Hotărârea nr. 362/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 362

din 20 11 2001

privind: acordarea "Premiului municipiului Galați”

cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308 456/16.11.2001

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 305624/6.11.2001 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” .cadrelor didactice

cu rezultate deosebite în anul 2001 după cum urmează:

  • 1. URSU CONSTANTIN - profesor de matematică la Colegiul Național “Vasile Alecsandri”Galați, pentru întreaga activitate desfășurată în promovarea competențelor de excelență în exersarea matematicii la elevi;

  • 2.  POPA VASILE - profesor de matematică la Colegiul “Vasile Alecsandri” Galați pentru activitatea continuă și susținută depusă la clasă, pentru rezultatele remarcabile obținute de elevi la concursurile naționale și internaționale de informatică; pentru coparticiparea la elaborarea de manuale școlare;

  • 3.  BĂTRÂNETU PETRE - profesor de matematică la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Galați, pentru publicarea de exerciții, probleme și articole de specialitate în gazete și culegeri de matematică, pentru participarea cu lucrări la simpozioane de specialitate și la elaborarea problemelor și exercițiilor la olimpiade și concursuri școlare și pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor;

  • 4. NECHITA LUMINIȚA - profesor la Grupul Școlar “Elena Doamna” Galați, pentru competența cu care pregătește elevii în scopul participării la concursurile pe meserii, penrtru participarea la programele internaționale pe componentele ETF, Socrates, Comenius II și pentru elaborarea de manuale de specialitate

  • 5. GOGONCEA GABRIELA - profesor de pian la Liceul de Artă “D. Cuclin” Galați, pentru implicarea efectivă în pregătirea muzicală a elevilor și pentru obținerea de premii deosebite în concursurile naționale și internaționale;

  • 6. MAREȘ FLORIN - profesor la Grupul Școlar de Transporturi Căi Ferate

Galați, autor de manuale și îndrumare de laborator pentru disciplina electrotehnică; activități deosebite în pregătirea elevilor pentru concursurile pe meserii;

  • 7. RANGHILOF ILIE - profesor de fagot la Liceul de Artă “D. Cuclin”, pentru rezultatele deosebite la concursurile naționale, obținute în fiecare an de elevii cu care lucrează;

  • 8. GREGORETTI VALERIA - învățătoare, în semn de recunoștință manifestată de generațiile

de copii pe care s-a străduit să le deprindă în dezlegarea tainelor abecedarului vieții, precum și din partea promoțiilor de învățători, cărora le-a fost mentor și model.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

SECRETAR

Grigore Matei Z