Hotărârea nr. 386/2001

Stabilirea taxei de eliberare a copiilor dupa documentele aflate in arhiva Consiliului local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 386

din 20 112001

privind: stabilirea taxei de eliberare a copiilor după documente aflate în arhiva Consiliului Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 189/1998;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă taxa pentru eliberarea unor copii după documentele existente în arhiva Consiliului Local al municipiului Galați în sumă de 25 000 lei pentru un document cu o filă.

Art.2 - Taxa stabilită la art. 1 se va indexa anual cu indicele de inflație comunicat de Direcția Județeană de Statistică Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei/Ț4-