Hotărârea nr. 339/2001

Desemnarea unui consilier pentru a participa la actiunea Study Tour

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 339 din 30 10 2001

privind: desemnarea unui consilier pentru a participa la acțiunea Study Tour

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57 468/23.10.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă desemnarea domnului consilier Teodorescu Alexandru, pentru a participa la acțiunea Study Tour, care se va desfășura la Viena - Austria, în perioada 5-11 noiembrie 2001.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3

hotărâri.va asigura transmiterea și publicitatea prezentei