Hotărârea nr. 347/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 32, T130/1, P19, in vederea construirii unei locuinte

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 347

din 30 10 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 32, T. 130 /1, P. 19, în vederea construirii unei locuințe.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin. 1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 32, T. 130 /1, P. 19, în vederea construirii unei locuințe, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru pentru zona U.T.R. 32, T. 130/1, P. 19, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați \/ hotărâri.


asigura transmiterea și publicitatea prezentei


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei