Hotărârea nr. 375/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Catedrei de constructii navale - Facultatea de nave si inginerie electrica din cadrul universitatii "Dunarea de Jos"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă RÂ R E Ant. 375 din 20 11 2001

privind: acordarea Premiului municipiului Galați, Catedrei de Construcții Navale-Facultatea de Nave și Inginerie Electrică din cadrul Universității “Dunărea de Jos” Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308 500/16.11.2001

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Catedrei de Construcții Navale - Facultatea de Nave și Inginerie Electrică din cadrul Universității “Dunărea de Jos” Galați, cu ocazia aniversării a 50 de ani de învățământ superior naval în Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore MateiZ^