Hotărârea nr. 332/2001

Aprobarea de principiu a asocierii SC ECOSAL PREST SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 332

din 30 10 2001

privind: aprobarea de principiu a asocierii S.C. ECOSAL PREST S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59 248/30.10.2001;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. x din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă de principiu asocierea S.C. ECOSAL PREST S.A. Galați cu persoane juridice străine sau române, în vederea desfășurării activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și stradale din municipiul Galați.

Art.2 - Se împuternicesc Primarul municipiului Galați și Consiliul de Administrație al S.C.ECOSAL PREST S.A. , până la data de 31.12.2001 să stabilească persoanele juridice străine sau române care întrunesc condițiile de asociere cu S.C. ECOSAL PREST S.A. Galați.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați


hotărâri.