Hotărârea nr. 385/2001

Aprobarea taxei de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere ( taxa de habitat)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 385

din 20 112001

privind: aprobarea taxei de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere (taxa de habitat)

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 307682 / 13.11.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 4, art. 8 alin. 2 și art. 13 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 3, lit. e din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 21 din O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. "d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă introducerea taxei speciale pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere denumită taxă de habitat, în sumă de 17 000 lei/lună/persoană, începând cu data de 01.01.2002.

Această taxă înlocuiește plata pe care persoanele fizice o efectuau față de prestatorii serviciilor de salubritate prin asociațiile de locatari-proprietari sau direct.

Art.2 - Taxa de habitat se încasează de Direcția de Fiscalitate în aceleași condiții în care sunt încasate toate taxele și impozitele aferente și potrivit Regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - în bugetul local pentru anul 2002, veniturile și cheltuielile cu această destinație vor fi cuprinse distinct, gestionarea fiind asigurată de Direcția Economică.

Art.4 - Sumele provenite din taxa de habitat se vor utiliza pentru plata operatorilor desemnați în condițiile legii de Consiliul Local pe baza unor contracte încheiate, să presteze servicii de colectare, transport și depozitare a reziduurilor menajere.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei / Z

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

Anexa

la HCL nr. 385/20.11.2001

REGULAMENT

pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere (taxa de habitat)

Art. 1 - Taxa de habitat stabilită de Consiliul Local se datorează de persoane fizice care locuiesc în municipiul Galați, respectiv au domiciliul sau reședința în municipiul Galați.

Art. 2 - Constatarea și așezarea taxei de habitat pe cap de familie se face de Serviciul Asociații de locatari-proprietari pe baza declarațiilor depuse până la finele anului pentru anul următor în care se va menționa numărul de persoane din gospodărie.

Declarația se întocmește de contribuabil pe propria răspundere și se verifică la prezentare și ulterior când se pot solicita și documente justificative. Verificarea ulterioară se poate efectua și prin colaborarea cu alte compartimente (asistența socială, stare civilă etc), precum și cu organele de la serviciul de evidența populației de la poliție, asociații de locatari/proprietari.

Art. 3 - înregistrarea pe plătitori a taxei anuale de habitat datorate se va face de Direcția de Fiscalitate la rolurile deschise pentru celelalte categorii de impozite și taxe, pe baza situațiilor comunicate de Serviciul Asociații de locatari-proprietari.

Art. 4 - Taxa de habitat se plătește de capul familiei (gospodăriei) trimestrial în rate egale până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru ( 15.03, 15.06, 15.09, 15.12) data până la care nu se plătesc majorări.

Pentru plata cu întârziere a taxei se datorează majorări la nivelul celor stabilite pentru celelalte obligații bugetare.

Art. 5 - Plata serviciilor prestate din taxa de habitat colectată se aprobă de ordonatorul principal de credite numai pentru acțiunile și activitatea pentru care a fost înființată această taxă.

Art. 6 - Sumele rămase la sfârșitul anului, ca diferența între taxele încasate și plătite efectuate se raportează în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 7 - Pentru realizarea sarcinilor cu privire la constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei de habitat compartimentele de specialitate au următoarele atribuții:

 • 7.1. Serviciul Asociații de locatari-proprietari asigură:

 • a) preluarea și verificarea declarațiilor prezentate de contribuabili și stabilirea taxei pe total gospodărie;

 • b) stabilirea din oficiu a sumelor datorate pentru gospodăriile care nu au depus declarațiile;

 • c) transmiterea situațiilor cu sumele datorate de fiecare gospodărie la Direcția de Fiscalitate, la începutul anului până la data de 15 ianuarie și lunar a modificărilor intervenite;

 • d) verificarea ulterioară a realității și sincerității declarațiilor care se poate realiza și prin colaborarea cu alte compartimente (asistența socială, stare civilă etc) precum și cu organele de la Serviciul de evidența populației de la poliție, asociațiile de proprietari/locatari etc;

 • 7.2. Direcția de Fiscalitate asigură:

 • a) înregistrarea în evidențele fiscale (roluri) a sumelor datorate pe baza situațiilor transmise de Serviciul Asociații de locatari-proprietari precum și a modificărilor intervenite în cursul anului;

 • b) încasarea taxei de habitat în cuantumul și la termenul stabilit iar pentru plata cu întârziere calculează și încasează majorările legale;

 • c) urmărirea debitelor restante provenite din neplata la termenele stabilite a taxei de habitat și încasarea acestora inclusiv prin procedurile de executare silită;

 • d) depunerea sumelor încasate reprezentând taxa de habitat în contul deschis la Trezorerie.

 • 7.3. Direcția Tehnică asigură:

 • a) recepționarea serviciilor prestate care urmează a fi plătite din taxa de habitat colectată, pe baza și în condițiile contractelor încheiate cu prestatorii de servicii;

 • b) certificarea documentelor de plata serviciilor prestate și prezentarea acestora la controlul financiar preventiv.

Toate detaliile tehnice vor fi stabilite în contractele de prestări servicii.

 • 7.4. Direcția Economică asigură:

 • a) întocmirea planului de venituri și cheltuieli pentru această activitate, în colaborare cu celelalte compartimente;

 • b) exercitarea controlului financiar preventiv asupra documentelor de plata serviciilor prestate și prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite;

 • c) evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor pentru această activitate.

Președinte de ședință