Hotărârea nr. 390/2001

Stabilirea redeventei lunare ce trebuie platita de SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 390

din 20 11 2001

privind: stabilirea redevenței lunare ce trebuie plătită de S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2002 ce trebuie plătită de S.C.

CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A., pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 3 000 mii lei.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați

Grigore Mater/^/