Hotărârea nr. 380/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" unor societati comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 380

din 20 11 2001

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”,

unor societăți comerciale

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308458/16.11.2001;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 59 038/29.10.2001 a Consiliului Național al întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România - Filiala Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea "Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” unor societăți comerciale care au participat direct la organizarea unor acțiuni cu caracter social, edilitar, caritabil după cum urmează:

 • 1.    Șantierul Naval Damen S.A. - Galați

 • 2.    Navrom - Compania de Navigație Fluvială Română Galați

 • 3.    S.C. Agrogal S.A.

 • 4.    S.C. Dunărea S.A.

 • 5.    S.C. Vega ‘93 S.R.L.

 • 6.    S.C. Atlas S.A.

 • 7.    S.C. MelcretAT S.R.L.

 • 8.    S.C. Viața Liberă S.A.

 • 9.    S.C. Tehnoutil S.A.

 • 10.   S.C. Tastrom 2 S.R.L.

 • 11.   S.C. Ena Grup S.A.

 • 12.   S.C. Mar - Ina Prodprest S.R.L.

 • 13.   S.C. Arabesque S.R.L.

 • 14.   S.C. Halley S.R.L.

 • 15.   S.C. Decovil S.R.L.

 • 16.   S.C. Vuyk Ship Design Galați S.R.L.

 • 17.   S.C. Profilând S.R.L.

 • 18.   S.C. Recet S.A.

 • 19.   S.C. Nicol ‘M S.R.L.

 • 20.   S.C. Lineliv S.R.L.

 • 21.  S.C. Transcombi S.A.

 • 22.  S.C. Prompt CHP S.R.L.

 • 23.   S.C. TB Import - Export

 • 24.   S.C. Anael S.R.L.

 • 25.  S.C. Alex & Comp S.R.L.

 • 26.   S.C. Privex S.R.L.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore MateL/^

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei '