Hotărârea nr. 381/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" unor sportivi galateni laureati la concursurile interne si internationale, in anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 381 din 20 11 2001

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați” unor sportivi gălățeni laureați ai concursurilor interne și internaționale, în anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308 470/16.11.2001

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 57 802/24.10.2001 a Direcției pentru Tineret și Sport a Județului Galați;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr. 105/30.11.1994 privind instituirea "Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” unor sportivi gălățeni laureați ai concursurilor interne și internaționale în anul 2001, după cum urmează:

 • 1. Valeriu Calancea - C.S.Municipal Dunărea

 • -  locul V la Campionatul Mondial de Haltere seniori (Turcia)

 • 2. lonelia Topală - C.S. Municipal Dunărea Galați

 • - locul I la Campionatul European de Haltere juniori (Austria)

 • 3. Gabriela lonete - C.S. Kodo Galați

 • - locul I la Campionatul European de Karate Tradițional Fudokan (Polonia)

 • 4. Alina Gherasim - C.S.Oțelul Galați

 • - locul III la Cupa Mondială de Maraton (Canada)

 • 5. Mirela Enachi - C.S. Municipal Dunărea Galați

 • - locul II la Campionatul European de Haltere juniori (Austria)

 • 6. Cătălina Cioarec- C.S.Oțelul Galați

 • -  locul V la Campionatul Mondial de Handbal tineret (Ungaria)

 • 7. Alina Braniște - C.S.Oțelul Galați

 • - locul V la Campionatul European de Handbal tineret (Ungaria)

 • 8. Ana Gogoriță - A.S. Voința Galați

 • - locul V la Campionatul Mondial de Tenis de Masă (Japonia)

 • 9. Tiberiu Agoston - C.S. Municipal Dunărea Galați

 • - locul II la Camopionatul Balcanic de Atletism (Grecia)

 • 10. Ana Maria Moutsinga - C.S. Școlar Galați

 • - locul II la Crosul Balcanic de Juniori (Craiova)

 • 11. Mariora Munteanu - C.S.Municipal Dunărea Galați

 • - locul V la Campionatul European de Haltere (Slovacia)

 • 12. Veronica Budileanu - C.S. Universitar Galați

 • - locul VI la Cupa Europei la 20 km marș (Slovacia)

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei