Hotărârea nr. 367/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" LIceului Pedagogic "C. Negri" din Galati

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


H O T Ă R Â R E A nr. 367 din 20 11 2001

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați

Liceului Pedagogic “C. Negri” din Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308 466/16.11.2001;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 307 160/6.11.2001 a Inspectoratului Școlar al Județului

Galați;


Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea "Premiului municipiului Galați” , Liceului Pedagogic “C. Negri” din Galați, pentru rezultate deosebite obținute în formarea inițială a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei//