Hotărârea nr. 322/2001

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare pentru unitatile de invatamant preuniversitar, pe anul 2001

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 322 din 30 10 2001

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, pe anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57 434/23.10.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.20, alin.4 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, pe anul 2001, prevăzut în anexele I,II,III și IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei

ig


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

V g    —=B0GETUL RECTIFICAT DE VENITURI EXTRABUGETARE PENTRU ANUL 2001

&■

t


Kn CD Q. d’

£D<

S’s-

(/)

Q)

D

5

Denumire indicator

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

Internate .Cămine si Cantine ptr elevi si studenti

23.03.08

12.371.611

2.806.107

15.177.718

Venituri ale atelierelor școala de pe lingă unitățile de invatamint

23.03.10

7.448.866

-6.481.866

967.000

Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări culturale

23.03.12

Venituri din închirieri spatii

23.03.15

4.463.429

4.463.429

Venituri din valorificarea cursurilor si publicațiilor neperiodice

23.03.16

135.000

135.000

Venituri din valorificarea unor bunuri in tara si la export

23.03.22

322.704

322.704

Alte venituri in domeniul invatamintului

23.03.23

4.690.367

6.481.866

11.172.233

TOTAL VENITURI

29.431.977

2.806.107

32.238.084

CD

ZE O


ANEXAI La HCL nr.

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI

GALAȚI

PE ANUL 2001 - PE TITLURI DE CHELTUIELI

TOTAL CHELTUIELI (I-X)


Denumirea indicatorilor

cod indicator

BUGET APROBAT

INFLUENȚE +/-

BUGET RECTIFICAT

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

29.431.977

2.806.107

32.238.084

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

28.362.580

3.014.107

31.376.687

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.435.542

-422.070

2.013.472

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

25.896.518

3.451.177

29.347.695

* TRANSFERURI

38

30.520

-15.000

15.520

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.069.397

-208.000

861.397

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.069.397

-208.000

861.397

29.431.977      2.806.107     32.238.084


ANEXA II

La HCL nr.          1° 2oo/

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001 - PE ORDONATORI DE CREDITE (CHELTUIELI EXTRABUGETARE)

Nr.

crt.

UNITATEA

CAPITOL

BUGET APROBAT

INFLUENȚE +/-

BUGET RECTIFICA T

0.

1.

2.

3.

4.

5.

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

29.431.977

2.806.107

32.238.084

din care:

1

Școala nr.17 "Nichita Stănescu" Galați

8.607

4.893

13.500

Școala nr.24 Galați

16.567

3.000

19.567

3

Școala nr.31 "Gh. Munteanu" Galați

13.000

0

13.000

4

CF 1 - Școala nr.25 "Petru Rareș"

Galați

30.000

20.063

50.063

5

CF 2 - Liceul "Emil Racoviță" Galați

290.000

-10.000

280.000

6

CF 3 - Grădinița 53 "Nicolae Labiș" Galați

501.000

0

501.000

7

CF 4 - Liceul Teoretic "Dunărea" Galați

16.150

31.103

47.253

8

CF 5 - Grădinița nr.61 "Ion Creangă" Galați

886.000

0

886.000

9

CF 6 - Școala nr.28 "Mihai Eminescu" Galați

108.000

7.125

115.125

10

CF 7 - Școala nr.34 "Mihai Viteazul" Galați

100.000

0

100.000

11

CF 8 - Grădinița nr.9 "Sf. Nicolae" Galați

950.000

363.000

1.313.000

12

CF 9 - Școala nr.33 "Sf. Dumitru" Galați

188.570

161.430

350.000

13

CF 11 - Grădinița nr.45 "Parfumul Teilor"

1.330.000

-187.500

1.142.500

14

CF 12 - Colegiul "Al. I. Cuza" Galați

55.000

45.000

100.000

15

CF 13 - Grădinița nr. 1 "Luceafărul Galați

704.000

0

704.000

16

CF 15 - Grădinița nr.41 "Codruța"

Galați

264.689

27.012

291.701

17

CF 16 - Școala nr.10 "Petre Țuțea" Galați

75.000

27.560

102.560

18

CF 29 - Școala nr. 29 "Sf. .Ana " Galați

151.689

280.819

432.508

19

CF 31 - Casa Corpului Didactic Galați

500.000

0

500.000

20

CF 32 - Grădinița nr.51 "Motanul

1.584.000

0

1.584.000

încălțat"

21

CF 33 - Școala nr.l 1 "M. Sadoveanu" Galați

45.333

34.667

80.000

22

CF 34 - Școala nr.3 Galați

9.200

2.800

12.000

23

CF 35 - Școala nr.40 "Iulia Hașdeu" Galați

45.000

0

45.000

24

Colegiul "Vasile Alecsandri" Galați

50.000

50.000

100.000

25

Gr.Șc. Alimentar nr.2

764.065

380.935

1.145.000

26

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

488.000

210.000

698.000

27

Gr.Șc. Energetic

427.000

899.200

1.326.200

28

Gr.Șc. Transport Auto

2.400.000

0

2.400.000

29

Grădinița nr.3 Galați

330.021

0

330.021

30

Grădinița nr.38 Galați

168.000

0

168.000

31

Grădinița nr.49 Galați

369.600

0

369.600

32

Grupul Școlar "Anghel Saligny" Galați

325.000

75.000

400.000

33

Grupul Școlar "Elena Doamna" Galați

1.770.000

0

1.770.0c'>

34

Grupul Școlar "Gh. Asachi" Galați

750.000

0

750.000

35

Grupul Școlar "Radu Negru" Galați

700.887

0

700.887

36

Grupul Școlar "Sf. Maria" Galați

140.000

0

140.000

37

Grupul Școlar "Traian" Galați

1.270.000

0

1.270.000

38

Grupul Școlar Metalurgic Galați

5.173.766

0

5.173.766

39

Grupul Școlar Transport CFR Galați

700.000

200.000

900.000

40

Inspectoratul Școlar

0

41

Liceul cu Program Sportiv Galați

620.000

0

620.000

42

Liceul de Artă "D. Cuclin" Galați

26.058

0

26.058

43

Liceul de Marină

1.330.777

0

1.330.777

44

Liceul Pedagogic "C. Negri" Galați

2.031.998

0

2.031.998

45

Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

505.000

0

505.0b^

46

Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

1.220.000

180.000

1.400.000

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

29.431.977

2.806.107

32.238.084

ANEXA III

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI

GALAȚI

PE ANUL 2001 PE ARTICOLE DE

CHELTUIELI

1

EXPLICAȚII               C0D

BUGET APROBAT

R[ JGFT INFLUENTE

11NP LUtMN 1r,    RECTIFICAT

i

|

+/-

1.

2.

3.

|           4.                        5.

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

29.431.977

2.806.107       32.238.084

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

29.431.977

2.806.107       32.238.084

A. CHELTUIELI CURENTE

01

28.362.580

3.014.107     31.376.687

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.435.542

-422.070        2.013.471

- Cheltuieli cu salariile

10

1.571.291

-98.588        1.472.703

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

315.333

-60.332          255.001

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

242.533

-169.770          72.763

pentru plata ajutorului de șomaj - Deplasări, detașări, transferări

13

117.000

-42.200          74.800

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

189.385

-51.180          138.205

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

25.896.518

3.451.177      29.347.691

- Drepturi cu caracter social

21

679.878

198.760         878.638

- Hrană

22

12.785.394

1.809.158       14.594.552

- Medicamente și materiale sanitare

23

1.000

0 1.000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

8.526.692

1.025.007        9.551.699

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

753.000

-108.000         645.000

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

1.560.506

1.291.128        2.851.634

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

1.305.065

-741.065         564.000

- Reparații capitale

28

0

- Cărți și publicații

29

83.665

63.607          147.272

- Alte cheltuieli

30

201.318

-87.418          113.900

3. TRANSFERURI

38

30.520

-15.000           15.521

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

15.520

0           15.520

- Transferuri neconsolidabile

40

15.000

-15.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.069.397

-208.000        861.397

I. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.069.397          -208.000          861.39‘.

- Investiții ale instituțiilor publice

72

1

0

- Investiții ale instituțiilor publice și

74

1.069.39;

-208.000         861.397

activităților autofmanțate

Z */   ' ' N

1

- 1 :i

y

■' "• *' ' /

>7

Preșâdjjnr^

tendință

r-—

'.-.ffișeparifC'

^nstantin

ROMANIA                                              ANEXA N

JUDEȚUL GALAȚI                                                                  la HCL nr. .'Ș.’7.2 /3O.

MUNICIPIUL GALAȚI                         LISTA

PRIMĂRIA             DE INVESTIȚII ( DOTĂRI) PE ANUL 2001 - INVATAMANT

DIN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETARE

NR

CRT

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții , pe unitati de invatamant.

U.M

Canti tate

Valoare ( mii lei)

861.397

Plăti nr. si data document

1.

Grup școlar „Traian Vuia “

 • •  calculatoare

 • •  imprimanta

Buc buc

6

1

200.000

180.000

20.000

2.

Colegiul “ M Kogalniceanu”

 • •  contor energie termica

 • •  contor energie termica

Buc

Buc

1

2

80.000

30.000

50.000

3.

Colegiul tehnic “Paul Dimo “

• calculatoare

Buc

1

30.000

4.

Grup școlar “Sf Maria “

• calculatoare

Buc

2

50.000

5.

Grup școlar “Gh. Asachi”

• calculatoare

Buc

2

60.000

6.

Colegiul economic

“V. Madgearu”

 • •  calculator

 • •  statie amplificare

Buc

Buc

1

1

50.000

20.000

30.000

7.

Grup școlar “Radu Negru”

 • •  calculator MBL INTEL M60

 • •  copiator OCE 2140

 • •  imprimanta Citizen

 • •  proiect centrala termica

 • •  calculator

 • •  retroproiector

Buc Buc Buc

Buc Buc

Buc

2

1

1

1

2

2

149.397

 • 41.675

20.000

12.558

9.163

 • 41.676

24.325

U )

Grup școlar “Traian”

 • •  calculator

 • •  copiator

 • •  circular

 • •  banzic

 • •  imprimanta

Buc Buc Buc

Buc Buc

1

1

1

1

1

192.000

50.000

60.000 , 30.000

35.000

17.000

9.

Grup Școlar “Elena Doamna”

 • •  lada frigorifica

 • •  congelator

Buc

Buc

1

1

50.000

30.000

20.000

1

TOTAL

861.397