Hotărârea nr. 328/2001

Aprobarea acordarii de ajutoare de urgenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 328 din 30 10 2001

privind: aprobarea acordării de ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate 57 188/23.10.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2. lit. “s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență constând în 1 tonă lemne de foc și contravaloarea transportului acestora, în limita sumei de 500 000 mii lei aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2001, la cap. 60 02 - Asistență Socială, pentru fiecare familie (persoană singură).

Art.2 - Ajutorul de urgență se acordă după efectuarea anchetei sociale de o comisie numită prin Dispoziția Primarului, familiilor sau persoanelor singure care au un venit net pe membru de familie ce nu depășește venitul minim pe economie.

Art.3 - Achiziționarea lemnelor și transportul acestora vor fi asigurate de Serviciul public “Administrarea Domeniului Public”, conform legislației în vigoare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului prezentei hotărâri.


ați va asigura transmiterea și publicitatea


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei