sîmpetru G/ibricla

lei/mp/lună

Nr

crt

Natura activității pentru care se închiriază spațiul

Stabilit - 2002 -

Indexat - 2003 -

Indexat -2004-

1

Case schimb valutar, sedii de bănci, jocuri mecanice, electronice și jocuri de noroc

130.000

154.440

178.842

2

Comerț cu produse lactate, produse de panificație, produse și preparate din carne, produse de cofetărie, patiserie, simigerie și altele exclusiv legume, fructe și flori

50.000

5 <7.400

68.785

3

Difuzare ziare reviste și alte publicații

30.000

35.640

41.271

4

Comerț cu produse industriale (nealimentare)

70.000

83.160

96.299

5

Comerț cu legume, fructe, flori, semințe și produse agricole și plante medicinale

35.000

41.580

48.150

6

Baruri, restaurante, turism

130.000

154.440

178.842

7

Activități de producție și prestări servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare și farmacii)

30.000

35.640

41.271

8

Activități dc interes umanitar social culturale și non profit (unități școlare, sanitare, de asistență socială,cantine,sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependințele aferente sediilor, etc.)

4.000

4.752

5.503

9

Unități bugetare

4.000

4.752

5.503

10

Pentru suprafața aferentă grupurilor sanitare (Grădina Publică și Faleză)

1.000

1.188

1.376

11

Spații ocupate cu activități administrative (birouri)

30.000

35.640

41.271

12

Depozite de materiale nedestinate comercializării

20.000

23.760

27.514*

13

Garaje

7.500

8.910

10.381*

14

Activitate notarială

180.000

213.840

247.627

15

Tranzacții imobiliare și mobiliare

150.000

178.2G0

206.356Anexa I


CHIRII SP. < i II CU ALTĂ DESTINAȚIE, STABILITE PRiN HCL 392/2001


) pentru persoanele fizice prevăzute de HCL nr. 537/2003 chiria sc stabilește astfel:

20.000 lei/mp/lună

7.500 lei/mp/lună


întocmit,

Ref. Sîmpetru fftibriela


  • - depozite de materiale nedestinate comercializării

  • - garaje

SERVICIUL PREȚURI, COMPENSĂRI, ACHIZIȚII

Ec. ValentimGrecu