Hotărârea nr. 334/2001

Insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 334

din 30 10 2001

privind: însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile pct, X din HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile HG nr. 1045/2000 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se însușește inventarul bunurilor ce constituie domeniul public al municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați hotărâri.

Vă asigura transmiterea și publicitatea prezentei


Contrasemnează