Hotărârea nr. 351/2001

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati domnului Frosin Constantin

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI


H O T Ă R Â R E A nr. 351 din 20 11 2001

privind: acordarea titlului de "Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului Frosin Constantin

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 308 496/16.11.2001

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr.114/12.11.1993 privind criteriile și modalitatea de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”v” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului Frosin Constantin.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei '