Hotărârea nr. 387/2001

Aprobarea tarifelor de pornire la licitatie sau negociere directa pentru inchirierea bunurilor date in administrarea unitatilor de invatamant

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 387 din 20 11 2001

privind: aprobarea tarifelor de pornire la licitație sau negociere directă pentru închirierea bunurilor date în administrarea unităților de învățământ.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 14 și art.16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă tarifele de pornire la licitație sau negociere directă pentru închirierea bunurilor date în administrarea unităților de învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cotă parte din taxele de închiriere încasate care revin unităților de învățământ este de 50%, restul de 50% făcându-se venit la bugetul local.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei/\,^'

Anexa

la HCL nr. 387/20.11.2001

Nr. crt.

Tipul taxei/tarifului

Valoare propusă

1

Tarif închiriere sală de curs/iaborator

50.000 lei/mp/lună

2

Tarif închiriere sală sport

60.000 lei/oră

3

Tarif închiriere cantină

3.000.000 lei/12 ore

4

Tarif închiriere cameră de cămin pentru alte persoane decât elevi sau cadre didactice

60.000 lei/noapte/pat

b

i

1

Tarif închiriere alte spații și dependințe :

* magazii, ateliere

30.000 lei/mp/lună

* garaj

12.000 lei/mp/lună

* comerț produsa alimenta o, nealimentare

70.000 lei/mp/lună

6

Tarif închiriere teren:

* comerț produce alimentare, nealimentare

30.000 lei/mp/lună

prestări seivicii

18.000 lei/mp/lună

Președinte de ședință | /Popa Florin