Hotărârea nr. 377/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" domnului prof. ing. Oprea Lucian

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


H O T Ă R Â R E A nr. 377 din 20 11 2001

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați” domnului profesor dr. ing. Oprea Lucian

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308 454/16.11.2001;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Galați;


Având în vedere adresa nr. 307 390/13.11.2001 a Universității “Dunărea de Jos” din

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” , domnului profesor dr. ing. Oprea Lucian - directorul Centrului pentru învățământ Deschis la Distanță, organizatorul învățământului universitar de formare inițială în Universitatea "Dunărea de Jos” din Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore MateLZ^