Hotărârea nr. 318/2001

Aprobare incheierii contractului de performanta intre reprezentatul Adunarii Generale a Actionarilor la SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA si directorul SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 318

din 30 10 2001

privind: aprobarea încheierii contractului de performanță între reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A și directorul S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 55 710/16.10.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul ministrului administrației publice nr. 502/06.09.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile art. 9 și art. 10 din Normele metodologice de aplicare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 502/06.09.2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă încheierea contractului de performanță între reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A , domnul ing. Cazacu Petrică și directorul general al S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A., domnul ing. Costăchel Petru.

Contractul de performanță este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -După încheierea prezentului contract de performanță, contractul încheiat conform HCL nr. 228 / 17.07.2001 își încetează valabilitatea.

se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a


Art.3 - Primarul municipiului Galați

prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Gals hotărâri.


t va asigura transmiterea și publicitatea prezentei


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei^/

Anexă

la HCL nr.318/30.10.2001

CONTRACT - CADRU DE PERFORMANTĂ w

I. Părțile contractante

Prezentul contract se încheie, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, între:

 • 1. S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza nr. 30,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr..................., având codul fiscal

nr................... și contul de virament nr........................, deschis la ............... sucursala

..................... , prin reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cazacu Petrică, numit în baza HCL nr. 89/05.04.2001, denumită în continuare societate

Și

 • 2. Domnul Costăchel Petru, cetățean român, domiciliat în Galați, str. Constructorilor nr. 21, bl. B2, ap. 44 având actul de identitate seria DG nr. 314943, eliberat de Poliția Galați, în calitate de director general al S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A a intervenit prezentul CONTRACT DE PERFORMANȚĂ, anexă la contractul individual de muncă.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - în urma acordului de voință intervenit între părți, S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A încredințează directorului general conducerea, organizarea și gestionarea activității societății și îl însărcinează cu îndeplinirea obiectivului și a criteriilor de performanță prevăzute în anexa la prezentul contract în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă.

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract se încheie pe un termen echivalent cu termenul contractului individual de muncă al directorului general și se revizuiește anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.

IV. Drepturile și obligațiile directorului general

Art. 3. - Directorul general are următoarele drepturi:

 • 1. primirea unui salariu de bază de .......................... lei, stabilit prin contractul

individual de muncă, ținându-se seama de volumul și importanța activității. Salariul de bază se majorează anual cu coeficientul de creștere salarială pe unitate, conform contractului de muncă, dar nu mai mult decât nivelul prevăzut de lege;

 • 2. acordarea lunar, pe lângă salariul de bază, a unui spor de vechime de................lei

și a unei indemnizații de...............................lei;

 • 3. după aprobarea bilanțului contabil anual, condiționată de realizarea obiectivului și a criteriilor prevăzute în lista-anexă la prezentul contract, directorului general i se poate acorda un premiu anual de până la 12 salarii de bază lunare;

 • 4. drepturile salariale cuvenite directorului general se acordă integral, în fiecare lună, numai dacă obiectivul și criteriile de performanță fixate prin anexa la prezentul contract sunt îndeplinite cumulat de la data semnării acestuia. Dacă obiectivul și criteriile de performanță stabilite prin anexa la prezentul contract nu sunt îndeplinite conform prevederilor prezentului alineat, drepturile salariale cuvenite directorului general se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivului și criteriilor, dar nu mai mult de 30 % din salariul de bază, excepție făcând cazurile în care neîndeplinirile sunt justificate și cauzele sunt independente de performanțele manageriale;

 • 5. drept de informare nelimitată asupra activității regiei autonome/societății comerciale, având acces la toate documentele;

 • 6. decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli anuale;

 • 7. dreptul de folosință a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea regiei autonome/societății comerciale, pentru deplasări în interesul serviciului;

 • 8. asigurarea pentru accidente de muncă, boli și deces în legătură cu activitatea profesională;

 • 9. echipament de protecție corespunzător profilului de activitate al societății comerciale.

Art. 4. - Directorul general are obligațiile prevăzute de lege, sens în care este dator:

 • 1. să aducă la îndeplinire obiectivul și criteriile de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract;

 • 2. să transmită lunar Consiliului Local Galați, până la data de 25 a fiecărei luni, situația privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară și cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru directorul general și situația obiectivului și a criteriilor de performanță, însoțite de o analiză a cauzelor nerealizării acestora, dacă este cazul;

 • 3. să nu cesioneze prezentul contract altei persoane;

 • 4. să participe la cursuri de specializare organizate în țară sau, după caz, în străinătate.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 directorul general are următoarele obligații:

 • 1. conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății comerciale;

 • 2. selectează, angajează și concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;

 • 3. negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă;

 • 4. reprezintă societatea comercială în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 5. încheie actele juridice, în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;

 • 6. alte prerogative încredințate de consiliul de administrație al societății comerciale, de Consiliul Local Galați, după caz, sau prevăzute de lege;

 • 7. încheie contracte de performanță cu persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul societății comerciale;

 • 8. urmărește modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite celorlalte persoane cu funcții de conducere din cadrul societății comerciale;

V. Drepturile și obligațiile societății

Art. 6 - S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.prin reprezentantul AGA are următoarele obligații:

 • 1. să asigure directorului general deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale și de prezentul contract;

 • 2.  să asigure directorului general toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art. 7. - S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A. prin reprezentantul AGA poate să dispună măsuri de diminuare a drepturilor salariale ale directorului general, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract;

VI. Obiectivele și criteriiile de performanță

Art. 8. - Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general sunt cele prevăzute în anexa care face parte din prezentul contract.

VII. Loialitate, confidențialitate

Art. 9. - Directorul general este obligat:

 • 1. să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății comerciale, comportându-se ca un bun manager;

 • 2. pe toată durata prezentului contract directorul general este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății comerciale, care sunt prezentate cu acest caracter.

VIII. Răspunderea părților

Art. 10. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 11.- Aprecierea activității directorului general se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX. Modificarea contractului

Art. 12. - Prevederile prezentului contract pot fi modificate după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

X. încetarea contractului

Art. 13. - (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • 1.  la data încetării contractului individual de muncă al directorului general;

 • 2. schimbarea din funcție a directorului general;

 • 3. renunțarea directorului general la mandatul încredințat;

 • 4. acordul de voință al părților semnatare,

 • 5. decesul directorului general;

 • 6. punerea sub interdicție judecătorească a directorului general.

(2) în cazul încetării prezentului contract, cu excepția cazului prevăzut la pct. 5, directorul general, este obligat să înapoieze de îndată S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII

S.A. toate actele și documentele deținute în exercitatea atribuțiilor sale.

XI. Litigii

Art. 14. - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente din Galați.

XII. Dispoziții finale

Art. 15. - Directorul general are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale ori profesionale din care face parte societatea comercială în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele ori cu alte organizații, autorități sau instituții legal constituite.

Art. 16. - La încetarea contractului, în condițiile art. 13 pct. 2, 3 și 4, unitatea, la cererea fostului director general, îi va sigura un loc de muncă în societatea comercială pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale.

Art. 17. - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului comercial și ale Codului civil, aplicabile.

Art. 18. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți. Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A în termen de 15 zile de la semnare.

încheiat astăzi............. 2001, în...................

S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.

REPREZENTANTA.!

Ing. Cazacu Petrică

DIRECTOR GENERAL

Ing. Costăchel PetruS.C CONSTRUCȚII SI REPARAȚII S.A

GALAȚI

J17/189/1995


INDICATORII DE PERFORMANTA PREVAZUTI IN CONTRACTUL DE PERFORMANTA PE LUNA AUGUST LA

S.C CONSTRUCȚII SI REPARAȚII S.A

Nr. crt.

Luna

Productivitatea muncii

Perioada de recuperare a creanțelor

Perioada de rambursare a datoriilor

Rata rentabilității economice

Lichiditatea generala

1.

August

7 mil./luna/om

Daca in contractul de performanta se prevedea realizarea unei productivități de 6 mil/luna/om s-a realizat o productivitate de 7 mil./luna/om

In luna August creanțele au fost recuperate intr-o perioada de mai puțin de 30 de zile, cum era prevăzut in contractul de performanta, suma recuperata fiind de 285 mil./luna

Datoriile s-au plătit in aproximativ 24 de zile suma aferenta fiind de 1.501 mii.

Daca in B.V.C rata rentabilității economice s-a stabilit in valoare de 0,87 mil./an respectiv 0,0725/luna, in luna August s-a realizat o rata de 0,210 mii.

Neavand datorii in luna acest indicator se va incadra in nivelul de peste 1,5


Propunem inlocuirea indicatorului ‘‘Perioada de recuperare a creanțelor” cu indicatorul “Calitatea lucrărilor executate” ce reprezintă valoarea cheltuita pentru remedierea deficientelor de calitate la 1000 lei producție marfa. Daca se depășește valoarea lucrărilor cu remedierile atunci se penalizează cu un coeficient de pondere de 0,3.


DIRECTOR GENERAL ijigupCtrwQxștachel

''■'■■ViîXDIRECTOR ECON'ON, ec. Viori>

CD X £D

ăT

I o