Hotărârea nr. 383/2001

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru constructia de locuinte sociale amplasate in Galati, Micro 13B si in zona Garii CFR Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


H O TÂRÂRE Anr. 383 din 20 11 2001

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru construcția de locuințe sociale amplasate în Galați, Micro 13B și în zona Gării CFGalați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.308 190/15.11.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 17 din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 5 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice

locale;


Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. "c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru construcția de locuințe sociale amplasate în Galați, Micro 13B și în zona Gării CFGalați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei / /.