Hotărârea nr. 341/2001

Avizarea favorabila a trecerii cu plata din domeniul privat al SC SIDEX SA in domeniul public al municpiului Galati a unor bunuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

HOTĂRÂREAnr. 341 din 30 10 2001

privind: avizarea favorabilă a trecerii cu plată din domeniul privat al S.C.SIDEX S.A. în domeniul public al municipiului Galați a unor bunuri

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59 320&30.10.2001;

Având în vedere avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.8, alin.1, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se avizează favorabil trecerea cu plată din domeniul privat al S.C.SIDEX S.A Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a bunurilor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

n

Anexă

IaHCL nr. -3Al / 30.Io . 2001

Lista mijloacelor fixe inregistrate in evidenta contabila a S.C. SIDEX S.A , propuse a fi trecute din patrimoniul S.C. SIDEX S.A., in domeniul public al municipilui Galați

Nr. crt

Denumire/caract tehnice

Nr.inv.

Data

PIF

Val.inv. (Lei)

1

Pompa MV 803 Nr.1

34-3970708

Iul.1991

45.987.112

2

Tronson A2 Dn 1200mm Conducta nr.4 Dunăre -I.J.G.C.L.,         Dn1200,

MI.3273

20-03563

Iul.1991

1.044.921.722

3

Conducta Dn1200mm

20-03573

Sep.1992

2.054.274.043

TOTAL 3.145.182.877 Lei