Hotărârea nr. 338/2001

Stabilirea redeventei lunare in anul 2001 ce trebuie platita de SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI


MUNICIPIUL GALAȚI


CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 338 din 30 10 2001

privind: stabilirea redevenței lunare în anul 2001 ce trebuie plătită de S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului publicai municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2001 ce trebuie plătită de S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 3 000 000 lei.

Art.2 - Redevența se va plăti de la data de 01.08.2001, data predării patrimoniului către S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A., fără majorări de întârziere pentru lunile august, septembrie și octombrie 2001.

Pentru perioada următoare modalitatea de plată se va stabili prin actul adițional la contractul de concesiune.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul mi|nirinillllli Calați \/a figura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.