Hotărârea nr. 331/2001

Aprobarea reorganizarii prin divizare a SC APATERM SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 331

din 30 10 2001

privind: aprobarea reorganizării prin divizare a S.C. APATERM S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59 246/30 10 2001;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 1998;

Având în vedere prevederile art.1O din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. i din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă reorganizarea prin divizare a S.C. APATERM S.A. în:

  • -  S.C. APĂ CANAL S.A.;

  • -  S.C. TERMOFICARE S.A.

Art.2 - Primarul municipiului Galați până la data încheierii bilanțului contabil pe anul 2001, al S.C. APATERM S.A. Galați va aigura întocmirea documentației prevăzută de legislația în vigoare pentru reorganizarea acestei societăți.


v^ asigura transmiterea și publicitatea prezentei


Art.3 -Secretarul municipiului Galați hotărâri.


de ședință rj^Cpnstantin


Contrasemnează

Secretarul municipiului Gealați Grigore Matei/^£