Hotărârea nr. 336/2001

Completarea art.2 din HCL nr. 166/2001 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, intre Scoala generala nr. 26 si blocurile P1 si P3, SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA, in vederea construirii unei micropiete

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 336 din 30 10 2001

privind: completarea art.2 din HCL nr. 166/2001 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, între Școala Generală nr.26 și blocurile   P1,   P3, Societății Comerciale Administrația Piețelor

Agroalimentare S.A.Galați, în vederea construirii unei micropiețe

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57 190/23.10.2001;

Având în vedere avizul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea art.2 din HCL nr. 166/31.05.2001, cu următorul alineat:

" Plata redevenței se va face după semnarea Procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, obiectivului de investiții MICRO PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ați va asigura transmiterea și publicitatea


Art.3 - Secretarul municipiului Gal prezentei hotărâri.


ie ședință onstantin


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei z '