Hotărârea nr. 319/2001

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC TRANSURB SA pe anul 2001 insotit de: programul de reducere a platilor restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale, programul de reducere a creantelor restante

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 319

din 30 10 2001

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. TRANSURB S.A., pe anul 2001, însoțit de: programul de reducere a plăților restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale; programul de reducere a creanțelor restante

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 285/28.09.2001 privind rectificarea bugetului municipiului Galați, pe anul 2001;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile Ordinul nr. 502/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001, la S.C. TRANSURB S.A., conform anexelor I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă programul de reducere a plăților restante la bugetul de stat,


bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale și programul de reducere a creanțelor restante, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

va asigura transmiterea și publicitatea prezentei


Art.4- Secretarul municipiului Galați hotărâri.                                        \


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei /Z

Anexa nr. I

IaHCL nr. W /ZO.M.ȚQo/

PRIMĂRIA GALAȚI SC.TRANSURB SA GALAȚI STR.BASARABDEI NR.4 COD FISCAL R10890801

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

Cod 01                                                                  -milioane lei-

Indicatori

Nr.

Rând

Realizări

la 3Idee.

2000

Prevederile anului crt. Total 2001 din care:

Trimestrul

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

I. VENITURI TOTALE din care :

(rd.02+12+13)

01

110917

151552

35570

43298

36587

36097

I .Venituri din exploat. din care:

02

109815

151012

35284

43200

36500

36028

a) Venit, din activit.de baza

03

59844

77510

16473

18600

21500

20937

b)Venit.din alt.activit.

04

17990

23250

7515

11600

2000

2135

c)Venit.din surse buget, din care :

05

31981

50252

11296

13000

13000

12956

-subvenții ptr.produse

06

-subvenții ptr.diferente de preț si tarif

07

31981

50252

11296

13000

13000

12956

-transferuri

08

-prime de la buget

09

-alte sume de la buget

10

d)venit.din fd.speciale

11

2.Venituri financiare

12

231

110

61

30

19

3.Venituri excepționale

13

871

430

225

68

68

69

II.CHELTUIELI TOTALE din

care :

(rd. 15+36+37)

14

109168

151502

34715

42944

35428

38415

2

0

1

2

3

4

5

6

7

1 .Chelt.ptr.exploatare -total ,din care :

15

108739

149892

34632

41723

35275

38262

i a) Chelt.materiale

16

36226

60243

13084

15476

15114

16569

! b)Chelt.cu lucrări si servicii executate de terti

17

3705

6850

887

2413

2025

1525

c)Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

18

192

500

60

145

145

150

d)Chelt.cu personalul din care:

19

46024

61797

13157

14180

16215

18245

- salarii brute din care:

20

30752

43371

8721

10100

11550

13000

*director general

21

330

63

69

91

107

-CAS

22

9250

10946

2856

2360

2695

3035

-ajutor de șomaj

23

1557

2179

444

505

580

650

-cas sanatate

24

2592

3046

619

707

810

910

-alte cheltuieli cu personalul

25

1873

2255

517

508

580

650

e) Chelt. privind amortizarea si provizioane

26

3893

5750

1440

1440

1440

1430

f) Chelt.prevăzute de legea bugetului din care

27

- transferuri sau subv.

28

g) Chelt.de protocol

29

11

15

5

2

8

h) Chelt.reclama si publ.

30

i) Chelt.sponsorizare

31

j) Tichete de masa

32

k) Alte chelt.din care :

33

1337

1337

668

334

335

- taxa pentru activit. de exploat. a resurselor minerale

34

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

35

1337

1337

668

334

1

335 ;

1) Chelt.privind mărfurile

36

17351

13400

6004

7396

2.Cheltuieli financiare

37

8

10

4

3

3 :

3 Chelt.exceptionale

38

421

1600

83

1217

150

150 i

III.REZULTAT BRUT profit (pierdere)

39

+ 1749

+50

+855

+354

+1159

-2318 !

i IV.FOND DE REZERVA

40

88

r

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE CF.LEGII

41

i

VI.ACOPERIREA

PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENTI

42

70

3

0

1

2

3

4

5

6

7

VII.IMPOZIT PE PROFIT

43

439

12

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT din care :

44

1152

35

1 .Fondul de participare a salariatilor la profit din care :

45

115

4

-cota managerului la regii

46

2.Varsaminte la buget din prof. net al regiilor

47

3.Surse proprii din care :

48

518

15

- cota de participare la profit a administratorilor

49

4.Alte repartizări din care :

50

- cota managerului

51

- dividende cuvenite -F.P.S.

52

-dividende consiliu local

53

519

16

IX.SURSE DE FINANȚARE A INVESTITELOR SI RK din care :

54

21340

31643

401

80

31080

82

1. Surse proprii

55

442

643

401

80

80

82

2.Alocații de la buget ptr.investitii

56

20898

31000

31000

3.Alocații de la buget ptr.RK linii tramvai si fir contact

57

4. Alte surse

58

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII SI RK

din care :

59

21340

31643

401

80

31000

82

1.Investirii,inclusiv in cursul anului

60

21340

31643

401

80

31Q80

82

2.RK linii de tramvai si fir contact

61

XI.REZERVE din care :

62

527

567

I. Rezerve legale

63

527

567

II.Rezerve statutare

64

III.Alte rezerve

65Anexa nr. II

la HCL nr. 319 /W-loteolPRIMĂRIA GALAȚI

SC TRANSURB SA GALAȚI

STR. BAS ARAB IEI NR.4

COD FISCAL R10890801


BUGETUL ACTIVITATE DE TREZORERIE (DETERMINAREA CASH-FLOW)


Cod 02                                                          - milioane lei -

Explicații

Nr

Ra nd

Anul

2000

Corelații cu bilanțul

Total an 2001 din care :

--------------~i

i i

Previziuni

Trim.

1

Trim.

H

i Tnm.

i ni

i

Trim. ;

rv j

0

1

2

3

4

5

6 .

8

9

io i

Cifra de afaceri

01

77575

F20rd.03 col.2

97500

22600

29300

23000

22600 I

Producția stocata

02

62

F20rd04 col.2

!

i                                     i                                       i

Producția imobilizata

03

1

F20rd.06 col.2

:                                                        •

i                               ;                                 j

Subvenții de exploatare

04

31981

F20rd.08 col.2

50252

11296

13000

13000

12956

*

Alte venit, din exploatare

05

F20rd(09 -10)col2

3260

1388

900

500

472

=

Total venituri din exploat.

06

109814

F20rd.ll col.2

151012

35284

43200

36500

36028

_

Chelt. privind mart.materii prime si materiale-consumabile

07

26758

F20 din

rd.(12-l3+

14)col.2

35952

9167

13546

7186

6053

_

Energie, combusnbil

08

25732

F20 din rd.

15 col.2

36740

9000

9370

8370

10000

Salarii directe

09

30752

F20 din rd.

22 col.2

41833

8750

i 0033

11050

12000

.Alte chelt.

Directe

10

15974

F20 din rd. (16-s-18+23 col.2)

21050

4268

5376

5000

6406

Total chelt.

Variabile

11

99216

F20 din rd.

25 col.2

135575

1

31185

38325

31606

34459
0

i 1

2

pr

! 5

I 6

I

I 8

9

10

1__________

1

1

Marja bruta (Venit.din exploatare-cheit.vanab.)

12

7039

1

1

1

15437

1

|

4099

4875

4894

1569

Cheit.fixe cu forța de munca

13

2080

! F20     din

, rd.22 col.2

!

2705

806

777

1018

1108

Impozite, taxe si varsaminte

14

1730

j F20rd.l9

I Col.2

2546

563

581

569

623

Amortizam si Provizioane

15

3893

F20 rd.24

Col.2

5750

1440

1440

1440 î

1430 ;

4.

Alte cheltuieli

Fixe

16

2820

F20 din rd. (121a 16+18+23) col.2

3316

638

600

642

642*

-

=

Total cheltuieli fixe

17

9523

F20     din

rd.25 col.2

14317

3447

3398

i

3669

3803

!

Rezultatul din exploat. (-/-)

18

+1075

F20 rd.26 sau 27 col.2

+1120

+652

+ 1477

+1225 .

-2234

” i

Venituri

Financiare

19

231

F20 rd.34

Col.2

110

61

30

19 :

i

1

1

- ;

Cheltuieli

Financiare

1

20

7

F20rd.4l col.2

10

1

4

1

; +

i

=

Rezultatul financiar +/-

1

21

-224

F20 rd.42 j sau 43 col.2

+ 100

+61

-26

1

-16

-3

i

_

Venituri excepționale

22

871

F20 rd.46 col.2

430

225

68 1

68

6

1 1

- :

Cheltuieli

Excepționale

i

23 '

421

F20 rd.47   :

col.2

1600

1

83

!

1217

150

150

i _

=

Rezultatul excepțional

24

-450

F20 rd.48   !

sau 49 col.2

-1170

+ 142

-1149 .

-82

-81

= ■

Rezultatul brut al exerciți ui ui

25 ’

-1749

F20rd.52 sau 53 col.2

+50

1

+855 i

i-un

-1159

-2318

Impozit pe profit

26

439

F20 rd.54   :

col.2

12

1

214 i

1

88 .

290

-580

1

Rezultatul net ai exercit. j 1

27 .

-1310

F20 rd.55 sau 56 col.2          1

+38

i

+641

+266 i

-869

-1738

1

i

Flux de num. j

28 i

i

1                                             i

1

7T

1

7

n

J

4

5

6

7

8

9

10

Profit sau pierdere

29

+ 1310

F20 rd.55 sau 56 (s2)

+38

+641

+266

+869

-1738

+

Amortizarea [nclusa in costuri

30

3893

F20 rd.24 col.2

5750

1440

1440

1440

1430

1

r 1

-

Variația stocurilor +/-

31

918

FIO rd.21

(s2-sl)

1500

1

1500

Variația creanțelor

32

9613

FIO rd.22 la

25(s2-sl)

12000

-

12000 ;

Variația furnizorilor si clientilor creditori

33

13199

FIO

rd.(73+74) (s2-sl)

1000

-

1

«          i

1

1000 !

Variația altor elemente de activ

34

543

din FIO (s2-sl)

900

i

900

_L_

Variația altor pasive +/-

35

4472

din FIO (s2-sl)

6000

6000 •

Flux de numerar din activitatea de exploatare

(A)

36

+11800

-1612

+2081

1

i

+1706 '

i

1

-2309

1

-7708 !

Sume din

vanzarea activelor si . mijloacelor fixe

37

F28 din rd.13 Col.3(3)

!

Achiziții de Imobilizări Corporale

38

21340

F28 din rd.

13 col.2(2)

31643

401

80

31080

82

Chelt.pt. imob ilizari       m

regie proprie

39

: F28 din rd.

13 col.2(2)

>

1

Flux de numerar din activitatea de 'investirii

(B)

40

21340

1

!

i

-31643

1

-401

-80

-31080

-82

-ț.

Variația imprumutunl or(+/-)din care :

41

FIO rd.72 (,s2-sl)

i

| 0 j i

2

i 3

4

j            5

!

I        7

‘ 8

9

10

!

1

1

Credite pe termen scurt

42 i

iii

1                                I                                !                                 '                                  I

i

1

1 -

restituiri de credite

i

43 I

!                                                          i

!                    i                    "                   :                     1

1

1

i

i -

credite pe termen mediu de

primit

44

1

* =                                 1

i                                              1

1

i

i                                              i

1

•                                              r                                               *

1

restituiri de credite pe termen mediu

1

i

45 1

1                    i                    1

i

1

Subvenții primite ptr. investiții

46

9398

FIO rd.66 col.2

31000

1

i

31000 :

1

1

L

-

dividende de plătit

47

5,9

F21 rd.10 col.l

519

-

519

j

1

1

1

!

1'

Flux de numerar din activitatea financiara C

48

-9917

1

31519

519

31000 ’

1

!

Disponibilit. | bănești la începutul perioadei

49

819

F10rd.27 i la 35 col.l

1

1196

1196

2876

l

5021 •

1

7250 i

i

i

-r

Flux de numerar net (A-B+O

50

1

1

1

i

-1736

-1680

-2145

-2229

-7790 !

i

!

i

Disponibilit. bănești la sfârșitul perioadei

51

1

-1196

FIO rd.27   •

1

la 35

col.2

-540

i

-2876

-5021

-7250

1

-54o

SOCIETATEA,COMERCIALA "TRANSURB" SA

- galați-

- PROGRAM -      l

de reduoere a plăților restante la bugetul de stat,bugetul asigurărilor sooiale și bugetele fondurilor speoiale.

N r

cr_J. Denumire buget


= =s=ss=x = =a=:=; = —= e: =r — _

Valoarea restanței înregistrată la 31.XII.2000 of.bilanț

(mii.lei)


-= = ~ a = = = CM m «msemnr! b    :t M3 Er: >i k na aa n a «» am = »ia aasa, w MK.

Limita maximă            Prooent de reducere

admisă                  în preț comparabil

Preț        Preț

oomparabil curent________________

1.


BUGETUL


DE STAT


328,3


295,0


295 x ipc. la data raportării


10%


2.


BUGETUL SOCIALE


ASIGURĂRILOR


3.


BUGETUL : SPEOIALE


FONDURILOR4.736,6

4.263,0

4263

X

ipc.

10%

2.332

2.099,0

2099

X

ipo.

10%

7.396,9

6.657>O

6657

X

ipo.

10%

SOCIETATEA COMERCIALA "TRANSURB” SA

-galați-


ANEXA 2

]a HOL nr.      / 3o-'O,


- PROGRAM -

—-------------Ț----------------- - ■ , ■ . .—

de reduoere a oreanțelor restantă3 = = = - = ~ * = -» = == = = = = “3 = = = =         = 3 =                 = n = n n = nEir:n = n na —mn c w =  =  =     —r» ixzmi — 3 = =x = a«xoaat®,

Nr. ort.


Specif icaț ie


Valoare creanțe la       Limita maximă Preț    Procent de

31.XII. 2000 cf.bilanț _admipă____      curent reducere în

(mii.lei)           Freț comparabil           preț compa-

XabiJ.T

1. TOTAL CREANȚE


27.748,2


24.973,5


24.973,5*. ipc 10%


din oarei

a) subvenții


15.447,4


13.130,0


13*130,Ox ipoPreședinți Prisecard
1 DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Iqn Grama k