Hotărârea nr. 343/2001

Concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat in Galati, Str. Crizantemelor nr. 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 343

din 30 10 2001

privind: concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați,

str. Crizantemelor nr. 8

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58 122/25.10.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art.1O, alin.1 din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 964/1998 pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.T din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Crizantemelor nr.8, în suprafață de 2025,8 mp, individualizat în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o durată de 49 ani, pentru realizarea unei construcții cu destinația tipografie.

Regimul de înălțime pentru investiția propusă a se realiza după concesionare este P+1.

Art.2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare. Metodologia de calcul este prevăzută în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă caietul de sarcini necesar concesionării terenului situat în str. Crizantemelor nr.8, prevăzut în anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire s prevederilor prezentei hotărâri.                      II

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asiolira transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                                                        \|


de ședință ponstantin Ț

Contrasemnează

municipiului Galați Grigore Matei


Secretarul

ROMÂNIA

ANEXA II

la HCL nr. din 30.10.2001


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

NOTĂ

privind: prețul de pornire la licitație în vederea concesionării unui teren confom Legii 50/1991, HG 834/1991,HG 500/1999, Legea 219/1998 și HCL 105/1999-

TIGLINA I, STR.CRIZANTEMELOR NR.8 - TIPOGRAFIE

9                           7


Vb(y + N)

Dr


Dc

x---

Dn


xCi x Cd


Pc= prețul concesiunii

Vb= valoarea de bază a terenului

Dr= durata recuperării valorii terenului

Dc= durata concesiunii

Dn= durata normală a construcției

Cj= coeficient de inflație

Cj ia30.10.2001=31,05 x 262,1 %=81,38

Cj= coeficient de destinație

1+N= coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 0,8 + 1+ 0,2 + 3 + 1 + 0,5 — 7,5)E ȘEDINȚĂ ONSTANTIN


ANEXA III .

LA HCL NR.S73./30.10. W


CAIET DE SARCINI

Ivind concesionarea terenului situat în

Galați, str.Crizantemelor nr.8

J 7

1.OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Pe terenul situat în str.Crizantemelor nr.8 din Galați precizat în

planul de situație anexat, în suprafața de 2025,8 mp se va realiza o construcție cu destinația tipografie în conformitate cu certificatul de urbanism nr. /__________eliberat de serviciul de urbanism operațional control.

 • 1.2. Terenul situat la adresa de mai sus aparține domeniului privat al Consiliului local.

1.3.Investiția va avea destinația tipografie corespunzător cu prevederile planului urbanistic zonal, regim de înălțime P+1.

 • 1.4.Terenul dispune de utilități edilitare după cum urmează:

-toate utilitățile

 • 2. DURATA CONCESIUNII

  • 2.1. Terenul situat str.Crizantemelor nr.8 din Galați, se concesionează

pe o durată de 49 ani în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al Municipiului Galați nr._______________, durata recuperării terenului 25 ani.

 • 2.2. Concedentul are dreptul de a realiza lucrări de interes public la limita amplasamentului cu condiția modificării intenției către concesionar cu 6 luni înainte.

 • 3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism nr_______ din_______2001 și va fi calculat pentru gradul 8 de

seismicitate.

 • 3.1.Tratarea arhitecturala va fi în concordantă cu ambientul arhitectural J

zonal.

3.2.Se vor folosi la finisajul construcțiilor, materiale durabile din producția internă sau din import care să-i confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

 • 3.3. Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă respectând reglementările impuse de H.G.nr.525/1996.

 • 3.4. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

3.5.Se pot prevedea soluții alternative de asigurare a încălzirii și alimentării cu apă în care sens se vor obține și acordurile legale pentru natura combustibilului. Lucrările se suportă în totalitate de concesionar.

3.6.Durata de execuție a obiectivului va fi de 12 luni.

 • 4. ELEMENTE DE PREȚ

  • 4.1. Prețul minim al concesiunii pentru terenul situat în Galați,

str.Crizantemelor nr.8 este de ...........lei/mp/an și a fost determinat în

conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare și a fost calculat avându-se în vedere prețul de vânzare (la cursul pieții), zona de amplasare, echipare tehnico-edilitară existentă, caracteristicile geotehnice, facilitățile de transport etc. pe baza metodei de calcul a prețului pentru terenurile destinate construcției în municipiul Galați aprobată de Consiliul local al Municipiului Galați prin Hotărârea nr.___________________.

 • 4.2. Prețul concesiunii terenului licitat, care va fi cel puțin egal cu cel inscris la pct.4.1 de mai sus, va fi indexat anual cu rata inflației.

 • 4.3. Modul de achitare al prețului concesiunii cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.

 • 5. ÎNCETAREA CONCESIUNII

5.1 .încetarea concesiunii prin expirarea duratei

 • 5.1.1. La termenul de încetare al concesiunii concesionarul are obligația de a preda bunul ce a făcut obiectul contractului concesiunii și cele ce au rezultat în urma eventualelor investiții făcute de el, gratuit și libere de orice sarcini;

 • 5.1.2. Concesionarul va prezenta din partea Direcției de Fiscalitate în raza căreia se află bunul unde și-a desfășurat activitatea, certificatul fiscal și din partea Judecătoriei, certificatul de sarcini care să ateste că bunul concesionat nu este grevat de sarcini, după care între concedent și concesionar se va întocmi un proces verbal de predare a bunului cât și a eventualelor bunuri dobândite pe perioada concesiunii și destinate concesiunii.

 • 5.1.3. Eventualele materiale aprovizionate, obiecte de mobilier, instalații ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte bunuri ce se vor conveni între părți, se vor prelua de către concedent, pe baza de contract, la data expirării concesiunii.

 • 5.2.încetarea concesiunii prin răscumpărare

 • 5.2.1. Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiției, care trebuie să fie promptă, adecvată și efectivă.

Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de autoritatea municipală sau prin Hotărâri ale Guvernului.

 • 5.2.2. Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării, urmează a se adresa instanței de judecată sau arbitrale convenite conform contractului.

 • 5.3.încetarea contractului prin retragere

 • 5.3.1.Concesiunea se retrage și contractul se reziliază în situația în care concesionarul nu respecta obligațiile asumate prin contract, constatarea facându-se de organele de control autorizate.

 • 5..3.2.Concesiunea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții în termen de 1 an de la data concesionării.

 • 5..3.2.Concesiunea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții în termen de 1 an de la data concesionării.

 • 5.3.3.Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenției sale concesionarului,cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare; dacă concesionarul nu își îndeplinește obligațiile în acest interval.

 • 5.4.încetarea concesiunii prin renunțare

 • 5.4.1. Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care cauze obiective,justificate, fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea în funcțiune, după verificarea celor semnalate de concesionar de către o comisie formată din reprezentanții concedentului, al Consiliului local al Municipiului Galați care împreună cu reprezentanții concesionarului vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului.

 • 5.4.2. Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea ca prin forța majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, inprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile.

 • 5.4.3. Apariția și încetarea cazului de forța majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată, cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente, în prezenta pârtilor.

 • 5.4.4. în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea ca nici una din părți nu va pretinde penelități sau despăgubiri, pentru întârzieri în executarea contractului.

Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării, va suporta irevocabil consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

 • 5.4.5. în condițiile în care forța majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 6 luni părțile se vor reuni pentru a hotărî asupra exercitării în viitor a clauzei incluse în contract. în cazul dispariției sau imposibilității de exploatare a bunului concesionat, situația verificată și constatată de comisia legal constituită, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

 • 6.CONTROL

  • 6.1. Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public.

Verificare se va exercita cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.

J

 • 6.2. Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlul Financiar de Stat

5                                                                                                     5

au atribuții de control asupra concesiunilor.

7.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de concesiune sunt de competența instanțelor judecătorești. Pentru soluționarea lor părțile pot apela și la arbitraj.

8.DISPOZIȚII FINALE

 • 8.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 8.2. După concesionare realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat și aprobat și a autorizației de construcției emise de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Soluțiile prezentate odată cu depunerea opțiunilor, în cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor și acordurilor legale din partea organismelor abilitate în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizația de construcție etc.).

8.3.Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investiției privesc pe concesionar.

 • 8.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

 • 8.5. Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionării regularizarea și continuitatea activității în scopul căruia a fost concesionat terenul.

 • 8.6. Concedentul are dreptul ca prin împuterniciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în vederea asigurării calității și stabilității construcției și încadrarea în termenul de punere în funcțiune stabilit prin actul de concesiune.

Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitanților contra cost, prețul fiind de___________________lei.

DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM

Ing.Silviu Vlasie

AVIZAT

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC