Hotărârea nr. 324/2001

Includerea in capitolul "Invatamant" a Scolii profesionale "Simion Mehedinti" si finantarea acesteia de la bugetul local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 324 din 30 10 2001

privind: includerea în cap. "învățământ” a Școlii profesionale “Simion Mehedinți” și finanțarea acesteia de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 55 778/16.10.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.18, alin.3 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Ordinului 4713/29.09.2000 al Ministerului Educației Naționale;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă includerea în cap.”învățământ” a Școlii profesionale “Simion Mehedinți” ca ordonator terțiar de credite și finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor de personal și cheltuielilor materiale în sumă de 482 000 mii lei.

Art.2 - Se aprobă virarea de credite de la Centrul Financiar “Emil Racoviță” în sumă de 482 000 mii lei la Școala profesională “Simion Mehedinți”.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                 a

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                                             \\


'de ședință Oenstantin


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Matei