Hotărârea nr. 361/2001

Acordarea "Premiului municipiului Galati" domnului Dumitru Grigoras

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nt 361 din 20 11 2001

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați” domnului Dumitru Grigoraș.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 309 178/20.11.2001;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” , domnului Dumitru Grigoraș, directorul Liceului de Artă “Dimitrie Cuclin” din Galați, pentru întreaga sa activitate. yT /,

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin/Popa

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei. '