Hotărârea nr. 35/2001

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 35 dini 03 2001

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a

Consiliului Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, minorităților.

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HG 103/1992 pentru aprobarea regulamentului cadru orientativ de funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere prevederile art. 20, alin.2, lit.”b” din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.3 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei


ROMANIA

ANEXĂ

la HCL nr.35/1.03.2001


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Galați

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului local și a comisiilor pe domenii de specialitate

SECȚIUNEA I

NORMELE PRELIMINARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 1. - In conformitate cu prevederile art.I6 din Legea nr.69/1991 privind Administrația publică locală, modificată și republicată în 1996, Prefectul convoacă Consiliul local în ședința de constituire, precum și Primarul ales, în termen de 20 de zile de la data alegerii.

Art. 2. - In vederea constituirii Consiliului local, prin grija secretarului municipiului Galați vor fi prezentate celui mai în vârstă consilier și celor care îl asistă, dosarele consilierilor, inclusiv ale supleanților de pe listă, înainte de comisia electorală de circumscripție. Dosarele vor fi însoțite de obțiuni scrise ale consilierilor aleși ce ocupă funcții care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

Art. 3. - Pentru validarea mandatelor de consilieri se alege dintre consilieri o comisie de validare cpmpusă dintr-un număr de 7 consilieri.

Art 4. - Componența comisiei de validare va reflecta, pe cât posibil, configurația politică a consiliului.

Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului consiliului, cu respectarea dispozițiilor art. 17, pct.l din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996.

Art. 5. - Consiliul este legal constituit după validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia.

Art. 6. - După validarea mandatelor, consilierii depun jurământul prevăzut de art. 18 din Legea 69/1991. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, aceasta consemnându-se în procesul verbal al ședinței, urmând să fie desemnați în ședința următoare, supleanții de pe listele pe care au candidat consilierii demisionați.

Art. 7. - Primarul, invitat la ședința de constituire a Consiliului local, depune jurământul prevăzut de art. 18 din Legea nr.69/1991, după ce a fost validat în condițiile legii (art.38 din Legea nr.69/1991).

Consilierii municipali au în dotare , pe inventar personal, telefoane mobile fură abonament (pe cartelă). Cheltuielile ocazionate de folosirea acestui tip de telefon nu vor depăși suma de 60$/lună pe utilizator , sumă materializată în cartele telefonice specifice, ce se vor preda lunar, odată cu indemnizația bănească, sub proprie semnătură, fiecărui consilier local.

Se vor aloca sume din bugetul local pentru realizarea materialelor de prezentare, pentru achiziționare felicitări, aranjamente florale, coroane.

Se vor asigura cheltuieli de reprezentare pentru consilieri, pentru fiecare participare la ședința Consiliului Local și în comisii constând din : cafea, apă minerală în valoarea aprobată prin buget.

Cu ocazia zilelor festive și religioase se va oferi șampanie.

Se va acorda suma necesară pentru cheltuieli de publicitate în ziarul local “Viața Liberă”, pentru felicitări cu ocazia unor evenimente deosebite.

Se va acorda suma necesară pentru achiziționarea de felicitări cu diferite ocazii (Anul Nou, Crăciun, Paște, Ziua Națională a României - 1 decembrie, etc.).

Art. 13. - Comisiile de specialitate exercită următoarele atribuții principale comune:

 • a. avizează proiecte de hotărâre inițiate de Primarul municipiului Galați, respectiv de consilierii locali, pentru exercitarea competenței Consiliului local.

 • b. se informează potrivit domeniului de specialitate, asupra modului de desfășurare a activității din cadrul societăților comerciale și regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului local, acestea din urmă având obligația să pună la dispoziție documentele solicitate în maxim 15 zile;

 • c. propun Consiliului local proiecte de hotărâre in numele consilierilor membri ai comisiilor de specialitate.

 • d. să informeaze asupra modului de aplicare a hotărârilor adoptate de către Consiliul local și fac propuneri în vederea aducerii acestora la îndeplinire, propunînd deasemenea primarului, sancțiuni pentru neducerea acestora la îndeplinire în termenul, litera și spiritul lor, de către salariatii aparatului propriu al Consiliului local;

 • e. Prezintă anual, plenului Consiliului local, rapoarte privind activitatea desfășurată și ori de câte ori consideră necesar, rapoarte din domeniul lor de activitate în vederea adoptării unor hotărâri sau pentru informarea Consiliului.

 • f.  analizează, în funcție de domeniul de competență materialele propuse spre dezbatere în Consiliul local și prezintă observațiile pe marginea lor cu eventuale propuneri de modificare a proiectelor de hotâre în scopul avizării acestora;

 • g. Comisiile de specialitate ale Consiliului local în îndeplinirea sarcinilor și atrbuțiunilor ce le exercită emit pentru fiecare proiect de hotărîre , raport, material informativ etc. , care face obiectul dezbaterii în plenul Consiliului , următoarele tipuri de avize după caz:

- Aviz de fond : cînd conținutul proiectelor, materialelor, rapoartelor, etc. analizate intră în competența efectivă a uneia dintre comisii, care emite avizul susmenționat sub formă de referat ce se prezintă și se susține în plenul Consiliului.

3

r.  propun numirea și eliberarea din funcție, în condițiile legii, a conducătorilor agenților economici și a instituților publice de interes local care se află sub autoritatea Consiliului local;

s. avizează proiecte de hotărâre privind instituirea normelor specifice pentru instituțiile publice și agenții economici de interes local care se află sub autoritatea Consiliului local;

t.  avizează propunerile privind organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, transport local, rețele edilitare și altele, în condiții de eficiență și operativitate și de asigurare a bunei funcționări a acestora;

u. avizează proiectele planurilor de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului, precum și de amenajare a teritoriului și măsurile de realizare a acestora;

 • v. avizează potrivit competențelor legale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare realizării lor, la termen și în condiții optime de calitate;

w. avizează proiecte de hotărâre privind asigurarea condițiilor materiale necesare bunei funcționări a instituțiilor de învățământ, sanitare, de cultură, de tineret și sport, organizații nonguvemamentale , potrivit legii.

 • x. avizează proiecte de hotărâre privind luarea unor măsuri de asigurare a condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și de desfășurare a activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

y. avizează proiecte de hotărâre privind luarea unor măsuri și asigurarea condițiilor necesare refacerii și protecției mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții, protecției și conservării monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și a rezervațiilor naturale;

z.  avizează proiecte de hotărâre privind asigurarea condițiilor necesare de protecție și asistență socială;

aa. avizează proiecte de hotărâre privind asigurarea condițiilor necesare libertății comerțului și a concurenței reale, precum și încurajării liberei inițiative;

bb. avizează proiecte de hotărâre privind apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;

cc. avizează proiecte de hotărâre privind organizarea de târguri, piețe, oboare și asigurarea bunei funcționări a acestora;

dd. avizează proiecte de hotărâre privind acordarea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, titlul de Cetățean de Onoare a municipiului sau a “Premiului municipiului Galați”; Acordarea calității de cetățean de onoare pentru persoanele decedate se va face în plenul Consiliului prin vot deschis.

ee. avizează proiecte de hotărâre privind stabilirea unor legături de colaborare, cooperare și înfrățire cu alte orașe din străinătate.

Art. 14. - Președintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu Consiliul și cu celelalte comisii. El conduce ședințele comisiei, poate propune ca la lucrările acesteia să participe și alte persoane din afara ei; Dacă interesele efectuării lucrării respective o cer, are acces, ca reprezentant al comisiei, la lucrările celorlalte comisii, ce examinează materialele care prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.

- înființarea unor societăți comerciale cu participarea Consiliului local pentru atragerea de noi surse la bugetul local;

 • b. urmărește modul de folosire a fondului funciar din teritoriu și prezintă propuneri pentru rentabilizarea acestuia;

 • c. avizează și prezintă propuneri privind concesionarea schimbul sau/și închirierea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului;

 • d. inițiază, la cererea Consiliului local sau din proprie inițiativă, studii privind patrimoniul domeniului public; urmărește stadiul actual de valorificare a acestuia; inițiază și asigură fundamentarea unor programe care să conducă la folosirea patrimoniului public potrivit destinației și dezvoltării acestuia;

 • e. analizează inventarierea anuală a patrimoniului domeniului public și privat al Consiliului local și controlează modul de folosire al acestuia, scop în care solicită direcțiilor și compartimentelor de specialitate informări și rapoarte periodice; face propuneri pentru crearea bazei de date în vederea preluării pe calculator a informațiilor din acest domeniu;

 • f.  supraveghează efectuarea controlului în cadrul "gestiunilor asociațiilor de locatari;

 • g. analizează și avizează proiectele de buget ale unităților aflate sub autoritatea Consiliului local, proiectul bugetului local pe secțiunile acestuia și după aprobare urmărește modul de realizare a acestuia. Efectuează controlul periodic asupra execuției bugetare, solicitând Direcției economice rapoarte pe baza cărora informează Consiliul local;

 • h. inițiază studii în vederea identificării de noi resurse locale la buget și face propuneri pentru verificarea acestora. Inițiază proiecte de hotîrâre privind stabilirea unor impozite și taxe locale, precum și pentru aplicarea unor taxe speciale pe timp limitat, în scopul realizării unor obiective concrete sau/și servicii publice;

 • i.  avizează propunerile de reactualizare a taxelor locale, chiriilor și tarifelor, corelate cu rata inflației;

 • j.  analizează și avizează propunerile de structură organizatorică (organigrame) și regulamentele de organizare și funcționare ale unităților aflate sub autoritatea Consiliului local precum și propuneri de restructurare a acestora;

 • k. analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al unităților aflate sub autoritatea Consiliului local;

 • l.  asigură controlul asupra activității de contabilitate, buget-flnanțe și administrativ-gospodărească desfășurate de aparatul propriu al Consiliului local;

 • m. analizează îndeplinirea oricăror atribuții și sarcini stabilite de Consiliul local în domeniul de specialitate al comisiei;

 • 2. Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului înconjurător.-

 • a. inițiază și coordonează, studii și analize cu sprijinul serviciilor de specialitate din administrație publică locală pe baza cărora să se fundamenteze programele de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului Galați, precum și de amenajare a teritoriului potrivit actelor normative din domeniu

 • b.  supraveghează elaborarea și implementarea regulamentului local de urbanism și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

 • c.  propune termenul minim de închiriere a terenurilor propuse pentru amplasarea construcțiilor provizorii solicitate de agenții economici;

 • d.  urmărește aplicarea și actualizarea periodică a Regulamentului specific.

 • e.  solicită informații privind activitatea de conservare și valorificare culturală a monumentelor istorice și de arhitectură și propune măsuri corespunzătoare;

 • f.  solicită informări privind măsurile întreprinse de către agenții economici pentru refacerea și protecția mediului, combaterea poluării în procesele de producție;

 • g.  inițiază și coordonează studii privind ecosistemele de pe teritoriul municipiului Galați și propune măsuri pentru cercetarea acestora și protecția mediului înconjurător;

 • h.  participă la activitatea de organizare și desfășurare a licitației pentru atribuirea spre execuție a lucrărilor publice de construcții și reparații obiective de interes public;

 • i.   analizează stadiul execuției lucrărilor de interes public și local, în principal, finanțate de la bugetul local propune măsuri și prezintă rapoarte Consiliului local;

 • j.  supraveghează, împreună cu comisia nr.l activitatea de licitare a lucrărilor publice, concesionare, închiriere și folosire a bunurilor din patrimoniul public și privat al municipiului;

 • k.  analizează activitatea de control urbanistic și de amenajare a teritoriului și propune măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a acestora;

 • l.  propune studii pentru înființarea unor societăți comerciale, asociații, agenți pentru executarea de lucrări de interes local, inclusiv construcții de locuințe cu capital propriu sau mixt.

 • 3. Comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare.

 • a. inițiază și coordonează studii privind gospodăria locală, respectiv controlează serviciile publice locale din domeniile:

- salubritate, transport local, întreținerea rețelelor de apă, canalizare, termoficare, străzilor marcajul rutier și semnelor de circulație, amenajarea parcurilor și spațiilor verzi, a locuirlor turistice, de odihnă și agrement, întreținerea spațiului locativ precum și de modul de folosire și de rulare a prestațiilor acestor servicii și depune rapoarte și propuneri concrete spre aprobarea Consiliului local;

 • b. inițiază și coordonează studii de urbanism comercial, exercită controlul public asupra activităților de comerț, indiferent de natura capitalului, asupra prețurilor și tarifelor, calității acestora și propune măsuri;

 • c. inițiază și coordonează studii și propune înființarea de societăți comerciale sau regii autonome de interes local, cu capital propriu al Consiliului local sau mixt în domeniile: comerț, gospodărie comunală și alte servicii, precum și participarea la societăți comerciale;

 • d. supraveghează și propune contractarea prin învoială sau licitație a execuției unei lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local și controlează derularea acestora; supraveghează, împreună cu comisia II, activitatea de licitare a lucrărilor publice, concesionare, închiriere

măsuri în vederea creării condițiilor de petrecere a timpului liber al cetățenilor municipiului pentru amenajarea și întreținerea locurilor de promenadă, a parcurilor, înființarea unor parcuri cu destinație permanentă de “orășel al copiilor” și amenajarea unor terenuri de sport, a unor cluburi, ștranduri, plaje, etc. inclusiv prin închirierea celor existente unro agenți economici;

 • g. propune măsuri concrete de sprijinire și susținere materială a fundațiilor, asociațiilor și organizațiilor nonguvernamentale.

 • h. inițiază studii și propune colaborarea în domeniul de specialitate cu alte consilii.

 • i.  Inițiază schimburi culturale cu localitățile înfrățite , coordonează raporturile de schimb pe plan științific, de învățămînt, sănătate, culte, cultură, tineret și sport.

5. Comisia juridică, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice:

 • a.  analizează, propune și avizează activitatea serviciilor administrației publice locale, a serviciilor publice în vederea cunoașterii legilor, hotărârilor guvernului și a actelor normative ale organelor județene și locale, precum și a modului de aplicare a acestora:

 • b.  emite avize de fond obligatorii pentru absolut toate materialele, rapoartele sau proiectele de hotărîri supuse dezbaterii.

 • c.  analizează și identifică raporturile sociale degenerative și inițiază proiecte de hotărâre privind stabilirea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni potrivit

 • d.  competenței legale în vederea asigurării ordinii publice, respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor:

 • e.  inițiază acțiuni ale Consiliului local în comun cu organele judiciare ,poliția , precum și cu alte structuri specializate militare sau civile din municipiu.

 • f.  analizează modul în care instituțiile publice și agenții economici asigură exercițiul drepturilor cetățenilor și a libertăților acestora și face propuneri în acest sens: poate cere sprijinul organelor de poliție și poate sesiza procuratura după informarea Consiliului și cu aprobarea acestuia:

 • g.  prin reprezentanții săi , participă cu cel puțin un membru în toate comisiile organizate de Consiliu sau de primarul municipiului , indiferent de scopul acestora, altele decît cele cinci comisii de specialitate proprii Consiliului.

 • h.  inițiază studii privind consecințele efectelor juridice ale aplicării unor acte normative și pentru identificarea cauzelor generatoare ale neaplicării unor acte normative sau ale aplicării incorecte în funcție de care propune proiecte de măsuri sau de “lege ferenda”.

Toți consilierii locali în numele autorității publice pe care o exercită au dreptul la control public în domeniile:

- transport local public și privat, comerț, igienă și salubritate publică, servicii publice, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, constatarea contravențiilor sau infracțiunilor și propunerea aplicării de sancțiuni / amenzi , prin intermediul organelor abilitate de lege și a personalului din aparatul propriu al Consiliului local.

ri

Art. 29. - La dezbateri nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de președintele de ședință.

Președintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterilor.

Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvânt.

Art. 30. - Președintele de ședință va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl privește.

Art. 31. - Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, consilierul care, fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude până la gradul 4 inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului, întrucât hotărârile astfel luate pot fi anulate în condițiile legii (art.30 din Legea nr.69/1991 republicată).

Președintele de ședință poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului.

9

Cererea de încheiere a dezbaterii se acordă cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul consilierilor prezenți.

Art. 32. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de cel care are cuvântul cât și de către cei din sala de ședință.

Se interzice dialogul între vorbitori și persoanele aflate în sală.

Art. 33. - In cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele poate întrerupe ședința și dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfășurarea normală a ședinței consiliului. (Ședințele Consiliului local se defășoară cu respectarea prevederilor art.26 și 28 din Legea nr.69/1991, republicată).

SECȚIUNEA III

PROCEDURA INIȚIERII PROIECTELOR DE HOTARARE

Art. 34 - Dreptul la inițiativă pentru proiectele de hotărâre aparține primarului și/sau consilierilor.

Proiectele de hotărâre trebuiesc însoțite de o expunere de motive și redactate în forma prevăzută de lege. Redactarea proiectelor de hotărâre se face de cei care le propun.

Art. 35. - Proiectele de hotărâre se înscriu în ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorilor. Ele se aduc la cunoștința consilierilor în termenele prevăzute de lege prin grija secretarului.

Art. 36. - Proiectele de hotărâre se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului. De asemenea, aceste proiecte și alte propuneri vor fi transmise și compartimentelor de specialitate ale serviciilor administrației publice locale, dacă este cazul.

Inițiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-și retragă proiectul sau propunerile.

Art. 37. - După examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a Consiliului întocmește după caz un aviz de fond sau consultativ, privind aprobarea, modificarea ori respingerea proiectului sau propunerilor examinate.

Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezența cel puțin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcție.

Dacă în sala de ședință nu sunt prezenți - jumătate plus unu din numărul consilierilor, președintele amână votarea până la întrunirea acestui număr.

Aii. 46. - Proiectele de hotărâre sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în discuția acestuia în cursul aceleiași ședințe.

(Procedura inițierii proiectelor de hotărâre, redactarea acestora, precum și procedura de vot, este reglementată în art.28 și 29 din Legea nr.69/1991, republicată).

CAPITOLUL II

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art. 47. - In exercitarea funcției, consilierii sunt în serviciul colectivității locale, fiind ocrotiți prin lege.

Art. 48. - Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoștință Consiliului în cel multr10 zile de la data apariției acestora.

Art. 49. - După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimația de membru a consiliului.

Art. 50. - Pentru participarea la o ședință de consiliu sau la o ședință pe comisii de specialitate, consilierii primesc o indemnizație stabilită prin lege sau printr-un alt act normativ.

Consilierul are dreptul, la diurna de deplasare , plata cheltuielilor de transport și de cazare, precum și la decontarea tuturor cheltuielilor efectuate în exercitarea funcției, pe bază de documente legale, cuavizul primarului și numai pentru activitățile legate de buna desfășurare a mandatului.

SECȚIUNEA II

ABSENTE SI DEMISIA

Art. 51. - Participarea consilierilor la ședințele de consiliu și ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

Nici un consilier nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau comisiei din care face parte decât în cazul în care a obținut aprobarea consiliului sau din motive temeinice.

Art. 52. - Consilierul care absentează nemotivat la două ședințe consecutive va fi sancționat potrivit prezentului regulament și i se va diminua proporțional și indemnizația.

9

Art. 53. - Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată președintelui de ședință, urmând a se aplica prevederile legale.

SECȚIUNEA III

SANCȚIUNI

Art. 54. - încălcarea de către un consilier a obligațiilor ce-i revin în exercitarea mandatului constituie abatere și se sancționează potrivit legii și prezentului regulament.

Art. 63. - Secretarul municipiului precum și serviciile administrației publice locale asigură consilierilor asistența de specialitate.

Aii. 64. - Adoptarea și modificarea prezentului regulament se pot face cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție și la propunerea comisiei de regulament

Art. 65. - Consilierii validați la începutul mandatului vor depune la secretariatul Consiliului local o declarație prin care specifică ocupația, funcția proprie, precum și a rudelor până la gradul 4 (conform art.30 din Legea 69/1991, republicată), precum și declarația personală de avere.