Hotărârea nr. 325/2001

Modificarea impozitelor si taxelor locale stabilite prin HCL nr. 1/1999 , HCL nr. 353/1999 si HCL nr. 152/2000 pentru anul 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 325 din 30 10 2001

privind: modificarea impozitelor și taxelor locale stabilite prin HCL nr. 1 /1999, HCL nr.353/1999 și HCL nr. 152/2000, pentru anul 2002

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 55 656/16.10.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.49 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, modificată și completată prin OUG nr.62/1998 și OUG nr. 15/1999;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă modificarea impozitelor și taxelor locale, stabilite prin HCL nr. 1/1999, HCL nr.353/1999 și HCL nr. 152/2000, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Impozitele și taxele locale se încasează începând cu 1 01 2002.

Art.2 - Se aprobă stabilirea pentru anul 2002 a cotei de impunere de 1% față de 0,75% aprobată prin HCL nr. 126/2000, care se va aplica asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice și a altor contribuabili decât cei prevăzuți la art.5 din Legea nr.27/1994, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului G^țați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.
//


Președinte de ședință Priseharu Constantin • •

4 JT......i


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei^Z./,.


Președinte de^e^ință '

Prisecaru CoiIMPOZIT PE TERENAnexa

la HCL nr.325/30.10.2001


lei/mp/anImpozit pe terenurile deținute de persoanele fizice

Zone din cadrul localității

Aprobat 2002

A

3.000

B

2.250

C

1.500

D

750
VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită,desfășurată,la clădiri și alte construcții aparținând persoanelor fizice - utilizate la calcularea impozitului pe clădiri (cota de impunere 0,2%)

Valoarea impozabilă*)

Lci/m2


Felul și destinația clădirilor și ale altor

construcții impozabile

Cu instalații de apă canalizare,electrice, încălzire(condiții cumulative**)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice,încălzire

1

2

3

Aprobat 2002

Aprobat 2002

Clădiri:

a)cu pereți sau cadre din beton armat

4.500.000

3.150.000

b)cu pereți din cărămidă arsă,piatră naturală sau din alte materiale,fără cadre din beton

3.300.000

1.950.000

armat

c)cu pereți din lemn,cărămidă nearsă,vălătuci,paiantă și alte materiale asemănătoar

900.000

600.000

Construcții anexe,situate în afara corpului principal al clădirii:

a) cu pereți din cărămidă arsă,piatră,beton

600.000

450.000

sau din alte materiale asemănătoare

b) cu pereți din lemn,cărămidă nearsă,vălătuci,paiantă, etc.

450.000

300.000

-valoarea reprezintă 75 % din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.

-valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.

Pentru locuințe situate la subsol sau mansardă

Pentru spațiile cu altă destinație,situate în subsolul clădirilor


*)Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate,după cum urmează:

  • - înainte de anul 1950 inclusiv,reducere 15%;

  • - între anii 1951-1977,reducere 5%.

**)în cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile,în lci/m2,prevăzute la coloana 3,TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

- pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune de capacitate sub 500 cm3 lei/anAutoturisme deținute de persoane fizice