Hotărârea nr. 366/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Coralei VOX DUNABII

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


H OT ARARE Anr. 366 din 20 11 2001

privind: acordarea "Premiului municipiului Galați”

Coralei VOX DANUBII

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 460/20/19.11.2001;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 58 106/25.10.2001 a Centrului Cultural "Dunărea de Jos”;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr. 105/30.11.1994 privind instituirea "Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Coralei VOX DANUBII, care a reprezentat orașul pe orice scenă a spațiului cultural european.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Matei,/